ÖSYM, 2017 ALES için rapor yayımladı

İçindekiler

2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu Yayınlandı

ÖSYM ülkemizde ölçme, seçme ve yerleştirme yapan köklü bir kurum olup yıllar içerisinde yapmış olduğu sınavların hem çeşitliliği hem de sayısı artmıştır. Son yıllarda elektronik sınav hizmeti vermeye de başlamış olup İstanbul, Ankara ve İzmir’deki e-Sınav merkezlerinde bu hizmeti sürdürmektedir. Başlangıçta sadece yükseköğretim kurumlarına geçişte ölçme, seçme ve yerleştirme yapmak üzere kurulan kurumumuz yıllar içerisinde sınav hizmetleri arasına YDS, DGS, ALES, TUS, DUS, EUS, YDUS, KPSS gibi çok farklı sınavları dâhil etmiştir. Sınav hizmeti bununla kalmamış yine diğer kurumlarımızın talepleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Ba- kanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sayıştay ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na da kurum sınav hizmeti verir duruma gelmiştir.

2016 yılında ÖSYM 47 sınav yapmış olup bu sınavlara 14 milyonun üzerinde aday başvurmuştur. 2016 yılında en büyük katılım KPSS ortaöğretim sınavında gerçekleşmiş olup bu sınava 3,5 milyon aday katılmıştır. 2017 yılında ise 39 sınav yapılmış ve bu sınavlara 8,3 milyon aday başvurmuştur. 2017 yılında yapılan sınavlara ise tek oturumda en büyük katılım YGS sınavında gerçekleşmiş, bu sınava 2,1 milyon aday katılmıştır.

Dünyadaki benzer sınav merkezleri yaptıkları sınavlarla ilgili analizler ve raporlar yayınlamasına rağmen ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlara yönelik analiz ve raporları yayınlamadığı görülmek- tedir. Bu durumu önemli bir eksiklik olarak görmekteyiz. Bu analiz ve değerlendirmeler sınavla- ra yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkân vereceği gibi sınavları isteyen kurum, kuruluşlar ve politika yapıcılar için de yol gösterici olacaktır. Bu nedenle 2018 yılından itibaren yaptığımız sınavlara yönelik analiz ve değerlendirmeler yapıp, bu raporları ilgili kurumlara sunma ve kamuoyuna açıklama kararı aldık. İlk çalışma olarak 2017-ALES Sonbahar Sınavını ele aldık. Bundan sonra DGS, TUS, YDS ve diğer sınavların analiz ve değerlendirmelerini tamamlayıp ilgili kurum ve kamuoyu ile paylaşacağız.

Bu süreçte görüş, eleştiri ve önerileri ile raporun olgunlaşmasına önemli katkıda bulunan ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu Üyele-   ri olan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram ÇETİN, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin GELBAL, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali ERYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek AŞKAR ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı YILDIZ’a şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca raporu hazırlayan Dr. H. Eren SUNA, Emine EROĞLU, Hande Tanberkan SUNA ve Doç. Dr. Dilara Bakan KALAYCIOĞLU’na emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, raporun hayırlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Mahmut ÖZER ÖSYM Başkanı 

Giriş

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yükseköğretim kurumları öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadro- larına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitime gönderi- lecek adayların seçiminde kullanılmaktadır.

Sınava; bir lisans programından mezun olabile- cek durumda bulunanlar, lisans programını bi- tirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar baş- vurabilir. Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğre- tim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınmaktadır.

ALES, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İlkbahar ve Sonbahar dö- nemlerinde olmak üzere yılda iki defa uygu- lanmaktadır. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) yapılmaktadır. Sınavda sayısal ve sözel testleri bulunmaktadır. 2017 ALES Sonbahar Döneminde sayısal tes- ti, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 çoktan seçmeli sorudan; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yö- nelik 50 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yö- nelik değil farklı alanlardan gelen yükseköğre- tim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri niteliktedir. Adaylara 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.

Sınav sonuçları Sayısal, Sözel Puan ve Eşit Ağırlık Puanı olmak üzere üç ayrı puan türün- de hesaplanmaktadır. Puanlamada öncelikle adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri (sorular beş seçenekli oldu- ğundan) çıkarılarak ham puanlar elde edilmek- tedir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sap- ması hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan stan- dart puanlara dönüştürülmektedir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanmaktadır. Bu standart puanlar kullanı- larak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere üç ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı 27.9.2017 tarihinde “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapıla- cak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın- da Yönetmelik”te değişiklik yapmıştır. ALES’te farklı dönemlerde geçerli olan düzenlemeler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1’den görüldüğü gibi 2017 Sonbahar dö- neminden önce uygulanan ALES’lerde Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1 ve Sözel-2 olmak üzere dört test bulunmaktaydı ve adayların hesaplanması- nı istedikleri puan türüne göre bu dört testten üçünü cevaplandırmaları beklenmekteydi. 2017 Sonbahar döneminden itibaren ise sınav Sayı- sal ve Sözel olmak üzere iki teste indirgenmiş ve adayların hem Sayısal hem de Sözel test sorularını cevaplandırmaları beklenmektedir. Testin süresi ve soru sayısı değişmekle birlikte adayla- rın 2017 ALES Sonbahar Döneminde ve öncesin- de cevapladıkları sorular içerik açısından ben- zerdir. Ayrıca, ALES puanlarının geçerlik süresi beş yıla çıkarılmıştır. Test yapısındaki değişikliğe bağlı olarak puan hesaplamasında kullanılan test ağırlıkları da değiştirilmiş olup bu ağırlıklar Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 1

ALES Özelliklerinde Yıllara Göre Geçerli Sayılan Düzenlemeler

Özellik                2014-2017 Yılları Arası                                2017 Sonbahar Dönemi ve Sonrası

Soru Sayısı         40 Sayısal-1, 40 Sayısal-2, 40 Sözel-1,      50 Sayısal ve 50 Sözel olmak üzere 40 Sözel-2 olmak üzere toplam 160 soru     toplam 100 soru

Sınav Süresi         2014 İlkbahar-2016 İlkbahar 150 dakika,    150 dakika

2016 Sonbahar-2017 İlkbahar 180 dakika

Geçerlilik Süresi     Üç Yıl                                               Beş Yıl

 

Tablo 2’de verilen ağırlıklara göre hesaplanan puanlar, aşağıda verilen dönüşüm formülü kullanılarak 100 üze- rinden puanlara (ALES Puanlarına) dönüştürülmektedir.

30[2(AP – X) – S]

ALES PUANI = 70 +     2(B – X) S

AP : Adayın Ağırlıklı Puanı

X : Ağırlıklı Puanların Ortalaması

S : Ağırlıklı Puanların Standart Sapması B : Ağırlıklı Puanların En Büyüğü

Tablo 2

ALES Sonbahar Dönemi İtibarıyla Geçerli Olan Test Ağırlıkları

Puan Türü

Sayısal AP

Sözel AP

Eşit Ağırlık AP

Sayısal-1 0,35

0,20

0,40

2007-2017 Yılları Arası
Sayısal-2       Sözel-10,35             0,30-                   0,40

0,20            0,40

Sözel-2
0,40-
2017 Sonbahar Dönemi ve Sonrası

Sayısal             Sözel

0,75                 0,25

0,25                 0,75

0,50                 0,50

2017 ALES Sonbahar Dönemi Analizleri

2017 ALES Sonbahar Döneminde geçerli sayılan 221.660 adaya ait verilerden elde edilen betimsel istatistikler Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3’te görüldüğü gibi, sayısal test ortalaması 18,59, sözel test ortalaması ise 30,37 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan aritmetik ortalama değerleri standart sapma değerleri ile birlik- te incelendiğinde, sayısal testte standart sapmanın, ortalamanın %65’i (12,16/18,59=0,65) kadar olduğu görülmektedir. Baykul’a (1999) göre, bağıl değişim katsayısı olarak ifade edilen bu değerin %25 üzerinde olması dağılımın heterojen olduğunun göstergesidir. Bu açıdan elde edilen yüzde değeri, sayısal testte grubun normal dağılıma göre oldukça heterojen olduğuna dair kanıt sunmaktadır. Aynı oran, sözel testte hesaplandığında ise standart sapmanın aritmetik ortalamanın %31,5’i kadar olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, sözel testte grup yine heterojen olmakla birlikte puanların dağılımı sayısal teste kıyasla daha homojendir. Diğer bir ifadeyle, sayısal testte adaylar yetenek düzeyleri açısından daha farklı iken sözel testte yetenek düzeyleri açısından daha benzerdir.

2017 Sonbahar döneminden itibaren ALES puanlarının geçerlilik süresi beş yıla çıkarılmıştır.

Soru güçlük düzeyi, bir soruyu doğru cevapla- yanların tüm cevaplayıcılara oranı olup testin ortalama güçlüğü testte bulunan soru güçlükleri toplamının soru sayısına bölümü olarak tanımlanmaktadır (Ebel, 1991; Linn ve Gronlund, 1995). Tablo 3’te görüldüğü gibi, ortalama güçlük düzeyleri, sayısal testte 0,37 ve sözel testte 0,61 olarak bulunmuştur. Bu bulgular, sınava katılan adaylar için sayısal testin görece zor ve sözel testin daha kolay olduğunu göstermekte- dir. Soru ayırt ediciliği ise bir soru ile ölçülmek istenen özelliğe sahip olan adayları bu özelliğe sahip olmayan adaylardan ayırma gücü olarak tanımlanmaktadır (Baykul, 2010; Cohen ve Swerdlik, 2009; Özçelik, 1998). Buna bağlı olarak testin ortalama ayırt edicilik değeri, testteki tüm soruların ayırt edicilik değerlerinin aritmetik ortalamasıdır (Urbina, 2014). Ayırt edicilik değeri 0,40 ve üzerinde olan sorular ayırt ediciliği yüksek sorular olarak değerlendirilmekte- dir (Crocker ve Algina, 1986). Sayısal testte bulunan 50 sorunun ortalama ayırt edicilik değeri 0,54, sözel testte bulunan 50 sorunun ortalama ayırt edicilik değeri ise 0,45 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, her iki testin de farklı yetenek seviyesindeki adayları ayırt edebildiğinin göstergesidir. Diğer bir ifadeyle, her iki testte yer alan maddeler, bu maddelerle ölçülen bilişsel özelliğe yüksek ve düşük düzeyde sahip olan öğrencileri ayırt edebilecek niteliktedir.

Tablo 3

2017 ALES Sonbahar Dönemi Betimsel İstatistikleri

İstatistik                                                                 Sayısal Test          Sözel Test

Soru Sayısı                                                                                    50                  50

Aday Sayısı                                                                           221.660           221.660

Test Ortalaması                                                                        18,59               30,37

Standart Sapma                                                                         12,16                 9,57

Testin Ortalama Güçlük Düzeyi                                               0,37                 0,61

Testin Ortalama Ayırt Edicilik Düzeyi                                     0,54                0,45

İç Tutarlılık Güvenirlik Katsayısı (Kuder Richardson-20)       0,95                0,92

Test puanlarının güvenirliği, testten elde edilen puanların zaman içindeki kararlılığı, tesadüfi hatadan arınıklığı ve soruların bir bütün halin- de tutarlı ölçme yaptığının göstergesi olarak değerlendirilir ve bu nedenle farklı açılardan test edilebilir (Cronbach, 1951; Kuder ve Richardson, 1937; Lord, 1955). ALES’in, uygulama açı- sından merkezi bir sınav olması ve tek oturum- da uygulanması sebebiyle iç tutarlılık düzeyini belirlemek için kullanılan Kuder-Richardson 20 katsayısının hesaplanması uygun görülmüştür. Kuder-Richardson 20, bir testin iç tutarlılığını hesaplamak için sıklıkla kullanılan bir katsayı olup elde edilen katsayı değeri bire yaklaştık- ça testteki soruların birbiriyle tutarlılığının art- tığını göstermektedir (Kuder ve Richardson, 1937). Psikoloji ve eğitim alanlarında kullanılan testlerde, 0,70 ve üzerindeki iç tutarlılık katsa- yıları testler için yeterli düzeyi ifade etmektedir (Özçelik, 1998; Urbina, 2014). Yapılan güvenirlik analizlerinde sayısal teste ait puanlardan elde edilen iç tutarlılık katsayısının 0,95, sözel teste ait puanlardan hesaplanan iç tutarlılık katsayı- sının ise 0,92 olduğu görülmüştür. Bu değerler, her iki testten elde edilen puanların yüksek de- recede güvenilir olduğunu, bu testlerde yer alan soruların bir bütün olarak tutarlı ve güvenilir ölçme yaptığını işaret etmektedir.

Daha önce belirtildiği gibi ALES’te her bir aday için sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan hesaplanmaktadır. İlgili puanlar ham puan- lar aracılığıyla standartlaştırılan ve sonra- sında ağırlıklandırılarak hesaplanan ALES puanlarıdır. Adayların ALES puanları açısın- dan hangi puan aralıklarında yığıldıkları- nı görmek için puan aralıklarında bulunan aday oranları üç farklı puan türüne göre Grafik 1’de verilmiştir.

Grafik 1’den açıkça görüldüğü gibi, her üç puan türünde de adayların yoğunlaştığı puan aralıkları benzerdir. Her üç puan türünde de adayların en yoğun bulunduğu aralık 60-69 puan aralığıdır. Bu açıdan 60-69 puan ara- lığını, eşit ağırlık ve sözel puanlarda 70-79; sayısal puanlarda ise 50-59 puan aralığı takip etmektedir. 20-29 puan aralığında, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde hiçbir aday bulunmazken, sözel puan türünde aday bulunmaktadır. Bu durum, sözel testinde ham puan ortalamasının görece yüksek olması ve bu değerin, adayların puanlarının standartlaştırılmasında daha yüksek bir ölçütü temsil etmesinden kaynaklanmaktadır.

Adayların cinsiyetlerine göre puan dağılımları incelenmiş; sayısal, eşit ağırlık ve sözel puanlarda elde edilen sonuçlar sırasıyla Grafik 2, 3 ve 4’te sunulmuştur.

Grafik 2’de görüldüğü gibi, erkek ve kadın adayların sayısal puan dağılımları tüm puan aralıklarında birbirine oldukça yakındır. Her iki cinsiyet grubunda da sayısal puanlar 50-59, 60- 69 ve 70-79 puan aralıklarında yoğunlaşmıştır. 50-59 ve 60-69 puan aralıklarında kadın aday- ların oranları kısmen daha yüksek iken, 70-79 ve üzerindeki puan aralıklarında erkek adayla- rın oranları kısmen daha yüksektir.

ALES’te her bir aday için sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan hesaplanmaktadır.

Grafik 5’te görüldüğü gibi, SAY-AA ve EA-AA’ların oranları sırasıyla %41 ve %42 olup SÖZ-AA’lar ise toplam adayların sadece %17’sini oluş- turmaktadır. Buna göre, 2017 ALES Sonbahar Dönemindeki eğitim bilgisi bilinen adayların çoğunluğu EA-AA ve SAY-AA gruplarından oluşmaktadır.

Adayların Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde elde ettikleri başarıyı değerlendirebilmek amacıyla adaylar, Sayısal Alan Adayları (SAY-AA), Eşit Ağırlık Alan Adayları (EA-AA) ve Sözel Alan Adayları (SÖZ-AA) olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma yapılırken, adayların yükseköğretim programlarına yerleştirildikleri üniversite giriş puan türleri dikkate alınmıştır. Eğitim bilgisi bulunmayan 16.372 aday bu analize dâhil edilmeyip analizler 205.288 aday üzerinde gerçekleştirilmiştir. Grafik 5’te adayların alanlarına göre oranları verilmiştir.

Tablo 4’te görüldüğü gibi, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında kadın ve erkek aday oranları bir- birine yakın iken alanı sözel olan kadın aday sayısı erkek aday sayısının yaklaşık 1,5 katıdır. Tüm alanlarda kadın aday oranı daha yüksek olmakla beraber cinsiyet grupları arasındaki yüzde farkının en dikkat çekici olduğu alan sözel alanıdır.

 

Tüm alanlarda kadın aday oranı daha yüksek olmakla beraber cinsiyet grupları arasındaki yüzde farkının en dikkat çekici olduğu alan sözel alanıdır.

Tablo 5Adayların Alanlarına Göre Puan Türlerindeki Ortalamaları
AlanSayısal PuanıEşit Ağırlık PuanıSözel Puanı
SAY-AA70,8267,4762,02
EA-AA63,2665,2965,85
SÖZ-AA57,1262,9167,63
AlanKadın                                 Erkek 

Toplam

Aday Sayısı
Yüzde (%)
Aday Sayısı     Yüzde (%)
SAY-AA43.603            51,640.801           48,484.404
EA-AA44.325            51,441.917            48,686.242
SÖZ-AA20.781           59,913.861            40,134.642
Toplam108.709           52,996.579            47,1205.288

Adayların alanlarına göre farklı puan türlerindeki ortalamaları Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5’te, beklendiği üzere, en yüksek sayısal puan ortalamasının SAY-AA’ya, en yüksek sö- zel puan ortalamasının ise SÖZ-AA’ya ait oldu- ğu görülmektedir. Buna karşın, en yüksek eşit ağırlık puan ortalamasına sahip olan adaylar EA-AA’lar değil SAY-AA’lardır. Tablo 5’teki bulgular, SAY-AA’ların hem sayısal hem de eşit ağırlık puan türünde ortalama açısından en başarılı öğrenciler olduklarını; SÖZ-AA’ların ise sözel testinde daha başarılı oldukları halde sayısal testinde aynı başarıyı sürdüremediklerini gös- termektedir. EA-AA’lar ise her üç puan türünde de ortalama açısından ikinci sırada bulunmak- tadır. Adayların farklı alanlardaki puan dağılımları sırasıyla Grafik 6, 7 ve 8’de verilmiştir.

Grafik 6’ya göre, SAY-AA puanları 60-79 puan aralığında, EA-AA puanları ise 50-69 puan aralı- ğında yığılmaktadır. Buna karşın, SÖZ-AA puan- ları 40-69 arasında yoğunluk göstermektedir.

Grafik 7 incelendiğinde, eşit ağırlık puanlarının dağılımı açısından farklı alan adaylarının görece yakın bir eğilime sahip olduğu ve her üç alandan gelen aday puanlarının 60-69 puan aralığında yığıldığı gözlenmiştir. Özellikle yüksek puan ara- lığındaki SAY-AA oranı, EA-AA oranından fazladır. Tablo 5’te alan puan ortalamalarında fark edi- len bu durumu Grafik 7’de teyit eder niteliktedir.

Grafik 8’de, sözel puanları bağlamında özel- likle EA-AA ile SÖZ-AA dağılımlarının oldukça benzer olduğu, SAY-AA puan dağılımının ise diğer iki alan adaylarından kısmen farklılaştı- ğı söylenebilir. EA-AA ve SÖZ-AA büyük kısmı 60-79 puan aralığında yığılırken, SAY-AA puan- ları 50- 79 puan aralığında değişmektedir.

Grafik 6, Grafik 7 ve Grafik 8 birlikte değerlen- dirildiğinde, 70-89 puan aralığında SAY-AA, EA-AA ve SÖZ-AA puanları arası farkın sa- yısal puan dağılımında en çok, sözel puan dağılımında ise en az olduğu dikkat çek- mektedir. Sayısal puan dağılımı grafiğinde 70-79 puan aralığında SAY-AA’nın %35,92’si yer alırken, SÖZ-AA’nın %3,95’i yer almak- tadır. Benzer bir bakış açısıyla, sözel puan dağılımı grafiği incelendiğinde ise 70-79 puan aralığında SÖZ-AA’nın %35,3’ü yer alır- ken, SAY- AA’nın %21,59’u yer almaktadır. EA-AA’nın 70-79 puan aralığında bulunma yüzdesi ise bahsedilen her iki durumda da SAY-AA ve SÖZ-AA yüzdelerinin arasında yer almaktadır.

2017 ALES Sonbahar Döneminde 70 ve Üzerinde Puan Alan Adaylar

14 Ocak 2016 tarihli “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Ata- malarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanları kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 alma zorunluluğu bulunması dolayısıy- la başvuracakları alanda 70 puan ve üzerinde alan adaylara ilişkin analizler bu başlık altın- da sunulmuştur. Grafik 9’da SAY-AA, EA-AA ve SÖZ-AA sınıflaması kullanılarak ilgili alandaki adayların yüzde kaçının 70 ve üzerinde puan aldığı karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Grafik 9’da görüldüğü üzere, sayısal puan tü- ründe SAY-AA’ların yarısından fazlası en az 70 puan almış ve bu açıdan alan adayları arasın- da en başarılı grubu oluşturmuşlardır. Beklen- dik olan bu sonuca göre, SAY-AA’ları EA-AA ve SÖZ-AA takip etmektedir. Sözel puan türünde, yine beklendiği üzere, SÖZ-AA’lar en az 70 puan alma açısından en yüksek yüzdeye sahiptir, bu grubu EA-AA ve SAY-AA’lar takip etmektedir. Buna karşın, eşit ağırlık puan türünde ise, 70 ve üzerinde puan alan aday yüzdesi açısından en başarılı grup SAY-AA’dır. Bu puan türünde EA-AA’lar başarı sırası açısından ikinci sırada, SÖZ-AA’lar ise son sırada yer almıştır.

Sayısal puan türünde SAY-AA, sözel puan türünde SÖZ-AA en başarılı gruplardır. Buna karşın eşit ağırlık puan türünde en başarılı grup SAY-AA’dır.

70 ve üzerinde puan alan adayların cinsiyet da- ğılımları farklı puan türlerine göre Grafik 10’da verilmiştir. Grafik 10’da görüldüğü üzere, sayı- sal puan türünde 70 ve üzeri puan alan toplam 66.490 adaydan 34.080’i (%51,2) erkek, 32.410’u (%48,8) ise kadındır. Dolayısıyla sayısal puan tü- ründe 70 ya da daha yüksek puan alan adayla- rın cinsiyet dağılımının dengeli olduğu söylene- bilir. Eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde ise en az 70 puan alan kadın adayların oranları sırasıy- la %56,8 ve %53,2’dir. Bu sonuçlara göre, 2017 ALES Sonbahar Dönemi puanları ile öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapabilecek adayların cinsiyet dağılımlarının tüm puan türlerinde benzerlik gösterdiği söylenebilir. Ölçüt olarak 70 puanın tercih edildiği durumda erkek ve kadın adaylar arasındaki yüzde farkının en yüksek ol- duğu puan türü eşit ağırlık olmakla birlikte, bu puan türünde dahi aradaki fark %6,8’dir. Erkek adayların toplamda sayıca daha fazla olduğu tek puan türü sayısal olmakla beraber, diğer puan türlerinde 70 ve üzerinde puan alan kadın adayların sayısı erkeklerden fazladır.

Katılan Adayların Puan Dağılımı

Katılan Adayların Puan Dağılımı ölçütü açısından başarılı adayların üniversitelere dağılımları da önemli görülmektedir. Bu bakış açısıyla, farklı puan türlerinde 70 ve üzerinde puan alan adayların eğitime devam ettikleri ya da mezun oldukları üniversitelerine göre dağılımları incelenmiştir. İnceleme yapılırken, her bir üniversiteden 2017 ALES Sonbahar Dönemine katılan ve alan bilgisi bilinen tüm adayların puan ortalamalarına ek olarak adayların kaçının 70 ve üzerinde puan aldığına odaklanılmış, sonuçlar EK-1’de alfabetik sırayla verilmiştir. EK-1’e bir örnek olması amacıyla, Tablo 6’da İstanbul Üniversitesinden 2017 ALES Sonbahar Dönemine katılan adayların puan ortalamaları, farklı alanlardan adayların kaçının 70 ve üzerinde puan aldığı verilmiştir.

Tablo 6’da görüldüğü üzere 2017 ALES Sonba- har Dönemine, İstanbul Üniversitesi mezunu ya da öğrencisi toplam 8.527 aday katılmıştır. Her bir aday için üç puan türünde de hesaplama yapılması dolayısıyla, tüm adaylar dikkate alına- rak hesaplanan puan ortalamaları sayısal puan türünde 67,95, eşit ağırlık puan türünde 69,34 ve sözel puan türünde 69,29 olarak elde edilmiştir. Ayrıca, 8.527 adaydan 3.611’i sayısal puan tü- ründe 70 ve üzerinde puan almıştır; eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde 70 ve üzerinde puan alan aday sayıları sırasıyla 4.031 ve 4.543’tür. Ek olarak, Tablo 6’da adayların alanları ile o alana ilişkin puan ortalamaları, ilgili alandan 70 ve üzerinde puan alan aday sayıları gri renkle vur- gulanmıştır. Örneğin, İstanbul Üniversitesinde sayısal alandaki bölümlerden mezun olan ya da bu alandaki bölümlere eğitime devam eden (SAY-AA) toplam 2.570 adayın sayısal puan ortalaması 72,95’dir ve bu adayların 1.592’si sayısal puan türünde 70 ve üzerinde puan almıştır.

Adayların Mezuniyet Yıllarına Göre Puan Ortalamaları

ALES’e katılan adaylar sosyoekonomik ve demografik değişkenler açısından oldukça heterojen bir grup oluşturmaktadır. Cinsiyet değişkeni açısından elde edilen ve daha önce sunulan bulgulara ek olarak, üniversite mezu- niyetinden bu yana geçen zamanda ALES’ten alınan puanların üç farklı puan türünde nasıl bir değişim gösterdiğini incelemek amaçlan- mıştır. Sonuçlar, mezuniyetinin üzerinden uzun zaman geçen adaylarla henüz kısa süre önce mezun olan adayların puanlarının de- ğişiminin incelemesini mümkün kılmaktadır. Bu amaçla adayların mezuniyet yılına göre puan ortalamaları ve sınava giren aday sayıları Grafik 11’de verilmiştir.

Grafik 11’den açıkça görüldüğü gibi adayların üniversiteden mezun olmalarının üzerinden geçen süre ile puan ortalamaları arasında doğ- rusal bir ilişki bulunmamaktadır. Puan ortala- malarının yıllara göre değişimi incelendiğinde, ortalamaların 2009-2012 yılları arasında art- tığı, 2013-2017 yılları arasında kısmen azaldı- ğı, 2008 ve öncesinde ise dikkat çekici ölçüde azaldığı bulunmuştur. Bu açıdan, adayların sa- yısal ve sözel ALES puanlarının, mezuniyetleri- nin ardından 5-7 yıl kısmen artmaya devam et- tiği, ancak mezuniyetin üzerinden geçen süre bu aralığı aşınca düşüşe geçtiği ifade edilebilir. Bu bulgular toplu olarak değerlendirildiğinde, ALES’te daha hızlı soru cevaplayabildikleri varsayılan yeni mezunların puan ortalamalarının önceki mezunlara göre daha yüksek olacağı ya da eski mezunların puan ortalamalarının daha düşük olacağı şeklindeki yaygın kanaatin verilerle desteklenmediği görülmüştür. Ter- sine, 2009-2017 yılları esas alındığında genel olarak eski mezunların puan ortalamalarının yeni mezunlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, mezuniyetin üzerinden 10 yıl ya da daha fazla süre geçmesinden sonra puan ortalamalarının düştüğü gözlenmiştir.

Özet ve Sonuçlar

  • 2017 ALES Sonbahar Dönemine toplam 221.660 aday katılmıştır. Bu adayların 105.884’ü erkek (%47,8), 776’sı (%52,2) kadındır.
  • Sayısal testi ham puanların ortalaması 18,59 ve sözel testi ortalaması 30,37 olarak hesap- lanmıştır. Bu bulgu, sayısal testin sözel teste göre adaylar açısından kısmen daha zorlayıcı olduğunu göstermektedir.
  • Yapılan analizler sonucunda hem sayısal (ortalama ayırt edicilik düzeyi = 0,54) hem de sözel testlerinin (ortalama ayırt edicilik düzeyi = 0,45) ayırt ediciliği yüksek sorulardan oluştuğu görülmüştür. Bu bağlamda ALES, sayısal ve sözel akıl yürütme becerileri açısından yüksek ve düşük başarı gösteren adayları ayırt
  • İç tutarlılık anlamında güvenirliği belirlemek için Kuder-Richardson 20 (KR-20) katsayıları hesaplanmış; sayısal test için 0,95, sözel testi için ise 0,92 değerleri elde edilmiştir. Bu bul- gular, her iki test puanlarının yüksek derecede güvenilir olduğuna işaret
  • Adaylar alanlarına göre sınıflandırıldığında; sayısal ve eşit ağırlık alanlarında kadın ve erkek aday oranları birbirine yakın iken, alanı sözel olan kadın aday sayısı erkek aday sayısının yaklaşık 1,5 katıdır. Her üç alanda da kadın aday oranları erkek aday oranlarından daha yük- sektir, cinsiyet grupları arasındaki yüzde farkının en yüksek olduğu alan ise sözel alanıdır.
  • Beklendiği üzere, sayısal puan ortalaması açısından en yüksek ortalama sayısal alan aday- larına, en yüksek sözel puan ortalaması ise alanı sözel olan adaylarına Buna karşın, en yüksek eşit ağırlık puan ortalamasına sahip olan adayların da sayısal alanından olduğu görülmüştür.
  • Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 70 ve üzerinde puan alma zorunluluğu bulunduğundan, 70 puan ölçütüne erişen ya da bu ölçütü aşan adaylara ilişkin dağılımlar incelenmiştir. 70 ve üzerinde puan alan adayların yüzde dağılımı açısından, sayısal ve sö- zel puan türlerinde, beklendiği üzere, sırasıyla sayısal ve sözel alan adaylarının en başarılı gruplar olduğu ancak eşit ağırlık puan türünde en başarılı grubun yine sayısal alan adayları olduğu bulunmuştur.
  • Sayısal alan adaylarının hem sayısal hem de eşit ağırlık puan türlerinde diğer adaylardan daha başarılı oldukları, sözel puan türünde ise diğer adayların kısmen altında başarı gös- terdikleri bulunmuştur. Sözel puan türünde ise 70 puan ölçütü açısından alan adaylarının başarı sırası sözel, eşit ağırlık ve sayısal olarak elde edilmiştir.
  • 70 ve üzerinde puan alan adayların cinsiyet dağılımı incelendiğinde; sayısal puan türünde 66.490 adaydan 34.080’inin (%51,2) erkek, 32.410’unun (%48,8) ise kadın olduğu görülmüş- tür. Sonuçta, yalnız sayısal puan türünde erkek adayların sayısının kısmen fazla olduğu an- cak eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde kadın adayların sayısının erkek adaylardan önemli ölçüde fazla olduğu bulunmuştur.
  • Adayların mezuniyet tarihlerine ilişkin incelemelerde, özellikle 2008 yılı ve öncesinde me- zun olan adayların puan ortalamalarının dikkat çeken bir düşüş gösterdiği bulunmuştur. Detaylı incelemede, 2009 yılı ve sonrasında mezun olan ve eğitimine hâlâ devam eden adayların puan ortalamalarının daha yüksek olduğu, mezuniyetinden bu yana en az dokuz yıl geçen adayların ortalamalarının ise düşüş gösterdiği belirlenmiştir.

Kaynaklar

Baykul, Y. (1999). İstatistik metodlar ve uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: Pegem Akademi. Cohen, R.J., & Swerdlik, M.E. (2010). Psychological testing and assessment. New York, NY: McGraw Hill.
Crocker, L. M., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334. Ebel, R.L. & Fresbie, D.A., (1991). Essentials of educational measurement, (5th Edition). New Jersey: Prentice-Hall Kuder, G. F., & Richardson, M. W. (1937). The theory of estimation of test reliability. Psychometrika, 2, 151-160. Linn, R.L. & Gronlund, N.E., (1995). Measurement and assessment in teaching, (7th Edition). New Jersey: Prentice-Hall.
Lord, F. M. (1955). Estimating test reliability. Educational and Psychological Measurement, 15, 325-336. Özçelik, D.A. (1992). Ölçme ve değerlendirme (Genişletilmiş üçüncü baskı). Ankara: ÖSYM.
Urbina, S. (2014). Essentials of psychological testing (2nd Edition). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
EK 1: 2017 ALES Sonbahar Döneminde Adayların Üniversitelere Göre Puan Ortalamaları ve En Az 70 Puan Alan Aday Sayıları (Alfabetik Sıralama)

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ136966,0766,9966,33440455527
SAY-AA56270,9968,0863,14299222164
EA-AA53364,5567,0768,23123183235
SÖZ-AA27458,9364,5869,201850128
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ4382,7578,6372,66423627
SAY-AA4382,7578,6372,66423627
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ15268,1067,5265,19685752
SAY-AA12569,3468,0764,99614943
EA-AA2762,4064,9866,15789
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ1172,5669,0863,54654
SAY-AA1073,2969,5363,67654
EA-AA165,2164,6362,22000
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ63263,5064,2963,41163163176
SAY-AA17068,7465,0359,10714924
EA-AA30063,7665,1664,997591102
SÖZ-AA16257,5361,9265,03172350
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ165162,5163,7863,42298354439
SAY-AA57866,0064,2460,49170145124
EA-AA91161,1163,6864,78110185260
SÖZ-AA16257,9562,7166,25182455
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ152564,0964,5463,28380351392
SAY-AA65069,6866,2960,75305220146
EA-AA51862,2464,2864,8062101138
SÖZ-AA35756,6061,7365,681330108
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ41260,7962,1961,93706989
SAY-AA11066,8463,1657,21352010
EA-AA12262,5263,6363,09273230
SÖZ-AA18055,9260,6164,0381749
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ66964,3765,4564,92191218232
SAY-AA23769,7467,3963,0811410070
EA-AA28163,1465,1265,606391103
SÖZ-AA15158,2463,0066,57142759

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ233164,9466,0365,53668705861
SAY-AA85869,7766,7861,70425312215
EA-AA93664,5966,7067,37212316397
SÖZ-AA53757,8463,6668,433177249
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ61962,9962,9261,04119115121
SAY-AA28966,3462,8157,02744631
EA-AA23262,1064,0764,51426169
SÖZ-AA9855,2060,5464,663821
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ8363,1363,8862,94191820
SAY-AA2373,9170,7265,5617128
EA-AA6059,0061,2561,932612
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ12265,8265,6863,80443743
SAY-AA5670,8067,2061,45332118
EA-AA6661,5964,3965,79111625
AMASYA ÜNİVERSİTESİ36466,2566,8465,82114123135
SAY-AA17368,5165,8961,21685033
EA-AA7570,2471,5571,48364545
SÖZ-AA11660,2965,2269,04102857
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ2079259,9561,2960,92337835764625
SAY-AA105172,5669,1563,69656501332
EA-AA1806959,4960,7460,27263928693663
SÖZ-AA167257,0562,2266,2283206630
ANKARA ÜNİVERSİTESİ506769,3770,2669,68256726382775
SAY-AA179971,4268,2963,101017799536
EA-AA217973,7275,2775,59151216951712
SÖZ-AA108957,2663,5068,7438144527
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ79668,6369,6869,26371402398
SAY-AA22374,9471,3165,6617113380
EA-AA45468,7070,8971,80200259281
SÖZ-AA11956,5562,0066,3101037

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ5668,2267,2564,47231916
SAY-AA2970,5667,0461,3715117
EA-AA2765,7167,4867,80889
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ11252,1556,2358,800014
EA-AA146,5446,7944,76000
SÖZ-AA11152,2056,3158,930014
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ26459,5260,8860,55282743
SAY-AA10265,2462,9758,59242014
EA-AA8258,9561,4062,304715
SÖZ-AA8052,8157,7061,240014
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ577863,2864,3363,76141713551644
SAY-AA237168,2065,1259,91997696446
EA-AA179063,4265,7166,57382520664
SÖZ-AA161755,9061,6566,2938139534
ATILIM ÜNİVERSİTESİ47765,1565,0763,22139134130
SAY-AA22568,1964,9059,43957043
EA-AA23862,6765,2266,36446180
SÖZ-AA1458,4265,1070,90037
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ13659,8359,2656,68141518
SAY-AA8262,7960,1755,3211119
EA-AA4156,7158,8859,39348
SÖZ-AA1351,0254,6856,75001
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ70867,2767,5266,13259270272
SAY-AA38769,6467,3563,09181155116
EA-AA26865,8268,6870,2677107135
SÖZ-AA5357,3462,9067,351821
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ152865,4665,0562,85465394420
SAY-AA83370,4766,5160,33423295193
EA-AA37160,7062,8963,54275286
SÖZ-AA32458,0163,7868,511547141

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ7158,1959,9660,04239
SAY-AA763,6261,4757,18210
EA-AA6457,6059,7960,35029
BARTIN ÜNİVERSİTESİ54360,8261,3960,16696481
SAY-AA22865,2462,4157,39513523
EA-AA20659,5161,4661,79162742
SÖZ-AA10954,0659,1162,882216
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ102566,9467,3066,04383398417
SAY-AA48771,4868,6863,88289230165
EA-AA41864,4767,1368,4390158208
SÖZ-AA12057,0762,3566,4741044
BATMAN ÜNİVERSİTESİ16256,6057,6056,75101016
SAY-AA4166,2761,1753,561084
EA-AA6654,7156,7557,05016
SÖZ-AA5551,6455,9458,76016
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ27962,7961,3857,92583533
SAY-AA14165,6860,9653,7539125
EA-AA12360,3961,9661,90192125
SÖZ-AA1555,3860,5164,41023
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ61560,4860,9659,639191112
SAY-AA25063,4860,2554,72553525
EA-AA25560,6462,9763,80355371
SÖZ-AA11053,3057,9161,141316
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ18472,9871,5868,4612111593
SAY-AA17373,3371,6568,2111810886
EA-AA1167,3870,5172,46377
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ50660,4761,5060,79786267
SAY-AA15269,7066,1860,49704625
EA-AA27057,5459,7760,3881528
SÖZ-AA8453,2258,5762,670114

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ50959,0160,9561,264863102
SAY-AA14261,9859,6054,9913105
EA-AA21561,0763,5164,46355066
SÖZ-AA15253,3158,5862,570331
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ12165,0664,6662,46303030
SAY-AA9966,8465,8963,10282827
EA-AA2257,0259,1259,56223
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ11463,2662,4459,69311920
SAY-AA6069,6465,3258,70281412
EA-AA1964,1664,4162,92355
SÖZ-AA3551,8356,4459,63003
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ135678,1978,6377,80103411411125
SAY-AA54584,8981,2975,97514481390
EA-AA49478,4379,4479,29426444439
SÖZ-AA31766,3072,8178,6594216296
BOZOK ÜNİVERSİTESİ46662,3461,8059,35975556
SAY-AA24668,0963,7557,05934625
EA-AA7758,5260,2560,314611
SÖZ-AA14354,4859,2862,770320
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4572,0467,8661,48272112
SAY-AA4572,0467,8661,48272112
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ104064,3764,3162,48266225252
SAY-AA49268,7065,1559,4021013488
EA-AA40861,4263,6864,445170107
SÖZ-AA14057,7563,2267,5952157
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ252963,3364,0263,02580557651
SAY-AA101768,4465,1059,58414286193
EA-AA95461,7964,0064,71149216279
SÖZ-AA55856,6462,0966,401755179
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ16862,6865,3466,59354663
EA-AA13764,6266,5166,93354658
SÖZ-AA3154,1160,1565,06005

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ192262,3664,0164,10297359547
SAY-AA73565,4363,3059,10183127107
EA-AA71061,9364,7066,0691153232
SÖZ-AA47758,2664,0968,902379208
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ55267,2467,4866,07206218216
SAY-AA20870,6367,1061,431107756
EA-AA32565,6167,8768,7595138147
SÖZ-AA1958,1164,9270,851313
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ35858,6861,1161,98242970
SAY-AA7364,2262,3858,461698
EA-AA20058,5161,1462,2481940
SÖZ-AA8554,3159,9464,400122
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ233767,4866,8464,42894835840
SAY-AA135969,6866,2960,75654470325
EA-AA66366,4668,4068,95210289333
SÖZ-AA31560,1165,9070,723076182
DİCLE ÜNİVERSİTESİ189163,9664,8964,18565481564
SAY-AA73871,2567,1360,79425284174
EA-AA43864,6466,4266,72118137166
SÖZ-AA71556,0261,6466,132260224
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ54159,9760,4859,17596488
SAY-AA22163,0660,1454,95432626
EA-AA25258,8861,3162,20163653
SÖZ-AA6853,9858,5061,65029
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ30666,8266,7164,89105114112
SAY-AA15268,6165,4560,15625136
EA-AA13866,3968,9570,20436371
SÖZ-AA1653,4759,4064,16005
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ384768,8369,1967,98172117651801
SAY-AA150874,1170,3064,421020782539
EA-AA164468,0569,9870,56630822912
SÖZ-AA69559,2264,9069,5671161350

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ179863,6463,9562,52416379440
SAY-AA73269,6165,6459,44346235151
EA-AA80560,4662,9763,9964115193
SÖZ-AA26156,7062,2566,6862996
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ58263,6662,8660,15138103103
SAY-AA34567,6464,2058,551157353
EA-AA20158,7561,4462,62233049
SÖZ-AA3652,9457,9761,68001
EGE ÜNİVERSİTESİ323268,5368,2466,26138213301342
SAY-AA201471,3768,2563,081104854625
EA-AA71467,7270,4171,85259389431
SÖZ-AA50458,2965,1271,081987286
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ368867,2366,7764,55152913151225
SAY-AA218171,7868,2362,571294960637
EA-AA67966,3468,1068,42224284299
SÖZ-AA82855,9761,8366,591171289
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ76264,3765,5265,08218233254
SAY-AA22468,4065,2659,98856746
EA-AA34167,0068,4168,34129151154
SÖZ-AA19755,2360,8165,2241554
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ25462,1661,7859,50533832
SAY-AA14767,2864,5159,62523424
EA-AA6856,7958,5558,58147
SÖZ-AA3952,2457,1360,65001
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ212067,9767,2364,71892804749
SAY-AA129471,6467,9162,05753560366
EA-AA47266,2868,4669,27135203239
SÖZ-AA35456,8163,0968,37441144
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ31365,3666,8766,88104113137
SAY-AA11771,8067,5261,03715333
EA-AA8866,2069,5071,60294353
SÖZ-AA10857,7064,0369,3841751

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ255164,4363,9661,66750547595
SAY-AA152669,3765,5159,43704445297
EA-AA34560,3562,9264,01326186
SÖZ-AA68055,4161,0165,461441212
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ22075,8677,2877,51160180185
SAY-AA4280,8976,5370,21413424
EA-AA15975,7778,1479,45113134143
SÖZ-AA1965,4871,8077,4061218
GAZİ ÜNİVERSİTESİ634369,2569,8168,85303531443222
SAY-AA258974,6971,3566,02185615181087
EA-AA248668,8570,6571,09108613651452
SÖZ-AA126858,9065,0670,2693261683
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ149766,6666,2063,98569460462
SAY-AA78172,2267,9661,49477318199
EA-AA39564,2266,1066,5185110137
SÖZ-AA32156,1162,0666,92732126
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ133460,9662,1661,68197193268
SAY-AA43565,3762,6357,711157055
EA-AA59561,0663,0263,4381111137
SÖZ-AA30454,4759,8163,9311276
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ26173,2769,8264,3417412883
SAY-AA23774,1570,2364,2116912277
EA-AA2464,5065,8765,68566
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ90861,6463,7764,38151190277
SAY-AA16464,1062,4758,81301818
EA-AA48563,1364,9265,20107141167
SÖZ-AA25957,3162,4266,37143192
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ29058,2759,5659,10182243
SAY-AA7761,5358,7853,73859
EA-AA15758,4160,8361,68101730
SÖZ-AA5653,3957,0859,26004

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ659,8258,0854,15000
SAY-AA659,8258,0854,15000
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ6068,4365,6860,8525199
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ69961,2362,0661,1710688126
SAY-AA30966,4763,9359,29876854
EA-AA23159,4561,5862,13192045
SÖZ-AA15953,6259,1363,430027
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ463071,6471,7670,36267927812743
SAY-AA232975,6872,5367,46173014701116
EA-AA154271,1572,9873,5388810771102
SÖZ-AA75960,2366,9372,7961234525
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ1559,7660,3159,02220
SAY-AA361,9057,6150,79110
EA-AA763,4563,3961,52110
SÖZ-AA553,3257,6160,47000
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ56261,8062,0860,57102107119
SAY-AA34764,4662,7959,08958071
EA-AA17958,0561,0962,6672435
SÖZ-AA3654,7460,2364,530313
HARP OKULLARI12370,4868,4664,53634940
HARRAN ÜNİVERSİTESİ83562,3562,0259,80154104123
SAY-AA43466,9763,1557,021377042
EA-AA21259,6561,4161,53172639
SÖZ-AA18954,7660,1264,260842
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ42765,1865,1163,29149142130
SAY-AA22366,9965,2061,44937353
EA-AA20163,3765,2065,51566977
SÖZ-AA351,6853,1152,61000
HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI668,4561,7552,34321
HİTİT ÜNİVERSİTESİ52460,1861,9562,104963124
SAY-AA15066,5463,1157,43402518
EA-AA20858,9661,0861,6092548
SÖZ-AA16655,9661,9866,9301358

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
HOCA AHMET YESEVİ TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ7666,1563,5458,81231513
SAY-AA6168,3264,6858,8222149
EA-AA1257,6857,6155,56112
SÖZ-AA355,7964,1671,82002
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ10752,9757,3260,240010
EA-AA2353,8455,8456,06000
SÖZ-AA8452,7357,7261,380010
IŞIK ÜNİVERSİTESİ23165,1265,3463,84757169
SAY-AA12968,0165,6261,19574428
EA-AA9661,7265,1367,22182539
SÖZ-AA657,4162,6566,73022
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ168,4771,7473,89011
SÖZ-AA168,4771,7473,89011
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ119873,9073,3971,34745734709
SAY-AA54180,2676,0569,90465386293
EA-AA61069,4971,7372,71276340396
SÖZ-AA4757,8264,4070,064820
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ255964,9065,4864,40792754838
SAY-AA110370,5467,1861,70582432289
EA-AA88863,1665,3065,98189261333
SÖZ-AA56856,6562,4667,192161216
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ26964,8862,8258,68714727
SAY-AA19168,6064,6958,53704722
EA-AA7855,7958,2459,06105
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ10061,7367,6072,55123766
EA-AA3364,0766,7868,1471214
SÖZ-AA6760,5868,0074,7252552
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ41860,9361,5260,32837075
SAY-AA19664,8062,4157,89664629
EA-AA19058,0460,7361,88172337
SÖZ-AA3254,4060,7065,92019

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ67761,3862,1961,26114113143
SAY-AA29664,1161,4856,65805536
EA-AA26561,3464,0865,40325381
SÖZ-AA11654,5259,6763,562526
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ62765,2167,2367,84185228277
SAY-AA18869,6367,7263,90907955
EA-AA33365,0568,1369,9589131172
SÖZ-AA10657,8863,5668,1761850
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ19263,6563,6561,85454854
SAY-AA14865,6464,7361,95424445
EA-AA4456,9459,9961,52349
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ4564,8563,3259,79131210
SAY-AA3665,8663,5759,1913108
EA-AA960,7962,3062,16022
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ5160,5260,8659,377510
SAY-AA2663,3859,8253,89522
EA-AA2357,8662,2765,43237
SÖZ-AA253,9758,1961,00001
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ31761,8461,9460,21646462
SAY-AA17365,9363,7459,47534434
EA-AA12557,8260,6161,88112027
SÖZ-AA1950,9854,2655,87001
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ76365,1666,1865,63248260283
SAY-AA27669,8567,1162,3313510176
EA-AA37264,5767,0868,23109147171
SÖZ-AA11555,8061,0665,1241236
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ6261,1765,7769,22101226
SAY-AA287,6487,7086,72222
EA-AA2866,2969,0870,627814
SÖZ-AA3255,0461,4966,911210

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ45569,9669,3166,96233221190
SAY-AA33271,6369,7466,00199176131
EA-AA12265,5268,2069,58344559
SÖZ-AA155,7761,0865,20000
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ23163,8765,0864,69546278
SAY-AA7266,2263,0257,61241611
EA-AA12964,2166,9868,42304357
SÖZ-AA3056,7261,8165,690310
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ29170,3572,6573,73138178209
SAY-AA5175,9972,5567,15383324
EA-AA19270,4073,0874,6189122140
SÖZ-AA4864,1771,0477,23112345
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ225679,0374,8768,74198016431191
SAY-AA224179,0774,8968,73197016321183
EA-AA1573,3272,5470,1410118
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ36965,2566,5366,26114125146
SAY-AA8669,7966,5061,08433020
EA-AA25365,0567,5668,737094122
SÖZ-AA3054,0057,8660,24114
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ852767,9569,3469,29361140314543
SAY-AA257072,9569,9164,8915921303961
EA-AA417469,2671,1571,71195424272623
SÖZ-AA178357,6964,2869,9465301959
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ25464,8464,5462,43787476
SAY-AA16268,0765,9261,77635749
EA-AA7360,2462,7263,68131521
SÖZ-AA1954,9559,7663,28226
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ42567,4367,6166,14162163177
SAY-AA17471,6768,6763,641017859
EA-AA21665,5667,3967,77607999
SÖZ-AA3557,8963,7368,531619

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ18869,3868,2365,27857962
SAY-AA14770,8768,3463,84766239
EA-AA3464,8568,1770,2781419
SÖZ-AA760,3066,1471,01134
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ38574,9070,8664,73285211148
SAY-AA38574,9070,8664,73285211148
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ23164,5266,1066,18567590
SAY-AA7069,5267,2062,89312720
EA-AA13662,8165,6967,21224058
SÖZ-AA2559,7965,2869,733812
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ86559,9261,6961,84105124184
SAY-AA21764,8662,2157,38432421
EA-AA35461,1663,0963,465884100
SÖZ-AA29454,7859,6363,1941663
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ111562,0462,1660,47195145172
SAY-AA57265,8162,8457,681669762
EA-AA32260,2162,2462,69274061
SÖZ-AA22154,9760,3064,422849
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ181864,6263,3660,14510355322
SAY-AA121768,6465,0059,14497322215
EA-AA39057,4860,0060,93122656
SÖZ-AA21154,6460,1164,381751
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ429866,8666,2463,82158213581314
SAY-AA241970,4566,7760,921277872563
EA-AA126464,5066,6667,41273408505
SÖZ-AA61557,5863,2667,873278246
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI3270,7769,9867,50211710
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ42559,1760,9261,03333659
SAY-AA11064,0462,5759,09261614
EA-AA26058,1860,5261,2771733
SÖZ-AA5554,1259,5463,740312

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ73461,7163,1162,87140138176
SAY-AA28467,5065,5561,611148765
EA-AA22958,5560,9161,70112544
SÖZ-AA22157,5562,2465,70152667
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ1560,0361,5361,37223
SAY-AA371,1165,4057,22111
EA-AA859,8362,8464,41112
SÖZ-AA452,1356,0358,41000
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ158967,3367,4765,96573589590
SAY-AA63471,7068,1762,53349255172
EA-AA79366,0868,0268,55220318362
SÖZ-AA16256,3862,0866,6741656
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ47859,8962,2763,136273115
SAY-AA12869,1267,3663,70585443
EA-AA26057,4460,7262,5341851
SÖZ-AA9053,8659,5464,040121
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ35159,5361,5461,95354378
SAY-AA10364,8462,5058,03231614
EA-AA8960,3761,6961,32111419
SÖZ-AA15955,6160,8364,8511345
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ329267,5167,1965,13138612241197
SAY-AA175272,2768,2862,121103781472
EA-AA108764,3667,1368,57273399521
SÖZ-AA45356,6863,1068,531044204
KOÇ ÜNİVERSİTESİ27974,5074,1872,35172186180
SAY-AA14577,7174,9370,3610810081
EA-AA11772,0773,8874,44618185
SÖZ-AA1763,9969,8874,923514
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ32667,0266,8464,95122123120
SAY-AA11971,0266,8760,50675131
EA-AA20764,7266,8267,50557289

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ27057,6557,5355,41191219
SAY-AA14158,9556,1951,051754
EA-AA8058,1860,5961,422710
SÖZ-AA4953,0356,3958,17005
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ55861,4362,7262,3591103136
SAY-AA22664,3462,7059,03524036
EA-AA26860,9664,0665,78386393
SÖZ-AA6453,1357,1559,70107
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ156064,5664,6362,95423367409
SAY-AA73569,9566,2960,45360238166
EA-AA61160,9563,2964,1357107153
SÖZ-AA21456,3562,7568,1562290
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ19459,5561,4361,70262043
SAY-AA6969,0966,0260,85251717
EA-AA5655,9159,3561,311311
SÖZ-AA6952,9858,5362,850015
MARMARA ÜNİVERSİTESİ468368,0769,8470,23195822852686
SAY-AA127974,5071,2265,96895737525
EA-AA212569,0770,9771,5696111901299
SÖZ-AA127959,9966,5772,29102358862
MEF ÜNİVERSİTESİ573,8070,0664,25331
SAY-AA475,8671,2464,46331
EA-AA165,5665,3663,40000
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ83261,9062,9062,22131135173
SAY-AA28166,1064,0759,99755549
EA-AA45059,5561,6862,24435885
SÖZ-AA10160,7065,0968,29132239
MERSİN ÜNİVERSİTESİ112166,2366,4565,00381354393
SAY-AA49270,6267,0761,38266178125
EA-AA45764,0366,4467,4498140180
SÖZ-AA17259,5264,7268,83173688
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ269,4165,3258,97100

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ45967,0867,8867,13181176212
SAY-AA24972,3869,1363,8515812193
EA-AA9964,8569,0472,14224261
SÖZ-AA11157,1664,0470,0211358
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ160563,4264,9865,00342384524
SAY-AA53369,6467,1062,55232191136
EA-AA75761,7364,4165,6696166255
SÖZ-AA31556,9662,7867,531427133
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ23359,6758,8656,0225810
SAY-AA11564,7660,1853,122362
EA-AA8156,0758,2058,65215
SÖZ-AA3751,7256,2259,28013
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ73963,9364,5563,48184174202
SAY-AA37267,6665,5161,3514311184
EA-AA23761,8063,7364,11355363
SÖZ-AA13057,1663,2968,4061055
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ30858,9160,6160,63332646
SAY-AA5667,5563,5357,212264
EA-AA15857,5259,3659,513918
SÖZ-AA9456,1060,9664,5781124
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ52365,5463,7559,9315710881
SAY-AA44367,2264,3559,3515710670
EA-AA4257,9760,5161,49003
SÖZ-AA3854,3760,2464,97028
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ141364,9566,8567,31441491596
SAY-AA43070,3367,3962,39224174121
EA-AA45066,8168,9669,76171213226
SÖZ-AA53359,0364,6469,2146104249
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ49958,1060,5561,42253484
SAY-AA9264,6762,3958,0015108
EA-AA22058,4760,6661,24101541
SÖZ-AA18754,4459,5163,310935

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ98962,0662,7361,68199148194
SAY-AA36068,2964,2157,831477752
EA-AA38660,5962,7363,32515881
SÖZ-AA24355,1660,5664,7611361
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ9660,3861,0259,87101215
SAY-AA3763,7260,1754,27853
EA-AA5258,8061,8863,502611
SÖZ-AA754,4659,1862,58011
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ25866,4565,2362,12958670
SAY-AA17769,8667,4262,99877251
EA-AA8159,0160,4660,2181419
OKAN ÜNİVERSİTESİ35162,7762,8361,09878181
SAY-AA17165,7762,7857,59623927
EA-AA16260,1962,9664,26233949
SÖZ-AA1857,3262,1365,71235
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ323665,2165,7464,6210539961069
SAY-AA162769,1966,1961,10768562371
EA-AA75066,1768,3569,16251335373
SÖZ-AA85956,8262,6167,313499325
ORDU ÜNİVERSİTESİ44660,6861,6860,96605274
SAY-AA20265,0862,9558,74513429
EA-AA11959,7261,9162,5371323
SÖZ-AA12554,4759,4063,042522
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ324377,7576,1172,85255525072200
SAY-AA216780,9477,0171,20195717061306
EA-AA79673,8475,5075,96543643651
SÖZ-AA28064,2670,9076,8255158243
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ23562,5160,9557,32443126
SAY-AA15365,8162,0555,97432918
EA-AA6856,6158,8359,40127
SÖZ-AA1455,1859,2261,86001

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ20971,3570,9668,96116117108
SAY-AA10175,0971,5365,97766440
EA-AA10667,9870,5571,88405367
SÖZ-AA260,5363,6765,42001
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ241166,0666,1864,60798734799
SAY-AA106171,1267,4461,62587410282
EA-AA97163,4765,6066,28187261343
SÖZ-AA37958,5364,1068,612463174
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ1666,7065,2661,90333
SAY-AA1365,4063,4359,40112
EA-AA372,3273,2172,73221
POLİS AKADEMİSİ1565,7466,9466,60567
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ61261,4663,5264,05100102173
SAY-AA20867,7665,1660,49746345
EA-AA15162,7364,4464,62262840
SÖZ-AA25355,5361,6366,6501188
SABANCI ÜNİVERSİTESİ2070,1470,7469,8391012
EA-AA2070,1470,7469,8391012
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ5469,8569,0866,57222322
SAY-AA5369,8769,0266,43222221
EA-AA168,7772,0774,27011
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ365464,8065,3164,1510849681154
SAY-AA156270,6366,4159,94858547320
EA-AA135162,6265,4466,88210349515
SÖZ-AA74156,4962,7868,061672319
SANKO ÜNİVERSİTESİ6169,1168,1265,34272718
SAY-AA6169,1168,1265,34272718
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ473566,0766,1164,44161614971577
SAY-AA222270,0266,3860,581103760492
EA-AA178665,5367,6268,30511703834
SÖZ-AA72755,3261,5866,78234251

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
SİİRT ÜNİVERSİTESİ33363,4663,2161,13857170
SAY-AA16268,4664,8959,11685030
EA-AA9262,1962,8861,85172021
SÖZ-AA7954,6860,1564,420119
SİNOP ÜNİVERSİTESİ18562,1263,5163,29384448
SAY-AA7865,1463,5659,99201914
EA-AA4163,8265,4665,58141616
SÖZ-AA6657,4962,2365,754918
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ275464,8864,5362,37777655703
SAY-AA142569,1665,5359,70638431290
EA-AA97661,9564,0464,61137202289
SÖZ-AA35355,7261,8566,91222124
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ10356,3458,2058,335312
SAY-AA1867,5860,8451,36521
EA-AA2953,3254,7654,32000
SÖZ-AA5654,3059,1262,640111
TED ÜNİVERSİTESİ5270,1670,9070,15273129
SAY-AA2074,5571,9367,4414108
EA-AA3167,4670,2371,77132020
SÖZ-AA166,1670,7474,33011
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ62575,6674,4371,57454434383
SAY-AA36578,7375,0569,46319265197
EA-AA21572,8974,2374,26127145152
SÖZ-AA4564,0170,3175,8482434
TOROS ÜNİVERSİTESİ7061,6660,9158,18141110
SAY-AA4662,0559,8855,51854
EA-AA2460,9262,8963,29666
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ165164,3665,0464,05429415495
SAY-AA70770,9267,4461,85360274190
EA-AA59461,2763,8765,0255105178
SÖZ-AA35056,3762,1766,881436127

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ6173,3070,7966,38373826
SAY-AA4775,7172,1866,66363321
EA-AA1465,2266,1165,41155
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ575,3877,6078,74445
EA-AA575,3877,6078,74445
UFUK ÜNİVERSİTESİ19263,3265,8566,98365169
SAY-AA2366,3364,3260,27753
EA-AA16163,1466,1067,72294561
SÖZ-AA858,2365,2371,38015
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ337065,6067,0366,96101411241420
SAY-AA108371,0967,8362,49604438300
EA-AA153265,1867,4568,34372550697
SÖZ-AA75558,5865,0470,5838136423
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ29159,9060,7059,72384052
SAY-AA10062,6659,9354,9519107
EA-AA13560,5662,6763,24182837
SÖZ-AA5653,4157,3259,73128
UŞAK ÜNİVERSİTESİ109660,4562,2562,44159163253
SAY-AA32466,1863,3258,301026146
EA-AA37661,3363,4063,945382112
SÖZ-AA39654,9360,2864,4142095
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ26663,8765,0164,55797885
SAY-AA10668,8066,9863,24493729
EA-AA15560,7163,7865,46303953
SÖZ-AA557,2661,3764,14023
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ57857,8058,1656,61484663
SAY-AA27260,1857,6652,83433023
EA-AA22956,4359,0560,0851531
SÖZ-AA7753,4557,2759,60019
YALOVA ÜNİVERSİTESİ46967,3267,7666,59169181205
SAY-AA13770,3666,3560,11684932
EA-AA32166,2368,3869,16100130167
SÖZ-AA1161,3167,2572,27126

 

Puan Ortalaması70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
ÜniversiteAday SayısıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel PuanıSayısal PuanıEşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ36665,9165,9064,18114117125
SAY-AA15469,5765,7859,78694932
EA-AA17364,3866,4167,00436069
SÖZ-AA3958,2364,1369,022824
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ106667,6168,3067,43445453470
SAY-AA53771,7869,3464,96329268201
EA-AA40465,1468,2970,20111164210
SÖZ-AA12557,7263,9069,0952159
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ299675,3372,0666,85227218631356
SAY-AA256976,8372,4465,96212716421079
EA-AA26470,0571,8672,36128168174
SÖZ-AA16360,1666,5171,971753103
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ120961,8562,4961,38228205256
SAY-AA53967,1563,4357,4418512470
EA-AA26160,4662,6463,27324660
SÖZ-AA40955,7661,1565,361135126

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 13 Şubat 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.