Değişen dershane yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

son-dershane-yonetmeligi

8 Ağustos 2015 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29439

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ö), (p), (r), (s), (ş), (t) ve (u) bentleri eklenmiştir.

“ö) Bilim grubu: Bakanlıkça, lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarına yönelik onaylanan çerçeve programı doğrultusunda (Ek-4)’te özel öğretim kursları kategorisinde belirlenen grupları,”

“p) Özel öğretim kursu: Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği çeşitli kurs kapsamındaki en fazla üç bilim grubunda eğitim veren özel öğretim kurumlarını,”

“r) Ders yılı: Okullarda, derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,”

“s) Kişisel gelişim kursu: Kişilerin, sosyal ve kültürel alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını,”

“ş) Meslek edindirme ve mesleki gelişim kursu: Kişilerin, meslek edinme ve mesleklerinde ilerlemelerine yönelik alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını,”

“t) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,”

“u) Yetenek kursu: Kişilerin, sanatsal ve sportif alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği çeşitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin sonuna aşağıdaki cümle ile aynı fıkraya aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.

“Ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için, (Ek-4)’te yer alan bilim gruplarının Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak kurum tarafından en fazla üç bilim grubunda hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış kurs programı.”

“p) 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tabi kurum açacaklar için harç yatırıldığına dair onaylı belge.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlık veya valilikçe” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasında yer alan “okul” ibaresi “dönüştüğü kurum” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Maarif müfettişlerince görevlendirme onay tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde düzenlenen inceleme raporunda ve valilikçe kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi halinde, dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi uygun görülen okullar dışındaki kurumlara valilikçe beş iş günü içinde kurum açma izni (EK-2) düzenlenir. Valilikçe kurum açma izni düzenlenen kurumlara Bakanlıkça on beş iş günü içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A) düzenlenir.”

“(3) Bakanlıkça okullara on beş iş günü içinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-3) ve (EK-3/A) düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Maarif müfettişlerince eksikliklerini süresi içerisinde tamamlamadığı tespit edilen kurumlar hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanarak bu kurumların kurum açma izinleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

“Ancak; zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda eğitimler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır.”

“(9) Özel öğretim kurslarında her bir program için haftada en az üç, en fazla sekiz saate kadar ders verilebilir. Özel öğretim kurslarında yıllık çalışma takvimi; öğretim yılı süresi içinde, en az on sekiz, en fazla otuz altı hafta olmak üzere planlanır.”

“(10) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulamak isteyen temel liselerde; Genel Müdürlüğün izni ile sadece hafta sonlarında 07.00 ile 19.00 saatleri arasında eğitimler verilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, bahçesi bulunan ve müstakil binalarda; özel öğretim kurslarının, bağımsız girişi bulunan ve bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda; diğer kurumların ise bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda olması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “beş iş günü” ibaresi “on beş iş günü” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Çeşitli kurslar kapsamında açılan özel öğretim kurslarına devam eden lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarının eğitim aldıkları bilim derslikleri ayrı katlarda oluşturulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile (d) bendinin sonuna sırasıyla aşağıdaki ibareler eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için özel öğretim kursları çerçeve programına/programlarına uygun olarak en fazla üç bilim grubu için, kurum tarafından hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış öğretim programı,”

“lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulamak isteyen temel liselerde ise; her bir bilim grubu için standartları Bakanlıkça belirlenmiş bilim dersliği şartlarını sağlayan dersliği,”

“(3) Yapılan inceleme sonucunda program ilavesinde sakınca bulunmadığının belirtilmesi halinde, okullar dışındaki kurumlara on beş iş günü içinde valilikçe program ilavesi yapılarak kurum açma izni (EK-2) yeniden düzenlenir. Okullarda ise hazırlanan dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça okullara on beş iş günü içinde kurum açma izni (EK-3/B) yeniden düzenlenir.”

“(4) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek 4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulamak isteyen temel liselerin;

a) Öğretim programlarının süresi ve içeriği Genel Müdürlükçe onaylanmadıkça kurumlar tarafından değiştirilemez.

b) Program ilavesi ve değişiklik başvuruları her yıl Temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılır. Bu tarihten sonra yapılan değişiklik başvurularına ilişkin onaylar ertesi öğretim yılından itibaren geçerlidir.

c) Bakanlıkça onaylanan ilgili bilim grubunda yer alan çerçeve programda değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren altı ay içerisinde kurumca hazırlanan yeni programın onayı için başvuru yapılır. Değişiklik üzerine hazırlanan öğretim programını süresi içerisinde onaylatmayan kurumların programı iptal edilir.

ç) Genel Müdürlükçe onaylanan program örnekleri kurumda lise ve dengi okul mezunlarının görebileceği bir yerde ve kuruma ait internet sitesinde devamlı bulundurulur.

d) Kurum bünyesinde kendi kategorisinde olmak üzere en fazla üç bilim grubunun programına izin verilir.”

“(5) Özel öğretim kurslarının;

a) Öğretim programlarının süresi ve içeriği Genel Müdürlükçe onaylanmadıkça kurumlar tarafından değiştirilemez.

b) Program ilavesi ve değişiklik başvuruları her yıl Temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılır. Bu tarihten sonra yapılan değişiklik başvurularına ilişkin onaylar ertesi öğretim yılından itibaren geçerlidir.

c) Bakanlıkça onaylanan ilgili bilim grubunda yer alan çerçeve program/programlarda değişiklik olması halinde değişiklik tarihinden itibaren altı ay içerisinde kurumca hazırlanan yeni program onaylanmak üzere valilik aracılığıyla Genel Müdürlüğe sunulur. Süresi içerisinde değişiklik başvurusunda bulunmayan veya programları onaylanmayan kurumların ilgili programı iptal edilir.

ç) Genel Müdürlükçe onaylanan program örnekleri kurumda kursiyerlerin görebileceği bir yerde ve kuruma ait internet sitesinde devamlı bulundurulur.

d) Kurum bünyesinde kendi kategorisinde olmak üzere en fazla üç bilim grubunun programına izin verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kurum binası kiralık ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “binanın tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası ile altıncı fıkrasında yer alan “beş iş günü” ibareleri “on beş iş günü” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ancak; valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması halinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra; hakkında adli ve/veya idari soruşturma bulunan kurumların ise soruşturması sonuçlandıktan sonra devir işlemi gerçekleştirilir. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş iş günü” ibaresi “on beş iş günü” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bir başka kuruma dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması halinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra; hakkında adli ve/veya idari soruşturma bulunan kurumların ise soruşturması sonuçlandıktan sonra dönüşüm talebi değerlendirmeye alınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş iş günü” ibaresi “on beş iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, diğer kurumlarda ise dönem sonuna kadar süre verilir.” ibaresi, “kadar, diğer kurumlarda ise üç ay süre verilir.” olarak, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, diğer kurumlarda ise dönem sonuna kadar kurucu olarak göstermeleri gerekir.” ibaresi “kadar, diğer kurumlarda ise üç ay içinde kurucu olarak göstermeleri gerekir.” olarak, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, diğer kurumlarda ise dönem sonuna kadar usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir.” ibaresi “kadar, diğer kurumlarda ise üç ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Soruşturma sonucunda kurumu sürekli kapatılan kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“özel öğretim kurslarında ise ilgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğretici,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – (1) Kurumlarda, ölçme ve değerlendirme uzmanı sorumluluğunda isteğe bağlı olarak ölçme ve değerlendirme birimi kurulabilir. Birim, öğrencilerin/kursiyerlerin genel başarı seviyesini, özel yetenekli veya öğrenme güçlüğü çeken bireyleri ve öğrenme güçlüğü çekilen konuları tespit ederek diğer eğitim personeli ile işbirliği içerisinde gerekli iyileştirme tedbirlerini alır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile aynı maddeye aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“(3) Kurumlarda, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları uygulanır. Meslek edindirme ve mesleki gelişim kurslarında, yetenek kurslarında, kişisel gelişim kurslarında ve hizmet içi eğitim merkezlerinde, yirmi ders saatini geçmeyen kurs faaliyeti dışındaki diğer etkinliklerin programları, milli eğitim müdürlüğünce uygun bulunması durumunda uygulanabilir.”

“Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde ise; kendi öğrencileri için valilik izni ile sadece hafta içi günlerinde haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında takviye kursları açılabilir.”

“(9) Özel öğretim kurslarında, Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz sınavlar yapılır. Bu sınavlar kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. Sınav sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Bu sınavlara sadece kurumda kayıtlı kursiyerler katılır. Bu kurslara devam eden kursiyerler için bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan Kurs Bitirme Belgesi (EK-6) düzenlenmez. Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde de bu fıkra hükümleri doğrultusunda sınavlar yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler sırasıyla eklenmiştir.

“Ancak; lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerin bu programlarının sınıf mevcutları on altı kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.”

“Ancak; özel öğretim kurslarında sınıf mevcutları on altı kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenir. Özel öğretim kurslarında kursiyer grupları, öğretim programlarında belirtilen öğrenim seviyesine göre oluşturulur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yüzde otuzunu” ibaresi “yüzde kırkını” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki on ikinci fıkra eklenmiştir.

“(9) Öğrenci etüt eğitim merkezlerine ilkokul ve ortaokul öğrencileri kayıt olabilir. Öğrencilerin kaydında; T.C. kimlik numarası ve öğrenci belgesi istenir.”

“(10) Okullara, çeşitli kurslara, motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, hizmetiçi eğitim merkezlerine ve öğrenci etüt eğitim merkezlerine yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında;

a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır.

b) Ülkesi belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancılardan öğrenim vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıtları yapılır.

c) Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancılardan öğrenim vizesi istenmez. Ancak; öğrenim görecek kişinin veya anne, baba ya da vasisinin çalışma izni aldığını veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.

ç) Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıtları için usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı aranır.

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları yapılır.

e) Kayıtlarda okulların kayıt ve kabul şartları ayrıca aranır.

f) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik ve 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

“(12) Lise ve dengi okul öğrencileri hafta içi günleri okul saatleri dışında ve/veya hafta sonu Cumartesi günleri özel öğretim kurslarına devam edebilirler. Okulla ilişiği kesilen lise ve dengi okul öğrencisi kursiyerin özel öğretim kursu ile de ilişiği kesilir. Zorunlu eğitim çağındaki kursiyerlerin MEBBİS kayıtları e-Okulla ilişkilendirilir. Kursiyerler, sadece öğrenim/sınıf seviyelerine uygun programlara devam edebilirler.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Temel liseler hafta sonu lise ve dengi okul mezunlarına yönelik eğitim verecekleri bilim grubu için alacakları ücretleri de aynı tarihlerde ayrıca tespit ve ilan ederler.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına “Takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin (EK-1), (EK-2), (EK-2/A), (EK-3/B), (EK-4), (EK-6), (EK-7), (EK-8) ve (EK-12) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi doğrultusunda dönüşüm programına alınarak 2015 yılı sonuna kadar mevcut binalarında dönüşen özel öğretim kurslarında, 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan bağımsız bina girişi şartı aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 2015-2016 öğretim yılında bilim grubu programlarını uygulayacak kurumlar, programlarını 2015 yılı sonuna kadar onaylatırlar.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Kaynak: Resmi Gazete

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 8 Ağustos 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.