Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 6

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 6

AÖL Online Testleri:

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Türk dilinde yazılmış ilk eserdir.
B
İlk öğretici manzumedir.
C
Aruzla yazılan ilk eserdir.
D
Karahanlılar Dönemi’nin ilk edebiyat ürünüdür.
Soru 2

Atabetü’l Hakâyık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
B
Mutluluk veren bilgi” anlamına gelen öğretici bir eserdir.
C
Eser Allah’a, Peygamber’e, dört halifeye ve eserin sunulduğu Bey’e övgü ile başlar.
D
Eserde edep, ahlak, töre ve dinî konularda öğütler verilmiştir.
Soru 3

“Kutadgu Bilig alegorik(sembolik) bir eserdir.”

Aşağıdaki açıklamaların hangisi Kutadgu Bilig’in bu özelliği ile ilgilidir?

A
Kutadgu Bilig beyitlerle yazılmış ve her beyit kendi içinde uyaklanmıştır.
B
Öğretici bir eser olduğu için süslü ve sanatlı bir dille yazılmamıştır.
C
İyi bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini anlatan bir siyasetnamedir.
D
Eserde Ay Toldı “saadet”i, Öğdilmiş “anlayış”ı temsil eder.
Soru 4

Divanü Lügati’t Türk ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Sözlük ve dil bilgisi kitabıdır.
B
Eserde Türk boylarını gösteren bir harita yer almaktadır.
C
Türklere Farsça öğretmek amacıyla kaleme alınmıştır.
D
Eser Türklerin yaşadığı coğrafyalardaki yirmi yıllık bir araştırmanın sonunda yazılmıştır.
Soru 5

(I) Divan-ı Hikmet XII. yüzyıl Orta Asya Türkçesinin en etkili ve güzel eserlerinden biridir. (II) Hoca Ahmet Yesevi’nin “hikmet” adını verdiği şiirlerinin toplandığı bir eserdir. (III) Öğretici bir eser olan Divan-ı Hikmet, olgun insanın  özelliklerini, var oluşumuzun nedenlerini anlatır. (IV) Hikmetler,gazel nazım biçimiyle ve aruz  ölçüsüyle yazılmıştır.

u parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Divan-ı Hikmet adlı eser ve “hikmet”ler hakkında yanlış bilgi vardır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 6

XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Medrese eğitimi görmüş, Farsçanın yaygın olarak kullanıldığı dönemlerde duygu ve düşüncelerini sade Türkçe ile halkın anlayabileceği tarzda söylemiş bir şairdir. İlahi adı verilen şiirlerinde  Allah aşkını, insan sevgisini ve hoşgörüyü işlemiştir. “Risalet’ün Nushiyye” adlı bir eseri vardır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerin hangisidir?

A
Mevlâna
B
Yunus Emre
C
Hacı Bektaşi Veli
D
Ahmed Fakih
Soru 7

“Bilginler Sultanı” olarak anılır. Irk, din ayrımı gözetmeden tüm insanlığı kucaklayarak birliği, hoşgörüyü, iyiliği öğütler. En ünlü eseri “Mesnevi” adlı eseridir. Tasavvuf, Allah, aşk, dünya hakkındaki görüşlerini, Allah’a ulaşmanın yollarını, ayetler, hadisler, şiir ve öykülerle anlatır Mesnevi’sinde. Mesnevi pek çok dile çevrilmiş bir eserdir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Mevlâna
B
Yunus Emre
C
Sultan Veled
D
Hacı Bektaşi Veli
Soru 8

Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Leyla vü Mecnun – Fuzuli
B
Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip
C
Harname – Nabi
D
Garibname – Âşık Paşa
Soru 9
I. 16. yüzyıl divan şairidir. “Şairler Sultanı” adıyla anılmıştır. Şiirlerini söz ve anlam oyunlarıyla süslemiştir.II. 17. yüzyıl divan şairidir. Öğretici şiirleri ile tanınır. “Hayriyye” adlı öğretici bir mesnevisi vardır.III. 18. yüzyıl divan şairidir. Şiirlerinde dönemin İstanbul yaşantısını yansıtmış ve Lale Devri ile özdeşleşmiştir. Şarkı nazım şekliyle tanınan bir şairdir.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki şairlerin hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

A
Şeyhî
B
Baki
C
Nabi
D
Nedim
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisi divan edebiyatının özelliklerinden değildir?

A
Eserler Arapça ve Farsçanın etkisinde sanatlı bir dille yazılmıştır.
B
Genellikle tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
C
Gazel, kaside gibi Arap ve Fars edebiyatından alınan nazım şekilleri tercih edilmiştir.
D
Konu bütünlüğüne önem verilmiş ve şiirlerde konu birliği sağlanmıştır.
Soru 11

Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A
13. yüzyılda Dede Korkut tarafından yazılmıştır.
B
Oğuz Türklerinin savaşları, sosyal hayatı, gelenek ve görenekleri anlatılır.
C
Çoğunlukla yiğitlik havası eser, kimi kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir.
D
Her hikâyenin sonunda Dede Korkut ortaya çıkar, hikâyede anlatılan olayı sonuçlandırır ve görüşlerini söyler.
Soru 12

XIV. yüzyıl klasik edebiyat şairlerindendir. İran edebiyatındaki incelikleri Türk edebiyatına başarıyla uygulamıştır. Tasavvuf düşüncesinin yaygın olduğu XIV. yüzyılda din dışı konularda şiirler yazmıştır. Kaside, gazel ve mesnevilerinde aşk duygusunu işlemiştir. Kendisinden sonra gelenler üzerinde büyük etkisi olan şairin “Cemşid ü Hurşid” adlı bir mesnevisi vardır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuzuli
B
Nabi
C
Nef’i
D
Ahmedi
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisi divan şiirinde beyitlerle kurulan nazım şekillerinden değildir?

A
Gazel
B
Kaside
C
Rubai
D
Mesnevi
Soru 14

I. Divan edebiyatında öykü ve romanın yerini tutan bir nazım şeklidir. Her beytin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.

II. Dört mısralık bendlerden oluşan divan edebiyatı nazım şeklidir. Bend sayısı 3-7 arasında değişir. Genellikle aşk, sevgi, yergi, sitem, özlem konularında yazılır.

III. Bendlerle kurulan nazım şeklidir. Her bendde terkibhane ve vasıta adı verilen iki bölüm vardır. Terkibhane bölümü en az beş beyitten, vasıta ise bir beyitten oluşur.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki nazım şekillerinin hangisi hakkında bilgi yoktur?

A
Kaside
B
Murabba
C
Mesnevi
D
Terkib-i bend
Soru 15

Kasidelerde asıl konuya giriş bölümüne - - - - , kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölüme - - - -, şairin kendisini övdüğü bölüme - - - - adı verilir.

Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
nesip- tegazzül- girizgah
B
girizgah- methiye- fahriye
C
girizgah- tegazzül- fahriye
D
teşbib- medhiye- taç
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerinden değildir?

A
Eserler âşık adı verilen şairler tarafından saz eşliğinde oluşturulmuştur.
B
Sade, yalın bir konuşma diliyle söylenmiştir.
C
Şiirlerde dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsü kullanılmıştır.
D
Aşk, ölüm, hasret, yiğitlik, gurbet gibi konular işlenmiştir.
Soru 17

Arasam yâri bulurdum

Yoluna kurban olurdum

Bir gün görmesem ölürdüm

Gör neyledi zaman şimdi

Bu şiirin nazım türü aşağıdakilerin hangisidir?

A
Koçaklama
B
Taşlama
C
Güzelleme
D
Ağıt
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde verilen kavram yanlış açıklanmıştır?

A
Mutasavvıf: Halk şairi, ozan
B
Hamse: Beş mesnevinin bir araya getirildiği eserler
C
Mahlas: Şairin şiirde kullandığı adı ya da takma adı
D
Pendname: Öğüt kitabı
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisi dinîtasavvufi Türk şiiri nazım türlerinden biridir?

A
Koşma
B
Semai
C
Şathiye
D
Kaside
Soru 20

“Tezkire”nin tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?

A
Zamanın olaylarının günü gününe yazıldığı defterlerdir.
B
Bir gezginin gezip gördüğü yerlerin, insanlarını, yaşayışını, tarihini, medeniyetini anlattığı eserlerdir.
C
Tasavvufu öğretmek, Allah’a ulaşmanın yollarını göstermek amacıyla yazılan eserlerdir.
D
Divan edebiyatında çeşitli devirlerde yaşayan şairlerin hayatları ve eserleri hakkında bilgi veren kitaplardır.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Testleri:

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Test 1

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Test 2

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Test 3

Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Konu Özetleri:

AÖL Türk Edebiyatı 4: Divan Edebiyatı

AÖL Türk Edebiyatı 4: İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı

Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Online Testleri

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 8 Şubat 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.