ODTÜ Yatay Geçiş Başvuruları

İçindekiler

ODTÜ Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Tarihleri

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

BAHAR YARIYILI BAŞVURULARI (Yalnızca ODTÜ Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampüsünden Başvuru Yapacak Öğrenciler İçin) 

 

 

SONBAHAR YARIYILI BAŞVURULARI (ODTÜ İçi ve Dışı Tüm Başvurular İçin)

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (EK MADDE 1)” KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (EK MADDE 2)” KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, ODTÜ ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans düzeyindeki eşdeğer programları arasındaki yatay geçiş esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) İlgili yönetim kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarını,

b) İYS: ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınavını,

c) MYO: Meslek Yüksek Okulu

ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite/ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

f) Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İngilizce Yeterlik, Kontenjanlar

İngilizce yeterlik

Madde 5 – (1) ODTÜ dışından başvuran öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemesi zorunludur.

(2) Adaylar, ODTÜ İYS veya YDYO tarafından önerilen ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan elde ettikleri geçerli sınav sonucunu sunabilirler.

(3) Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş kontenjanından başvuran adaylardan sadece Türkçe veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden hazırlık veya birinci sınıf statüsünde olup İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler Temel İngilizce Hazırlık sınıfına kabul edilebilir.

 

Kontenjanlar

Madde 6 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ilgili yönetmelik çerçevesinde  belirlenir ve ilan edilir.

(2) Bahar yarıyıl için lisans programlarına sadece kurum içi genel ve kurum içi özel; MYO önlisans programlarına ise kurumlararası, kurum içi genel ve kurum içi özel yatay geçiş kontenjanları ilan edilir.

(3) Yatay geçiş kontenjanlarında kontenjanların ilan edilmesinden sonra değişiklik veya kontenjanlar arasında aktarma yapılamaz.

(4) Yeterli sayıda başvuru olmasına rağmen, kontenjanların akademik gerekçelerle doldurulmaması ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi ile ilgili yönetim kurullarının takdirindedir.

 

Kurumlararası kontenjan

Madde 7 – (1) Kurumlararası kontenjan, başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu programı eşdeğer olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjandır.

(2) Programların eşdeğerliğine, programların normal eğitim  süresi, YGS/LYS puan türü, öğretim programı vb. özellikler göz önüne alınarak ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulları tarafından karar verilir.

(3)  Gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen öğrenciler kurumlararası kontenjan kapsamına dâhil edilerek değerlendirilir.

a) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran TC ve KKTC uyruklu öğrenciler

b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran TC ve KKTC uyruklu öğrencilerden liseyi Türkiye’de bitirenler

c) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya bu kurumlarda lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler

ç) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören uluslararası öğrenciler

(4) Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kontenjan açılmaz.

 

Kurum içi genel kontenjanı

Madde 8 – (1) Kurum içi genel kontenjanı, ODTÜ Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusundan başvuru yapan lisans öğrencilerinden, başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu programı eşdeğer olan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjandır.

(2) Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kontenjan açılmaz.

 

Kurum içi özel kontenjanı

Madde 9 – (1)  Kurum içi özel kontenjanı, ODTÜ Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusundan başvuru yapan lisans öğrencilerinden, başarı yetersizliği ve/veya program intibak koşullarını sağlayamama nedeni ile “kurum içi genel kontenjan” kategorisinden yararlanamayan veya yararlanma imkânı olmayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjandır.

(2) Bu kontenjanın amacı üniversiteye giriş sırasında, kişisel yetenekleri ile uyumlu olmayan programlara tercih yapan ODTÜ öğrencilerine program değiştirme olanağı tanımaktır.

(3) Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına ve son iki yarıyılına kontenjan açılmaz.

(4) Kurum içi kontenjan (kurum içi genel kontenjanı ve kurum içi özel kontenjanının  toplamı),  kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci genel  kontenjanının yüzde onbeşini geçemez.

 

Yurt dışı uluslararası öğrenci kontenjanı

Madde 10 – (1) Yurt dışı uluslararası öğrenci kontenjanı, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınan ve Türkiye  dışında bir yükseköğrenim kurumunda, eşdeğer bir programda öğrenimlerini sürdüren uluslararası başarılı lisans öğrencileri için ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenen kontenjandır.

(2) Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kontenjan açılmaz.

(3) Yurt dışı uluslararası yatay geçiş kontenjanı, kontenjan ilan edilen her sınıf için o programın yurt dışı öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçemez. Yüzde on beşin hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır.

 

Özel durumlar kontenjanı

Madde 11 – (1) Özel durumlar kontenjanı, gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen durumlarda yapılan başvuruları kapsar ve belirlenen kontenjanlar dışında değerlendirilir.

a) Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri,

b) Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilenlerin, görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocukları,

c) Türkiye’de görevli yabancı diplomatların çocukları.

(2) Özel durumlar kontenjanı, kurumlararası kontenjanın (en az 1 olmak kaydı ile) yüzde yirmisini geçemez.

(3) Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılına kontenjan açılmaz.

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş Kontenjanı

Madde 12-(1) Merkezi Yerleşme Puanı ile Geçiş kontenjanı, öğrencinin yükseköğrenim kurumuna kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, yatay geçiş yapmak istediği programın aynı yıla ait genel kontenjan taban puanına eşit veya yüksek olduğu durumlar için belirlenen yatay geçiş kontenjanıdır. (Bölümler Bazında LYS Taban Puanları)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatay Geçiş Başvuru Koşulları, Başvuru İçin Gerekli Belgeler,

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Kurumlararası yatay geçiş kontenjanı için başvuru koşulları

Madde 13 – (1) Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir programda kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

b) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı (önlisans programlarında bir yarıyılı) tamamlamış olması zorunludur.

c) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu yarıyıllara ait programın müfredatında belirtilen tüm dersleri almış ve kredili derslerde en az DD veya eşdeğeri, kredisiz derslerde S veya eşdeğeri notu almış olması zorunludur. Kayıtlı olduğu yarıyıllarda, program müfredatında yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarısız olan (FF, FD, NA, U, I, W veya eşdeğeri) öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

ç) Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 (yüzlük sistemler için en az 75/100) olması zorunludur.

d) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

 

Kurum içi genel kontenjanı için başvuru koşulları

Madde 14 – (1) Kurum içi genel kontenjanı için başvuru koşulları, kurumlararası yatay geçiş kontenjanı başvuru koşulları ile aynıdır.

 

Kurum içi özel kontenjanı için başvuru koşulları

Madde 15 – (1)  Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait YGS/LYS puanının, başvurduğu programın o yıla ait YGS/LYS genel kontenjan taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.

b) Öğrencinin başvuru sırasında ODTÜ’deki bir lisans programına kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması ve o yarıyıl sonunda hangi nedenle olursa olsun, üniversite ile ilişiğinin kesilmemiş olması zorunludur.

c) Öğrencinin lisans programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılını tamamlamış olması zorunludur. En fazla altıncı yarıyılını tamamlamış olan öğrenciler başvuru yapabilir.

ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm kredili dersleri başarmış (en az DD) olması zorunludur.

d) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 1.25/4.00 olması zorunludur.

e) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

 

Yurt dışı uluslararası öğrenci kontenjanı başvuru koşulları

Madde 16 – (1) Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Başvuru,  Kabul ve Kayıt Yönergesinde belirtilen koşullara ilave olarak aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

b) Öğrencinin lisans programında en az iki yarıyılı tamamlamış olması  zorunludur.

c) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu kredili derslerden en az DD veya eşdeğeri, kredisiz derslerden S veya eşdeğeri notu almış olması zorunludur.

ç) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 veya eşdeğeri olması zorunludur.

d) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

e) Öğrencinin, kayıtlı olduğu programa ODTÜ lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabul kriterlerinde yer alan SAT, GCE vb. uluslararası sınavlardan biri ile kabul edilmiş olması ve bu sınav/diploma puanının ODTÜ lisans programlarına başvuru için gerekli puan kriterini sağlamış olması zorunludur.

 

Özel durumlar için kontenjan başvuru koşulları

Madde 17 – (1) Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri başvurularında,

(1) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

(2) Öğrencinin lisans programında en az iki yarıyılı tamamlamış olması  zorunludur.

(3) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu kredili derslerden en az DD veya eşdeğeri, kredisiz derslerden S veya eşdeğeri notu almış olması zorunludur.

(4) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 veya eşdeğeri olması zorunludur.

(5) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait YGS/LYS puanının, başvurduğu programın o yıla ait YGS/LYS genel kontenjan taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur.

(6) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocuklarının başvurularında;

(1) Lise öğreniminin tamamını yurt dışında görmüş olanların yurt dışı uluslararası öğrenci kontenjanı başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

(2) Lise öğrenimini Türkiye’de görenler ile lise öğreniminin bir kısmını yurtdışında görenlerin kurumlararası yatay geçiş kontenjanı için başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

c) Türkiye’de görevli yabancı diplomatların çocuklarının başvuru yapabilmesi için yurt dışı uluslararası öğrenci kontenjanı başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş Kontenjanı için Başvuru Koşulları

Madde 18- (1) Bu kapsamda başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir programda kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

b) Öğrencinin, yükseköğrenim kurumuna kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, yatay geçiş yapmak istediği programın aynı yıla ait genel kontenjan taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

c) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanı ile yerleşen öğrenciler sadece DGS Kılavuzlarında tercih edebilecekleri yükseköğretim lisans programlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

 

YGS/LYS ve Eşdeğeri Puanlara İlişkin Koşullar

Madde 19 – (1)  Kayıtlı oldukları programa ÖSYS ile yerleştirilmiş olan adaylar, üniversiteye yerleştikleri yıla ait ÖSYS belgesi ile başvurmak zorundadır.

(2) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı oldukları programa yurt dışından öğrenci kontenjanından başvuru yaparak kabul edilmiş adaylar ile yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan başvuran adaylar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Başvuru,  Kabul ve Kayıt Yönergesinde belirtilen belgeler ile başvurmak zorundadır.

(3)  Yatay geçişte göz önüne alınacak YGS/LYS puan türü, başvurulan programın yerleştirme puan türüdür. Değerlendirmede öğrencinin üniversiteye girdiği yıl almış olduğu YGS/LYS puanları arasından, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği program için geçerli olan türdeki puanı göz önüne alınır.

(4)  Kurumlararası kontenjana başvuracak adaylar için öngörülen asgari YGS/LYS puanına ilişkin koşullar ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir.

(5) Meslek Yüksekokulu programlarına 4702 sayılı Kanun gereği sınavsız geçişle yerleşen öğrencilerden yatay geçiş yapmak için başvuranlarda YGS/LYS puan şartı aranmaz.

(6)  DGS ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yatay geçiş için başvurabilirler.

(7) YGS/LYS veya eşdeğeri puanlara ilişkin belgeler başvuru sırasında sunulur. Bu sonuçlar ilgili akademik kurullarda yapılan değerlendirmelerde öğrencilerin başarı sıralamasında kullanılır.

 

Yaz Okulu

Madde 20– (1)  Yaz Okulunda alınan dersler ve notları bunu izleyen Sonbahar yarıyılı başvurularında değerlendirmeye alınmaz.

 

Başvuru için gerekli belgeler

Madde 21 – (1)  Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir.

(2) Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

Başvuru tarihleri ve yeri

Madde 22 – (1)  Başvuru tarihleri, ilgili yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversite tarafından ilgili internet adreslerinde ilan edilir.

(2) Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili internet adresinde belirtilen şekilde yapılır.

(3) Geç başvurular işleme alınmaz.

(4) Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayan adayların bilgileri ilgili internet adresinde duyurulur.

(5) Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara başvuru ücreti ve evrakı iade edilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme ve İntibak İşlemleri

Ön Değerlendirme

Madde 23 – (1)  Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz, ilgili akademik birimlere iletilmez ve ret nedenleri internet adresinde ilan edilir.

 

Değerlendirme

Madde 24 – (1)  Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları ilgili bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilir, değerlendirme sonuçları ilgili yönetim kurullarına sunulur.

(2) Kabul ve ret kararları ilgili yönetim kurulu tarafından alınır ve Rektörlük onayına sunulur.

(3) Değerlendirmelerde, adayların üniversiteye giriş sınav puanı, genel not ortalaması, program uyumu ve benzeri ölçütler göz önüne alınarak adayların başarı notu belirlenir ve adaylar başarı notuna göre sıralanır.

(4) En başarılı adaydan başlamak üzere kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır.

(5) Özel durumlar kontenjanı kapsamında kabul edilecek adayların başarı notunun, ilgili yarıyılda ilgili programa yatay geçiş yoluyla kabul edilen adayların başarı notuna eşit ya da yüksek olması gerekir.

(6) Kontenjanların dolmaması durumunda başvurular arasında başarı sıralaması göz önüne alınarak yeniden değerlendirme konusu ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi ile ilgili yönetim kurullarının takdirindedir.

(7) Kurum içi özel kontenjanı hariç olmak üzere tüm diğer kontenjanlara başvuruların kabul edilebilmesi için öğrencinin alt sınıflardan alması gereken kredili ders sayısının öğrencinin başvurduğu programın bir yarıyıllık normal ders yükünü aşmaması gerekir.

İntibak İşlemleri

Madde 25– (1) ODTÜ içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır.

(2) Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır.

(3) ODTÜ dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Bu derslerin öğrencilerin yarıyıl ve genel not ortalaması hesaplarına katılması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Kurum içi genel ve kurumlararası kontenjandan başvurusu kabul edilen adayların intibak işlemlerinde, alt sınıftan alınacak ders sayısının, kabul edilen programın bir dönemlik ders yükü sayısını geçmemesi gerekir.

Azami Süre

Madde 26 – (1) Yatay geçiş ile kurum/bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/programlarında harcamış oldukları süreler öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sonuçların İlanı

Madde 27 – (1)  Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi ilgili internet adresinde duyurulur.

Katkı Payı Ödemeleri

Madde 28 – (1)  Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrenciler katkı paylarını önceki kurum/bölümlerinde geçirdikleri öğrenim süreleri de göz önüne alınarak öderler.

 

Kuzey Kıbrıs Kampusu

Madde 29 – (1) Bu Yönergenin Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen lisans programlarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

Yürürlük
Madde 30 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği 15.12.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 31 – (1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

 

Açıklama: Üniversite Senatosunun 24.05.2016 tarihli kararı ile;

1- Yönergenin 7. maddesinin 4. fıkrası, 9. maddesinin 3. fıkrası, 10. maddesinin 2. ve 3. fıkraları ile 16. maddesinin 1. fıkrasının ‘e’ bendi değiştirilmiştir.

2- Yönergenin 8. maddesinin 2. fıkrası ve 11. maddesinin 3. fıkrası eklenmiştir.

Üniversite Senatosunun 09.05.2017 tarihli kararı ile;

1-Yönergenin 5. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiştir

2-Yönergenin 18. maddesinin 1. fıkrasına ‘c’ bendi ve 25. maddesinin 4. fıkrası eklenmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 21 Mayıs 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.