YÖK Başarı Bursu Verilen Bölümler Artırıldı

İçindekiler

YÖK Başarı Bursu Verilen Bölümler Artırıldı

“Yeni YÖK olarak, ülkemizin bilgi temelli gelişimi açısından yükseköğretim sistemimizin bilimsel yapısının zeminini oluşturan Temel Bilimler programları ile ülkemizin öncelikli alanlarında stratejik öneme sahip lisans programlarını tercih edecek öğrencilerimiz için başlatmış olduğumuz “YÖK Başarı Bursları”nın kapsamını genişlettik.

Temel Bilimler programları artık değer kaybeden değil, değer kazanan programlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca Yeni YÖK olarak suya, toprağa dokunarak, tarım – ziraat, orman, su ürünleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına yönelik iyileştirici tedbirler almaya devam ediyoruz.

Bildiğiniz üzere temel bilim programları ile Türkiye’nin öncelikli alanlarında yükseköğretim sistemimiz acısından stratejik önem arz eden tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programları için ilk kez 2016-2017 eğitim öğretim yılında 23 lisans programı için başlattığımız YÖK Başarı Bursu sayısını, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 31 lisans programına çıkarmıştık.

YÖK Başarı Bursu kapsamına giren lisans bölümleri:

– Temel Bilimler Programlarında; Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik programlarına,

– Ziraat Programlarında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni programlarına

– Orman Programlarında; Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programlarına,

– Su Ürünleri Programlarında; Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği programlarına,

– Yer Bilimleri Programlarında; Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programlarına,

ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim süreleri boyunca, her yıl miktarı YÖK tarafından belirlenen başarı bursu vermekteyiz.

YÖK Başarı Burslarına 5 yeni lisans programı daha ekledik

Önümüzdeki yıl, yani 2018-2019 eğitim öğretim yılı için YÖK Başarı Bursu verilen lisans programları kapsamına 5 lisans programını daha ekledik.

Ülkemizin kalkınmasının ancak “nitelikli bilgi” ve “nitelikli insan kaynağı” ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu bakış açısıyla yeni eklediğimiz 5 lisans programını tercih edip şartları sağlayan öğrencilerimize de yeni eğitim-öğretim döneminde burs desteği sağlayacağız.

Veterinerlik programları da artık burs desteği kapsamında

Çağın gelişen teknolojileriyle hayvansal üretim ve hayvansal üretimle elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, toplum sağlığı için önemli olduğu kadar ülkemizin kalkınmasına da katkıda bulunan önemli bir alandır. Bu bağlamda Veteriner Fakültelerini de YÖK Başarı Bursu kapsamına aldık. Burs desteği sağlanacak diğer lisans programlarımız ise: “Astronomi ve Uzay Bilimleri”“Uzay Bilimleri ve Teknolojileri”, “Hidrojeoloji Mühendisliği” ve “Tohum Bilimi ve Teknolojisi”dir.

36 lisans programına 12 ay boyunca 700 TL burs desteği

YÖK Başarı Bursu kapsamındaki 36 lisans programında okuyup bursu almaya almaya hak kazanmış kıymetli öğrencilerimize 2018-2019 akademik yılı için, 12 ay boyunca aylık 700 TL Burs vereceğiz.

Başarıyı önceleyen burs programları 

Yeni YÖK olarak, YÖK Başarı Bursu kapsamında toplamda 36 farklı lisans programı için burs veriyor, YÖK-TEBİP (Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıfları) bursumuz da dâhil olmak üzere birçok öğrencimizi destekliyoruz. Bu burs programlarımızın en önemli özelliği “başarıyı önceleyen bir burs programı” olmasıdır.

Öğrencilerimizin başarısı bizim başarımızdır

Nitelikli insan kaynağı ve nitelikli bilgi üretimi ülkemizin kalkınması için en gerekli iki unsurdur. Bu maksatla ülkemizin öncelikli alanlarını belirliyor ve bu programlara yerleşen başarılı öğrencilerimizi destekliyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizim başarımızdır. Öğrenci dostu Yeni YÖK olarak, tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.”

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ LİSANS PROGRAMLARINA KAYITLI  ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURSLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi ile refahı için önemli olan alanlara öncelik tanınmak suretiyle belirlenen Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilecek destek bursları ile bunlara ilişkin hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 10 uncu maddesi ile 23/12/2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (E) işaretli cetvelinin 73 üncü sırasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

b) Bursiyer: YÖK Destek Bursu almayı hak kazanan lisans öğrencisini,

c) Yükseköğretim kurumları: Yurtiçinde eğitim veren devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitülerini,

ç) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından seçilen ve en az beş yıl Profesör unvanı ile görev yapmış en az üç öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu,

d) YÖK Destek Bursu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık bursu, ifade eder.

Başvuru şartları

MADDE 4- (1) Lisans öğrencilerine ilişkin başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Genel esaslar

MADDE 5- (1) YÖK Destek Bursu, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği yükseköğretim kurumları ve programlarda bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun olarak yürütülür.

(2) Desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, tutarı, kapsamı, başvuru koşulları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler komisyonun önerisi üzerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3) YÖK Destek Bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

(4) Bursiyerler, kayıtlı oldukları programın aynı yılın ÖSYS Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.

(5) Öğrencilere kayıtlı oldukları programın, varsa zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir. Ancak, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere bu süre zarfında burs ödenmez.

(6) Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren oniki ay süre ile burs ödenir.

(7) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak
bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir.

(8) Yükseköğretim kurumunun not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.

(9) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

(10) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda YÖK Destek Bursu sonlandırılır.

(11) Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlana, Farabi, Erasmus) eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder.

(12)Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan bursiyerlere, anadal programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilebilir.

(13) YÖK Destek Bursu almaya hak kazanan ve aynı zamanda çalışan öğrencilere de burs ödemesi yapılır.

(14) YÖK Destek Bursu almayı hak eden öğrencilerin burslandırıldığı süre içerisinde ikinci bir lisans programından mezun olması durumunda da bursları kesilir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi Rektörlükler aracılığıyla belirlenen tarihte YÖK’e gönderilir.

(2) Rektörlüklerce YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci ad/soyad, program vs) ilgili komisyonca incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun
bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere eğitim öğretim yılı başında ilgili yükseköğretim kurumu hesabına aktarılır.

(3) Aktarılan söz konusu burs tutarı aylıklar halinde her ayın l’i ile 10’u arasında Bursiyere ödenir.

Burs tutarı

MADDE 7- (1) Burs tutarı 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katını; Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören Öğrenciler için ise iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenir.

Kaynak aktarımı

MADDE 8- (1) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten anılan program kapsamında
kullandırılması uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumunun muhasebe
birimi hesabına aktarılır.

(2) YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarlar bir yandan ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (B) işaretli cetvelinde “04.5.1.13- YÖK Burs Destekleri” ekonomik koduna öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvelinde “09.4.1.23-YÖK Lisans Bursları” fonksiyonel koduna ve “05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler” ekonomik koduna ödenek
kaydedilmek suretiyle “05.4.1.01- Yurt İçi Burslar ve Harçlıklar” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak bursiyerlere ödenir.

Burs ve iade

MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumları aktarılan tutarlardan, YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen burs miktarları kadar tutarı bursiyerlerin banka hesaplarına yatırmak suretiyle öder. Bu Usul ve Esaslar kapsamında bursiyerlere verilen bursun kesilmesine sebep olacak bir durumun ortaya çıkması halinde kullanılmayan burs miktarları YÖK’ün muhasebe
birimi hesabına iade edilir.

Sorumluluk

MADDE 10- (1) Yükseköğretim kurumları, bursiyerlerin dönemlik başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur.

(2) Yükseköğretim kurumları, bu Usul ve Esaslarda kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

(3) Yükseköğretim kurumlarına gönderilen kaynağın amacı dışında kullanılması durumunda sorumluları hakkında idari, mali ve cezai hükümler ayrıca uygulanır.

Denetim

MADDE 11 – (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen faaliyetler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 12– (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bu Usul ve Esaslar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere YÖK Yürütme
Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliği indirmek için tıklayın!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 10 Ağustos 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.