Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri, Kimler AÖL’e kayıt yaptırabilir, hangi belgeler gereklidir?

Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri, Kimler AÖL’e kayıt yaptırabilir, hangi belgeler gereklidir? için yorumlar kapalı

Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri, Kimler AÖL’e kayıt yaptırabilir, hangi belgeler gereklidir?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin

3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)

Açık Öğretim Lisesine ortaokul/ilköğretim mezunları ile lise dengi okullardan ayrılan öğrencilerin kayıtları alınmaktadır. Bu nedenle;

 Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü mevzuatında yapılan değişiklikle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konulan haftalık ders çizelgesine göre lise dengi diploma vermeye başlamıştır.

Bu nedenle;

 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ve sonrasında Mesleki Eğitim Merkezinin 9. Sınıfına ilk kaydını yapan öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin ilk kayıtları Mesleki Eğitim Merkezinin e-okul sistemine dahil olmaması nedeni e-okul sistemi üzerinden nakil gelen tasdiknameli, ara sınıf öğrencisi olarak yapılamamaktır. Bu durumda olan öğrencilerin e-okul sisteminde bulunan son öğrenim bilgilerine göre ortaokul/ilköğretim mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak ilk kaydı alınacaktır. Mesleki Eğitim Merkezinin vermiş olduğu öğrenim belgesine göre gerekli ders denklikleri kayıt işleminden sonra yapılacaktır.

 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından önce, Mesleki Eğitim Merkezlerine (Çıraklık Eğitim Merkezlerine) ilk kaydını yaptırmış olanlardan ara sınıflarından ayrılan veya bu okuldan mezun olanlar ortaokul/ilköğretim okulu mezunu iseler Açık Öğretim Lisesine ortaokul/ilköğretim mezunu olduğunu gösteren belge ile müracaat edip ortaokul/ilköğretim mezunu olarak kayıtları alınacaktır. Söz konusu öğrencilerden daha önce lise dengi bir okuldan ayrılanlar ise ara sınıf tasdiknameli öğrenci olarak kaydı alınacaktır.

 Özel Eğitim Meslek Okulunda genel ilköğretim programlarını tamamlayan hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ve hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler ile görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Söz konusu okuldan mezun olan öğrenciler genel ilköğretim programını tamamladıkları için lise ve dengi okullara devam etme hakları bulunmaktadır. Bu nedenle belirtilen öğrencilerin kayıtları ortaokul/ilköğretim mezunu olarak alınacaktır.

 Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe, özel eğitim uygulama okulu II. kademede veya bu okulun programını uygulayan özel eğitim sınıfında eğitimini tamamlayan öğrenciler ile ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumdaki orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler eğitimlerini sürdürmektedirler. Söz konusu okulda eğitimlerini sürdüren öğrenciler özel eğitim programını uygulayan okulu tamamladıkları için genel veya mesleki ortaöğretim programlarına devam etme hakları bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu öğrenciler Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramazlar. Ancak bu öğrencilerden ortaokul/ilköğretim okulu mezunu olduğunu belgelendirenlerin kayıtları ortaokul/ilköğretim mezunu olarak yapılacaktır.

 Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine I. ve II. dönem ilk kayıt ve I. II. ve III. dönem kayıt yenileme dönemlerinde geçiş yapılabilmektedir.

Açık Öğretim Lisesinden, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçişler ise sadece I. dönem ilk kayıt tarihleri arasında yapılmaktadır.

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden İlköğretimi tamamlayanlar, ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

• Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

• Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır.)

Açık İlköğretim Okulu, Açık Öğretim Ortaokulu, Mesleki Açık Öğretim lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip lisesinden mezun olan öğrencilerden, sistem üzerinde söz konusu okuldan mezun olduğu görülenlerin kayıtları alınırken herhangi bir mezuniyet belgesi istenmeyecektir ancak mezuniyet belgesiyle müracaat eden öğrencilerin belgeleri alınarak sisteme tarandıktan sonra dosyasına konulacaktır.

 Öğrenciler, ilk kayıt işleminde örgün eğitimde geçtiği/okuduğu sınıflardaki derslere ait notlarında eksiklikleri ayrıldıkları okullardan alacakları belgelerle tamamlamakla yükümlüdür. Bu belgelerdeki notların sisteme girişinden tamamen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü sorumludur. (Örneğin: e-okul sisteminde, 2. sınıf notu olup 1. sınıf notu olmayanların 1. sınıf notları istenerek kayıt yapılacaktır.)

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

• Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

• Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,

• İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı), T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden

• Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

• Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,

• Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,

• T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

 Örgün eğitimde 2011-2012 eğitim – öğretim yılı ve öncesinde ilköğretimi bitirmiş öğrencilere diploma düzenlenmiş, sonrasında mezun olanlara ise tamamlama belgesi verilmiştir. Bu nedenle;

 2010-2011 eğitim – öğretim yılı ve daha öncesinde ilköğretimden mezun olan öğrencilerin kayıtları mutlaka diploma, diploma kayıp olmuş ise diploma kayıt belgesi ile yapılacaktır.

 Örgün eğitimde 2011-2012 eğitim – öğretim yılı sonrasında ilköğretimi bitiren öğrencilerin kayıtları tamamlama belgesi ile yapılacaktır.

 Açık İlköğretim Okulunu 02/07/2012 tarihi ve sonrasında (2011-2012 eğitim öğretim yılı III. dönemi sonrasında) bitiren öğrencilerin kayıtları tamamlama belgesi ile yapılacaktır.

 Öğrencinin tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde sınıfı, okuduğu sınıflardaki notları ve varsa sorumlu olduğu derslerin mutlaka yazması gerekmektedir. Bu bilgilerden biri yazmıyor ise eksik olan bilgiyi tamamlayacak bir belgenin olması gerekmektedir. Belge ve bilgileri tam olmayan öğrencilerin kayıtları alınmayacaktır.

 Tasdiknamenin ekinde olması gereken not döküm belgesinin aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti veya ders geçme defterinin onaylı sureti kabul edilecektir.(Ancak tasdikname/tasdikname kayıp belgesi mutlaka aslı olmalıdır.)
 Öğrencilerin tasdiknamede yer alan bilgilerinin mevzuata uygun olarak sisteme işlenmesinden ilk kaydını alıp veri girişlerini yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü sorumludur.

Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan

• Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

• Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,

• Ortaöğretim diplomasının/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği, (söz konusu belge noter onaylı veya kaydı alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından onaylanmış, olacak. Belgeyi onaylayan Halk Eğitimi Merkezinin mührü ve onaylayan müdür veya müdür yardımcısının ismi/kaşesi olacaktır. Kaşenin okunmaması durumunda onaylayan kişi tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün adı tükenmez kalem ile yazılacaktır.)

• T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

 Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumundan ayrılarak Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıranlar için 7179 Numaralı Askerlik Kanunun 20. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde “Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.” ifadesi yer almaktadır.

 Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumundan ayrılarak Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıtları lise mezunu olarak alınacaktır.

 4 yıllık alansız genel lise mezunlarının diplomaları, Açık Öğretim Lisesinin vermiş olduğu diploma ile aynı olması nedeni kayıtları alınmayacaktır.

 Lise mezunu olarak kayıt yaptıranların kayıt işlemleri 3 yıllık veya 4 dört yıllık alanlı sisteme göre yapılacak olup Açık Öğretim Lisesindeki toplam dönemi ve toplam kredisi buna göre belirlenecektir.

 3 yıllık sistemden mezun olan öğrencilerin toplam dönemi 6, toplam kredisi 144 olarak, Açık Öğretim lisesine 4 yıllık alanlı veya 4 yıllık meslek lisesi mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin toplam dönemi 8, toplam kredisi ise 192 olarak tanımlanacaktır.

 3 yıllık sistem mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet puanları; Açık Öğretim Lisesinde başardığı dersler ile diplomasında getirmiş olduğu başarı puanına göre hesap edilecektir.
 4 yıllık sistem mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin ise Açık Öğretim Lisesi başarı puanı diplomasında getirmiş olduğu başarı puanı olacaktır.

 Lise mezunu olarak diploma kayıp belgesi ile kayıt olacak öğrencilerin diploma kayıp belgesinde eğitim süresi yazması gerekmektedir. Eğitim süresi yazmayan öğrenciler mezun oldukları liseden; hazırlık sınıfı okumuş iseler hazırlık sınıfı hariç, okumamış iseler eğitim sürelerini gösterir belge almaları gerekmektedir.

 Lise mezunu olarak kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemleri hazırlık sınıfı hariç eğitim sürelerine göre yapılacaktır.

 Lise mezunu olarak denklik belgesi ile kayıt yaptıran öğrencilerin denklik belgesi 06/06/2005 tarihi ve öncesinde düzenlenmiş ise 3 yıllık sistem mezunu olarak toplam dönemi=6, toplam kredisi=144, 07/06/2005 ve 19/07/2010 tarihleri ve arasında düzenlenmiş ise 4 yıllık lise mezunu olarak dönemi=8, toplam kredisi=192 olarak kayıtları alınacaktır.

 Denklik belgesi GENEL LİSE MEZUNU OLARAK 20/07/2010 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş olan öğrencilerin kayıtları alınmayacaktır. (Bu öğrencilerin denklik belgeleri 4 yıllık alansız sistem uygulaması kabul edildikten sonra düzenlenmesi nedeni ile denklik belgesi 4 yıllık alansız sisteme karşılık gelmektedir. Bu belge diploma yerine geçen belge olması nedeni ile kayıtları alınmayacaktır.)

 Denklik belgesi MESLEK LİSESİ MEZUNU OLARAK 20/07/2010 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş olan öğrencilerin kayıtları 4 dört yıllık alanlı sisteme göre yapılacaktır.

 Denklik belgesi ile lise mezunu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin denklik belgesinde ülkemizde lise düzeyinde kabul edilen yurt dışında okuduğu tüm sınıflara ait başarı puanı yazıyor ise bu puan kullanılır. Başarı puanı yazmıyor ise denklik belgesinde getirdiği başarı puanı 50 olarak alınacaktır. Denklik belgesinde ülkemizde lise düzeyinde kabul edilen yurt dışında okuduğu tüm sınıflara ait başarı puanı yazmayan öğrenciler Açık Öğretim Lisesinde mezuniyet tarihi belli oluncaya kadar yurt dışında okuduğu tüm sınıflara ait başarı puanını gösteren denklik belgesi düzenlemeye yetkili kurumdan alacakları resmî belgeyi teslim etmesi durumunda bu puan kullanılacaktır. Başarı puanının Açık Öğretim Lisesine tesliminde postada ve herhangi bir nedenle meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Devamı ve ilk Kayıt Kılavuzu için tıklayın.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 26 Aralık 2021