Gülhane Tıp Fakültesi (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) 2019 YKS Başvuru Koşulları

Gülhane Tıp Fakültesi (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) 2019 YKS Başvuru Koşulları için yorumlar kapalı

İçindekiler

Gülhane Tıp Fakültesi (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) 2019 YKS Başvuru Koşulları

Yeni adıyla Gülhane Tıp Fakültesi eski adıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Başvuru Koşulları aşağıdadır. Ayrıca GATA Gülhane Tıp Fakültesi 2018 Taban Puanlarına bakmak için buraya tıklayın!


Adayların, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarından MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO programlarına tercih işlemlerini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, başvuruları alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır. Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar başvuru yapabilirler.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
 3. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatının olmaması,
 4. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 5. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
 6. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,
 7. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetinin bulunmaması,
 8. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması,
 9. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile kasıtlı bir suçtan hükümlü bulunmamak,
 10. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 11. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında diğer okullara nakledilmemiş, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 12. Yaş ve sağlık durumu koşulları;
  1. Yaş Durumu: 30 Ağustos 1997 tarihinden sonra doğmuş olmak ve en fazla 21 yaşında olmak, 30 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak (30 Ağustos 1997 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar. Yaş koşulu tutmadığı halde MSB nam ve hesabına yukarıda anılan; Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO kontenjanını kazananların başvuruları kabul edilmeyecek ve ÖSYM Başkanlığı’nca da diğer tercihlerine yerleştirilmeyeceklerdir. Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince, MSB nam ve hesabına yukarıda anılan; Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO kontenjanına alınacak öğrenci adayları tam sağlam olmalı ve diskromatopsi bulunmamalıdır.
  3. Vücut yapısı düzgün olmalı,
  4. Vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanık, leke, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak,
  5. Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamalı,
  6. Renk körü olmamalı,
  7. Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, histeri, marazi çarpıntı vb. hastalıklarından herhangi birine yakalanmamış olmamalıdır.
  8. Boy ve kilo sınırları için; MSB’nin internet adresinde duyurular kısmının (http://www.msb.gov.tr/Duyuru) mutlaka incelenmesi gerekir.
  9. Her iki gözdeki ayrı ayrı görme kusurları Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ölçülere uygun olmalıdır. (Askerî öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla üç diyoptriye kadar (üç dahil) miyopi ve hipermetropi ile doksan derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı üç diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar engel değildir.
  10. Klinik olarak anlamlı olmayan semptomsuz total bilirubin değeri yüzde 2 mg/dl kadar olanlar engel değildir.
  11. Kardiyak fonksiyon bozukluğu yapmamış minimal kalp kapak yetmezlikleri engel değildir.
  12. Karaciğer ve dalağın komplikasyonsuz hemanjiomları (1 cm’e kadar olan hemanjiomlar – 1 cm dahil) ve benign tümörleri, her türlü kistleri (1 cm’e kadar olan basit kistler – 1 cm dahil) ile kot kenarını geçmeyen splenomegaliler (kot kenarını ve 135 mm’yi geçmeyen – 135 mm dahil idiyopatiksplenomegaliler) MSB nam ve hesabına; Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO kontenjanına girmeye engel değildir. m. Sağlık Bakanlığı tarafından; TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerin Sağlık Kurulu’ndan “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren bir sağlık kurulu raporu almak.
 13. Lise ve dengi okullardan 2018 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 yılında mezun olmak,
 14. Yükseköğretim Kurumları Sınavında MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO kontenjanına ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak, yukarıda belirtilen “Giriş Koşulları”na uymayan öğrencilerin; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO MSB nam ve hesabına kayıtları yapılamaz.
 15. Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi için, yapılacak muayenede “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” raporunu alması, Fiziki ve Bedeni Yeterlilik Testi ile Mülakat Sınavında başarılı olması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacaktır.
 16. Sağlık muayenesini, fiziki yeterlilik sınavını ve mülakat sınavını kazanamaması, giriş koşullarına uymaması, intibak eğitimi süresince “öğrenciliğe devam edemez” sağlık raporu alması, intibak eğitiminde başarısız olması veya başka bir sebeple programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecek, uygun görülenler alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) yerleştirileceklerdir. Adaylar yerleştirilme sonuçlarını, ÖSYM Başkanlığı’ndan öğreneceklerdir.
 17. MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Gülhane Tıp Fakültesi ve Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO’da okuyan öğrencilerden intibak eğitimi sırasında veya intibak eğitiminin bitimini müteakip eğitimleri süresince kendi istekleri ile ayrılanların ya da askeri öğrencilik vasfını kaybedenlerin SBÜ ile de ilişikleri kesilir.
 18. Askeri öğrenci olma vasfını kaybeden öğrencilerin (iki yıl üst üste sınıfta kalma, istifa, disiplin, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması vs.) SBÜ ile ilişkileri kesilir.
 19. Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda “YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanıldığı bildirilen yükseköğretim programlarına hangi durumlarda kayıt yaptırılamaz?” maddesini dikkatli bir şekilde okuyarak bilinçli bir tercihte bulunmaları gerekmektedir.
 20. Sınavlarda MSB nam ve hesabına eğitim alınacak kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların kayıt kabul işlemlerinin tarihleri, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, MSB internet sayfasından duyurulacaktır. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, Kayıt Kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar, www.msb.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Adaylar, hazırlanması gereken evrakları, msb.gov.tr adresinden indirerek hazırlayacaklardır. Adaylar, kayıt kabul takviminde duyurulacak tarihte, MSB Kayıt-Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaktır. Bu programa ek kontenjanla kayıt yapılmaz.

MSB NAM VE HESABINA 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE ALINACAK KONTENJANLAR İÇİN BOY-KİLO SINIRLARI


BAYANLAR İÇİNERKEKLER İÇİN
S.
Nu.
Boy (cm)Ağırlık (Kg) Alt SınırAğırlık (Kg) Üst SınırS.
Nu.
Boy (cm)Ağırlık (Kg) Alt SınırAğırlık (Kg) Üst Sınır
11494257,7116249,868
215042,758,5216350,469
315143,359,231645172
415243,86041655272
5153446051665272
6154456161675373
7155456271685473
8156466381695474
9157466391705575
101584765101715676
111594865111725677
121604866121735778
131614967131745879
141624968141755880
151635069151765981
161645169161776081
171655170171786082
181665270181796183
191675371191806284
201685373201816285
211695474211826386
221705475221836487
231715575231846488
241725676241856589
251735677251866690
261745778261876691
271755879271886792
281765880281896893
291775981291906994
301786082301917095
311796083311927096
321806184321937197
331816285331947298
341826286341957299
3518363873519673100
3618464883619774101
3718564883719875102
3818665893819975103
3918766903920076104
4018867914020177105
4118967924120278106
4219068934220378107
4319169944320479108
4419270954420580109
4519370964520681110
4619471974620781111
4719572984720882112
4819672994820983114
49197731004921084115
501987410150
511997510251
522007610452

 

AÇIKLAMA:

 1. 19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hak kında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.
 2. 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırkikinci (kırkiki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.
 3. Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.
 4. Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları

GATA Gülhane Tıp Fakültesi 2018 Taban Puanlarına bakmak için buraya tıklayın!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 8 Ekim 2018