2018 YKS Online AYT Deneme Sınavı AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi

2018 YKS Online AYT Deneme Sınavı AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi

Ücretsiz 2018 YKS Online AYT Deneme Sınavı AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi aşağıda. 2018 YKS Online AYT Deneme Sınavı AYT Sosyal Bilimler – 2, Matematik ve Fen Bilimleri Testleri de aşağıdaki linklerde yer alacak. AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi soru çözümleri için aşağıdaki karekodu kullanabilirsiniz. Başarılar…

2018 YKS Online AYT Deneme Sınavı AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 TestiSoru 1

Ahlak felsefesinin temel kavramları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
A) İyi-kötü
B
B) Güzel- çirkin
C
C) Varlık- yokluk
D
D) Doğruluk - gerçeklik
1 numaralı soru için açıklama 
A) İyi-kötü: Ahlak felsefesi (etik) B) Güzel- çirkin: Sanat felsefesi (estetik) C) Varlık- yokluk: Varlık felsefesi (Ontoloji-Metafizik) D) Doğruluk - gerçeklik: Bilgi felsefesi (Epistemoloji)
Soru 2

Aristoteles’e göre erdem; iki aşırı uç arasında orta yolu bulmaktır. Örneğin cesaret, bilgiye dayanmayan gözünü budaktan sakınmama ile korkaklık arasında bir özelliktir.

Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi erdemdir?

A
A) Kendi faydasına yönelik davranışları yapmak.
B
B) İsrafla cimrilik arasında cömert olmak.
C
C) Gözünü budaktan sakınmamak.
D
D) Ölçülü davranışlardan kaçınmak
Soru 3

Bireyin karar verirken tamamen özgür olduğunu, iyi kötü, değerli ve değersiz arasındaki seçimi kendi iradesiyle özgürce yaptığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatalizm
B
Determinizm
C
İndeterminizm
D
Otodeterminizm
3 numaralı soru için açıklama 
A) Fatalizm: Kadercilik, insanın kaderinin (yazgısının) doğmadan önce belirlendiğini savunan görüş. B) Determinizm: Belirlenimcilik, insanın fiziksel, toplumsal, psikolojik, hukuksal v.b. engellerle özgürlüğünün elinden alındığını savunan görüş. C) İndeterminizm: Belirlenemezcilik, insanın herşeye rağmen özgür olduğunu kabul eden görüş. D) Otodeterminizm: İnsanın kendi kendi eylem ve seçimleriyle kendi özgürlüğünü sınırlandırdığını savunan görüş.
Soru 4

Her türlü otorite ve insanın özgürlüğünü kısıtlayan bütün kurallara karşı gelerek devletin ve iktidarın olmadığı bir toplum düzeninin kurulmasını amaçlayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Rasyonalizm
B
B) Anarşizm
C
C) Dogmatizm
D
D) Sezgicilik
4 numaralı soru için açıklama 
Anarşizm: Hiçbir toplumsal kurum ve kural, otorite ve yasa tanımayan görüş. Rasyonalizm: Akılcılık. Dogmatizm: İnakcılık. Sorgulama ve şüpheye yer vermeden bilginin mümkün olduğunu kabul eden tavır.
Soru 5

’’İnsan önce var olur sonra kendisini tanımlayarak özünü oluşturur. Örneğin ağaç, ağaçlığını kendi yapamaz, ancak insan, insanlığını kendi yapar, değerleri kendi oluşturur, yolunu kendi belirler’’

Sartre‘ın bu düşüncesine aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A
A) İnsan, toplumun koyduğu yasalara uyarak özgürlüğünü kazanır.
B
B) Her türlü kural erdeme açılan bir kapıdır.
C
C) İnsan kendi varlığını kendi belirler.
D
D) İnsan kaderine razı olmalıdır.
5 numaralı soru için açıklama 
Cevap, C) İnsan kendi varlığını kendi belirler. Ancak, daha doğru bir ifade şöyle olurdu: "İnsan kendi karar ve seçimleriyle kendi özünü kendisi belirler." Çünkü Sartre'a göre insan, mutlak akıl ve irade sahibi bir yaratıcının önceden belirlediği bir kaderi yaşaması için bu dünyaya gönderilmş bir yaratığı değil, bir şekilde bu dünyada var olmuş; sonra da kendi akıl ve iradesi ile kendisini belirleyen bir varlıktır. Yani Sartre, insanın özgürlüğünü kurtarabilmek için Tanrı'yı inkar etmiştir. Oysa İslam, insanın hem kadir-i mutlak olan Allah'ın yarattığı bir kul, hem de (iyilik veya kötülüğü, korkmayı ya da cesareti, dürüstlük veya yalanı seçmede) özgür olduğunu kabul ediyor. Hem şimdi hem sonrasında şerefli ve mutlu olmak isteyenler iyiyi seçer; geçici menfaat için şerefini satanlar hem şimdi, hem sonrasında (ahirette) mutsuz olurlar.
Soru 6

Bergson, neyin iyi neyin kötü olduğunu kavramamız için şu örneği verir; bir trafik kazası durumunda, uzaklaşıp gitmek, polis veya ambulans çağırmak, yardım etmek gibi birçok seçenekten hangisini yapmamıza karar verdiren bir gücün olduğunu söyler.

Bergson’a göre bize karar verdiren bu güç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplum
B
Kültür
C
Akıl
D
Sezgi
6 numaralı soru için açıklama 
Bergson, bu tür durumlarda karar vermemizi sağlayan, bizi doğru olana yöneltecek olan gücün "sezgi" olduğunu söyler. Doğu mistiklerinin ve İslam Mutasavvıflarının kalp gözü veya iç görü gibi farklı adlar verdikleri bir yeti olarak sezgi, hem doğru bilginin, hem doğru ahlaki kararları vermenin kaynağıdır (Bergson ve onlara göre).
Soru 7

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi, evrensel ahlak yasasını tasavvuf düşüncesiyle temellendirmez?

A
Mevlana
B
Sokrates
C
Yunus Emre
D
Hacı Bektaş Veli
7 numaralı soru için açıklama 
Sokrates ve tasavvuf. Bu soru size bir 5 puan hediye etmek için sıfır çeldirici ile sorulmuş. Hayırlı olsun. Sokrates, İslam Tasavvufundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış Eski Yunanlı filozof.
Soru 8

Toplumsal otoritenin temeli, iktidarın kullanılması, devletin özü ve kaynağını ele alan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Siyaset felsefesi
B
B) Ahlak felsefesi
C
C) Bilgi felsefesi
D
D) Varlık felsefesi
Soru 9

Kamu ya da kamu emrinde çalışan, aşamalı bir düzen içerisinde örgütlenmiş memurlar topluluğu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
İktidar
B
Devlet
C
Bürokrasi
D
Sivil toplum
Soru 10

Toplumsal karmaşa belli bir süre sonra toplumda çözülmelere neden olur. Karmaşa halinde toplum yaşamını devam ettiremez.

Buna göre toplumsal yaşamın devamının sağlanması aşağıdakilerden hangisini gerekli kılar?

A
Düzen
B
Yasa
C
Karmaşa
D
Ütopya
Soru 11

Her şeyden önce inanç, vicdan, düşünce ve ekonomi alanında serbestliğe önem veren düşünürler ideal düzenin ölçütü olarak aşağıdakilerden hangisini temel alırlar?

A
Eşitlik
B
Adalet
C
Fayda
D
Özgürlük
Soru 12

Bazı düşünürler içinde yaşadıkları toplumsal düzenin iyileştirilemeyeceğine inandıkları için, gerçekleştirilmesi fazla mümkün olmayan ideal toplum düzeni tasarlamışlardır.

Düşünürlerin bu hayali toplum tasarımlarına ne ad verilir?

A
Kaos
B
Ütopya
C
Yönetim
D
Meşruiyet
Soru 13

Yusuf Has Hacip’e göre devlet akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanmalı. Devlet bireyi mutlu etmeyi amaçlarken birey de Allah’ın emirlerini özümseyerek, erdemli olmaya çalışmalıdır.

Parçaya göre birey devlet ilişkisinin sağlam temellere oturtulması neye bağlıdır?

A
A) Devletin güçlü olmasına
B
B) Güçlü yasaların oluşturulmasına
C
C) Devletin adil, bireyin erdemli olmasına
D
D) Devletin bireyden önemli olduğu inancına
Soru 14

Aritoteles’e göre sanat bir taklittir. Ona göre bu dünya gerçek dünyadır ve sanatçı bu dünyayı taklit etmektedir.

Buna göre Aristoteles’in sanat anlayışı ile ilgili hangisi söylenebilir?

A
A) Sanat taklidin taklididir.
B
B) Sanat gerçeğin taklididir.
C
C) Sanat idealar dünyasının bir taklididir.
D
D) Sanat tanrısal aklın nesnede yansımasıdır.
Soru 15

Sanat felsefesinin temel kavramlarından hangisinin tanımı yanlış verilmiştir?

A
A) Sanat eserlerinin bizde oluşturduğu hoşlanma duygusu estetik hazdır.
B
B) Estetik nesne karşısında tepki gösteren varlık, estetik öznedir.
C
C) Bir güzelliği faydası için beğenme estetik tavırdır.
D
D) Güzellik değerinin taşıyıcısı estetik nesnedir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliği değildir?

A
A) Estetik yargılar sübjektiftir.
B
B) Estetik yargılar bireyseldir.
C
C) Estetik yargılar kültürel özelliklerden etkilenir.
D
D) Estetik yargılar doğrulanma özelliğine sahiptir.
16 numaralı soru için açıklama 
Estetik yargılar, bilimsel yargılar gibi kanıtlanma veya doğrulanma özelliğine sahip değildir.
Soru 17

Kant’a göre beğeni yargıları insanların ortak estetik duygusuna dayanmaktadır. İnsanlardaki güzellik duygusu çıkarsız bir hazdır. Çıkarsız hazla nesneye yönelen herkes aynı güzelliği görecektir.

Buna göre Kant’ın güzellik anlayışı aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A
A) Estetik yargıların tüm insanlarda ortak duygu oluşturmasına
B
B) Estetik yargıların genel geçer zorunlu olmamasına
C
C) Estetik hazzın kişisel beğenilere dayanmasına
D
D) Estetik hazzın öznel olmasına
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir?

A
A) Tanrının varlığı sorunu
B
B) Evrenin yaratılışı sorunu
C
C) Vahyin olanaklılığı sorunu
D
D) Meşruiyetin ölçütü sorunu
18 numaralı soru için açıklama 
Meşruiyetin ölçütü sorunu; daha tam ifadeyle "İktidarın meşruiyetinin ölçütü sorunu" siyaset felsefsinin sorunudur.
Soru 19

Var olan her şeyin bir yaratıcısı olduğuna, bu yaratıcının mutlak, sınırsız bir bilgi ve güce sahip olduğuna ve Tanrının sürekli evrene müdahale ettiğine sarsılmaz bir inanç beslemek tanrının varlığı ile ilgili hangi felsefi yaklaşım içinde yer alır?

A
Teizm
B
Deizm
C
Panteizm
D
Agnostisizm
19 numaralı soru için açıklama 
A) Teizm: Tanrı vardır ve evreni yaratmış ve insana yol gösterici elçiler ve kitaplar göndermiştir. B) Deizm: Tanrı vardır ve evreni yaratmış ve insanı kendi haline bırakmıştır. C) Panteizm: Tanrı vardır ve evrenle bir ve aynı varlıktır. D) Agnostisizm: Tanrı'nın var olup olmadığı bilinemez.
Soru 20

• Meydana gelen her şey onu meydana getiren bir varlığa muhtaçtır.

• Evren yoktan var edilmiştir.

• Evreni meydana getiren Tanrıdır.

Yukarıda verilen özellikler Tanrının varlığını açıklamak için öne sürülen kanıtlardan hangisine aittir?

A
A) Ahlaki kanıt
B
B) Ereklilik kanıtı
C
C) Ontolojik kanıt
D
D) Kozmolojik kanıt
20 numaralı soru için açıklama 
"Tanrı var olmasa evren de var olmazdı. Nedenlerin nedeni olarak Tanrı vardır ve evreni de Tanrı yaratmıştır." şeklindeki fikir kozmolojik (evrenbilimsel) Tanrı kanıtlaması olarak adlandırılır. Ontolojik kanıt: Tanrı kavramının insan aklında doğuştan bulunmasına dayalı Descartes ve Anselmus tarafından savunulan kanıtlamadır. Ahlakilik kanıtı: (Bizi yaratan ve hesaba çekecek olan bir) Tanrı olmasa ahlaklı olmanın da anlamsız olacağına dayalı kanıtlamadır. Ereklilik (amaçsallık) kanıtı: Evrendeki tüm varlıkların Tanrı'nın yaratılışta onlara yüklediği amaç doğrultusunda var olduğu ve devindiği-yaşadığı inancına dayalı kanıtlamadır. (Örneğin: Tohum bitki olmak, arı bal yapmak, dişi anne olmak için çabalar.)
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

FENCEBİR YKS Hazırlık Yayınlarını İncelemek ve Uygun Fiyatlarla Temin Etmek İçin Tıklayın.

Online YKS AYT Deneme Sınavı

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Matematik Testi

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Sosyal Bilimler 2 Testi

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Fen Bilimleri Testi

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Türkçe Testi

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Sosyal Bilimler Testi

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Matematik Testi

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Fen Bilimleri Testi

AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi Soru Çözümleri için buraya tıklayın veya karekaodu oktun:

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 26 Nisan 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.