Açık Lise İnkılap Tarih ve Atatürk İlkeleri 2 Online Test 6

Açık Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri

Açık Lise İnkılap Tarih ve Atatürk İlkeleri 2 Online Test 6

 

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikada izlediği ilkelerden biri değildir?

A
Bağımsızlığı her şeyin üstünde tutmak
B
Gerçekleşmeyecek emeller peşinde koşmamak
C
Dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalmak
D
Milletler arası ilişkilerde barışa önem vermek
Soru 2

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi tarımı geliştirmek için yapılmıştır?

A
Sanayi-i Nefise Mektebinin açılması
B
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C
Kabotaj kanunun kabülü
D
Aşar vergisinin kaldırılması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanının nedenlerinden biri değildir?

A
Devlet başkanlığı sorununu çözmek
B
Milli egemenliği gerçekleştirmek
C
Hükûmet bunalımını önlemek
D
Halifeliğin yetkilerini kullanmak
Soru 4

1929 yılında Amerika’da başlayan ve dünyaya yayılan büyük ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri Türkiye olmuştur.

Bu durum hangi ilkenin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A
Devletçilik
B
Halkçılık
C
Milliyetçilik
D
Laiklik
4 numaralı soru için açıklama 
1929 Ekonomik krizi sonucu yeni yatırımlar yapacak sermayedar sınıfı olmayan yeni bir ülke olarak Türkiye yatırımların devlet eliyle yapılması gereğinden dolayı Devletçilik ilkesini benimsemiştir.
Soru 5

Sadabat Paktı içerisinde yer almayan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İran
B
Irak
C
Suriye
D
Afganistan
Soru 6

Ülkemizde kadınların mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma konularında erkeklerle eşit hâle geldiği düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medeni Kanun
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C
Takrir-i Sükûn Kanunu
D
Soyadı Kanunu
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi eğitim ve kültür alanı ile ilgili değildir?

A
Millet mekteplerinin açılması
B
Medreselerin kapatılması
C
Yeni Türk Harflerinin kabulü
D
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması
7 numaralı soru için açıklama 
Meraklısına bilgi: Teşkilat-ı Esasi nedir?
Soru 8

Yeni Türk Devleti’nde milli dil ve tarih araştırmalarına ağırlık verilerek mili bilincin oluşturulmaya çalışılması Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilişkilidir?

A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
Cumhuriyetçilik
D
Devletçilik
8 numaralı soru için açıklama 
Milli dil ve tarih araştırmalarına ağırlık verilerek mili bilincin oluşturulmaya çalışılması ifadeleri cevabı gösteriyor.
Soru 9

Soyadı Kanunu’nun kabulü ile efendi, bey, paşa, hoca, molla, hafız, şeyh vb. toplumda ayrıcalık ifade eden lakap ve unvanların kullanılması yasaklandı.

Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A
Ekonomik bağımsızlık
B
Milli egemenlik
C
Toplumsal eşitlik
D
Vatan sevgisinin geliştirilmesi
Soru 10

Bireylerin din, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin güvence altına alınması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
Halkçılık
D
Devletçilik
Soru 11

İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya, İtalya ve Japonya - - - - Devletler grubunu oluşturmuştur.

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Mihver
B
Müttefik
C
İtilaf
D
İttifak
11 numaralı soru için açıklama 
Mihver Devletleri (Almanca: Achsenmächte, İtalyanca: Potenze dell'Asse, Japonca: 枢軸国 Sūjikukoku), II. Dünya Savaşı'nda Müttefik Devletler blokuna karşı temel olarak Almanya, İtalya ve Japonya'nın, bunun dışında Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Finlandiya, Bağımsız Hırvatistan Devleti, Vichy Fransası, Arnavutluk, Habeşistan, Mançukuo, Tayland, Burmanya, Hindistan, Filipinler ve Irak'ın oluşturduğu blok. Ayrıca İran Şahı Rıza Pehlevi Almanya'dan yana tavır almış, İspanya ise Mihver güçlerin bir taraftarı olarak kalmıştır.Mihver sözcüğü "eksen" anlamına gelir. Eksen (İng. Axis) sözcüğü bu ittifakı tanımlamak için ilk kez faşist Macar lider Gyula Gömbös tarafından kullanıldı. 1936'da ise Benito Mussolini tarafından ilk kez resmen kullanıldı.
Soru 12

Atatürkçü düşüncede eğitilmiş ve teknik bilgilerle donatılmış, kültürlü insanların oluşturduğu güç unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri
B
Ekonomik
C
Siyasi
D
Sosyo-kültürel
Soru 13

İkinci Dünya Savaşı sonrasında SSCB’nin Ortadoğu ve Avrupa’da girmiş olduğu yayılmacı faaliyetlerine engel olmak için Batılı ülkelerin kurduğu askeri teşkilat aşağıdakilerin hangisidir?

A
Birleşmiş Milletler
B
NATO
C
Varşova Paktı
D
Avrupa Birliği
13 numaralı soru için açıklama 
Kuzey Atlantik Paktı veya Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü olarak bilinen kısa ismi NATO olan kuruluş, dünyanın farklı bölgelerinden 28 ülkenin içerisinde bulunduğu 1949 yılının Nisan ayında imzalanmış bir antlaşmadır. Örgütte yer alan ülkelerden ikisi Amerika Kıtası'nda, diğer yirmialtısı Avrupa Kıtası'nda bulunmaktadır. Kurulduğu dönemde 12 üyesi bulunan örgüt, 2009 yılı itibariyle toplam 28 üyeye ulaşmıştır. NATO'nun açılımı "North Atlantic Treaty Organization"dır.Uluslararası Askeri İttifak olarakda bilinen NATO, örgüt dışında kalan ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı ortak savunma yapmak amacı ile kurulmuştur. NATO'nun merkezi, Belçika'nın başşehri Brüksel'de bulunmaktadır. NATO'ya üye ülkelerin askeri harcamaları, dünyada yer alan tüm ülklerin askeri harcamalarının yüzde 70'ini oluşturmaktadır.
Soru 14

“Büyük Millet Meclisinde ve millet karşısında ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları, benim gençliğimden beri âşık ve taraftar olduğum bir sistemdir.”

Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine vurgu yapmıştır?

A
Görüş ayrılıklarına son verilmesi gerektiğine
B
Ekonomik bağımsızlığın sağlanmasına
C
Farklı görüşlerin mecliste temsil edilebilmesine
D
Seçimlerde oy vermenin gereğine
Soru 15

Ülke içinde ekonomik karışıklığı önlemek, özellikle Avrupa ile ticari ilişkilerimizi uyumlu hale getirmek için aşağıdaki inkılaplardan hangisi yapılmıştır?

A
Kabotaj Kanunu çıkarıldı.
B
Kılık kıyafette değişiklik yapıldı.
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı.
D
Ölçü, saat ve takvimde değişiklik yapıldı.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi dış politika olaylarından birisi değildir?

A
Kore Savaşı
B
Montrö Sözleşmesi
C
Sadabat Paktı
D
Musul Sorunu
16 numaralı soru için açıklama 
1950 Seçimleri ile hükümeti devrelan Demokrat Parti, Türkiye’nin NATO’ya girmesini ülkedeki demokratik rejimin devamlılığı adına bir zorunluluk olarak görüyordu ve bunu ülkenin iç politikası haline getirmişlerdi. Demokrat Parti iktidara geldikten kısa bir süre sonra patlak veren Kore Savaşı, NATO’ya girmek için gereken bir fırsat ya da diğer bir deyişle ödenmesi gereken bir bedeldi. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in şu demecinden de anlaşılacağı gibi “NATO’ya kabul edilmemize de köprü olabilir” ibaresi Türkiye’nin adım adım savaşa sürüklendiğini gösteriyordu. Türkiye bu süreç devam ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamada yaşanan saldırıların barışı bozucu yönde seyrettiği ve barışın tesis edilmesi için Birleşmiş Milletler ordusunun kurulması gerektiğini kararlaştırmıştır. Türkiye bu isteğe kayıtsız kalmamış ve 4500 kişiden oluşan Şimal Yıldızı isimli tugayını Kore de kurulan Birleşmiş Milletler ordusu emrine vermiştir.Beklenildiği gibi ödenmesi gereken bedel ödenmiş, Kore Savaşı Türkiye’nin NATO’ya giriş yolundaki engelleri birer birer kaldırmıştır. Kore Savaşı tüm hızıyla devam ederken, 20 Eylül 1951’de Ottowa’da gerçekleşen NATO Konferansı’nda, ABD’nin teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya üyeliği masaya yatırılmıştır. Kısa bir süre içinde 12 NATO ülkesinin onayıyla 1952 yılında Türkiye ve Yunanistan bu örgüte kabul edilmiştir.Kore Savaşı’nın yani Türkiye’nin NATO’ya girmek için ödediği en büyük bedel;721 şehit 175 kayıp 2147 yaralı 234 esir 346 hasta ile sonuçlanmıştır.Bunların yanı sıra 1954 yılından itibaren, Amerika’nın NATO çatısı altında Türkiye sınırları içinde üs kurmasına ve asker bulundurmasına izin verilmiştir. 1960’lı yıllarda bu üslerin sayısı 100′ ü geçmiştir.1922 yılında Kurtuluş Savaşı’yla kovduğumuz emperyalizm, bu dönemdem sonra Türkiye’yi yeniden sarmaya başlamıştır.
Soru 17

İkinci Dünya Savaşı’na girmesi ile savaşın seyrini değiştiren, Japonya’nın iki kentine attığı atom bombası ile teslim olmasını sağlayan ülke aşağıdakilerin hangisidir?

A
Rusya
B
ABD
C
İngiltere
D
Fransa
Soru 18

Ülkemiz limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkının batılı devletlerden anılıp Türk vatandaşlarına verilmesi aşağıdakilerin hangisi ile gerçekleşmiştir?

A
Teşvik-i Sanayi Kanunu
B
Kabotaj Kanunu
C
Medeni Kanun
D
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
18 numaralı soru için açıklama 
Soru 19

Türk kadını 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerine katılma, 26 Ekim 1933’de muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde seçme seçilme hakkı, 5 Aralık 1934 tarihinde kabul edilen kanunla da milletvekili seçme seçilme hakkını elde etmiştir.

Bu gelişmelerle elde edilmek istenen amaç aşağıdakilerin hangisidir?

A
Kadınların ekonomik özgürlüğünü sağlamak
B
Seçme ve seçilmeyi zorunlu hale getirmek
C
Demokrasiyi tam anlamıyla gerçekleştirmek
D
Çok partili hayata geçmek
Soru 20

“Türk ulusu, yaşadığı çağın uygarlık düzeyinin gereklerini yerine getirmek zorundadır”

Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A
Devletçilik
B
Milliyetçilik
C
Halkçılık
D
İnkılapçılık
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Testleri

Açık Lise İnkılap Tarih ve Atatürkçülük 2 Online Test 7

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 6

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 3

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 2

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 1

 

Açık Lise Tarih – İnkılap Tarihi ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 2 Aralık 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.