Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Matematik Testi

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Matematik Testi

Ücretsiz online TYT Deneme Sınavı Matematik Testi aşağıda. TYT Deneme Sınavı Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri Testleri de aşağıdaki linklerde yer alıyor. TYT Deneme Sınavı Matematik Testi soru çözümleri için aşağıdaki karekodu kullanabilirsiniz. Başarılar…

 

 

 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI BİRİNCİ OTURUM

2018 TYT/MATEMATİK

Bu testte Temel Matematik alanına ait 40 adet soru vardır.

Soru 1

Kültürle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Kültür, toplumları, ulusları, grupları birbirinden ayıran, onları özgün kılan bir işleve sahiptir.
B
Kültürün temel değerleri bireylere benimsetilerek toplumsal bütünlük sağlanır.
C
Kültür, dil, eğitim ve sanat yoluyla üretilip, sonraki kuşaklara aktarılır.
D
Kültürün sadece manevi unsurları tarihsel süreçte değişime uğramaz.
1 numaralı soru için açıklama 
Uğrar kardeşim, tarihsel süreç içinde maddi ve manevi bütün kültür unsurları değişime uğrar. Ancak manevi kültür unsurları biraz daha geç değişir. Örneğin, teknoloji (telefon, bilgisayar, otomobil, tren v.s.) gibi maddi kültür unsurları daha hızlı değişirken; gelenek ve görenekler, şarkı ve türküler gibi manevi kültür unsurları daha yavaş değişir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür ögelerindendir?

A
Folklorik kıyafetler
B
Gelenekler
C
Kitaplar
D
Okullar
2 numaralı soru için açıklama 
Folklorik kıyafeler çeldirebilir. Ancak kıyafet (folklorik olsun- folklorik olmasın) sonuçta bir maddi kültür unsurudur. Yine kitaplar (içindeki bilgi ve görüşler değişebilir, ancak cildi, baskısı ve kağıdıyla kitaplar) maddi unsurdur. Okullar da içinde verilen eğitim topluma ve kültüre göre değişen manevi bir unsurdur, ancak (taşı, tuğlası, kalemi, cetveli, küresi ile) okulun kendisi maddi unsurdur. Gelenekler ise tamamen manevi unsurdur.
Soru 3

Ziya Gökalp’e göre kültürün evrensel yönünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hars
B
Anomi
C
Medeniyet
D
Kültürel yayılma
3 numaralı soru için açıklama 
Z. Gökalp, kültürün milli (ulusal) yanını HARS, evrensel yanını MEDENİYET kavramı ile ifade etmiştir.
Soru 4

Her toplumsal kurumun yerine getirdiği bir işlev vardır. Kurumların işlevleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
A
Aile: Neslin devamının sağlanması
B
Ekonomi: Üretim, bölüşüm ve tüketim ilişkisinin düzenlenmesi
C
Eğitim: Toplumun temel değerlerinin kazandırılması
D
Din: Yasa ve yönetim ilişkilerinin düzenlenmesi
Soru 5

I. Çekirdek ya da modern aile olarak da adlandırılır.

II. Sanayi toplumlarında, özellikle kentlerde görülür.

III. Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur.

IV. Ailenin reisi genellikle en yaşlı erkektir.

Yukarıdakilerden hangileri küçük ailenin özelliklerindendir?

A
A) I ve II
B
B) II ve III
C
C) I, II ve III
D
D) I, III ve IV
5 numaralı soru için açıklama 
IV. Ailenin reisi genellikle en yaşlı erkektir. Bu madde çekirdek aile için geçerli olamaz; çünkü çekirdek ailede dede, amca v.s. yoktur, sadece anne-baba ve çocuklardan oluşur. Evlenen her çocuk (erkek veya kız) başka ve bağımsız bir eve yerleşerek bağımsız bir çekirdek aile kurar. [Sonra da güzel kardeşim, yalnız başına yatağında veya banyoda düşüp ölen ve ancak kokunca öldüğü anlaşılan homo-lonely dediğimiz insan tipleri ortaya çıkar, şua Batı'da olduğu gibi. Allah korusun!]
Soru 6

Evlenen çiftlerin ailelerinden ayrı olarak ayrı bir evde oturmasıyla oluşan günümüzde en yaygın olan evlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neolokal
B
Matrilokal
C
Patrilokal
D
Polijini
6 numaralı soru için açıklama 
Neolokal (yeniçevre, yeni ev), çekirdek ailede gençler evlenince farklı ve yeni bir eve yerleşir, işte buna "neolokal" evlilik diyoruz. [Sırf kazanı rahatça kızdırabilmek için bunu ister ama sonra tabi, efendime söyleyeyim, insan "matrilokal" (içgüveyliği) evlilikleri bile arar hale gelir. ]
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de boşanma ve boşanmanın sonuçları ile ilgili düşünüldüğünde doğrudur?

A
A) Aileyi koruyucu ve boşanmayı zorlaştırıcı tedbirler sayesinde boşanma oranları azalmaktadır.
B
B) Türkiye’de boşanan çiftlerin çocuklarına yetiştirme yurtlarında bakılma zorunluluğu bulunmaktadır.
C
C) Evlenme ve boşanma ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu’nda belirlenmiştir
D
D) Eşlerden birinin diğerine eziyet etmesi boşanma nedeni sayılır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dinin bireysel işlevlerindendir?

A
A) Koyduğu kurallarla toplumsal düzeni sağlamaya çalışır.
B
B) Kişiye nasıl bir yaşam sürmesi gerektiği konusunda öneriler sunar.
C
C) Aynı dine inananlar arasındaki dayanışmayı arttırır.
D
D) Devlet yönetiminde uyulması gereken ilkeleri belirler.
Soru 9

Çok tanrılı din anlamına gelir. Tanrıların insanlar gibi yaşayıp insani özellikler taşıdığına inanılır. Eski Mısır, Yunan ve Roma’da görülür.

Yukarıda açıklanan dinsel inanış biçimi hangisidir?

A
Politeizm
B
Panteizm
C
Monoteizm
D
Animizm
9 numaralı soru için açıklama 
Politeizm: Çok tanrılı dinler; Panteizm: Tümtanrıcılık (Tanrı=Doğa anlayışı) Monoteizm: Tek tanrıcılık Animizm: Ruhlara tapınma.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi serbest mala örnek olarak verilebilir?

A
Armut
B
Çimento
C
Kumaş
D
Hava
10 numaralı soru için açıklama 
Serbest mal, ekonomik değeri olmayan, para ile alınıp satılmayan maldır.
Soru 11

Kapitalist ekonomi düzeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ekonomik faaliyetlerin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi devlet tarafından yapılır.
B
Bu sistemde kamu kesimi ve özel kesimin ağırlığı koşullara göre değişir.
C
Malların ve emeğin fiyatı arz ve talep yasasına göre belirlenir.
D
Üretim araçlarının mülkiyeti devletin elindedir.
11 numaralı soru için açıklama 
A ve D sosyalist; B karma ekonomik sistemler için geçerlidir.
Soru 12

İşlerin farklılaşmasına bağlı olarak farklı işlerin farklı kişilerce yapılmasına “iş bölümü” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iş bölümü sonucu ortaya çıkan olumsuzluklardan biridir?

A
A) Kısa sürede daha fazla iş yapılmasını olanaklı kılarak emek ve zamandan tasarruf sağlanır.
B
B) Uzmanlaşmanın artması bireylerin eğitimi için daha fazla zaman ve maliyete neden olur.
C
C) Kişiye yetenekli olduğu alanda çalışma olanağı sağlayarak bireyin daha başarılı ve verimli olmasını sağlar.
D
D) Toplum üyeleri arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkı sağlar.
Soru 13

Paranın değerinin yükselmesi veya düşmesi ile ilgili olaylardan hangileri doğrudan devlet eliyle gerçekleştirilir?

A
A) Enflasyon – Deflasyon
B
B) Enflasyon – Revalüasyon
C
C) Devalüasyon – Revalüasyon
D
D) Deflasyon – Devalüasyon
13 numaralı soru için açıklama 
Enflasyon (paranın alım gücünün düşmesi) ve deflasyon (mal ve hizmetlerin fiyatının düşmesi, yani paranın alım gücünün yükselmesi) piyasa koşullarıyla belirlenir. Devalüasyon (milli paranın diğer para birimleri [örneğin, Türk Lirasının Dolar karşısında] karşısında değer kaybetmesi) ve devalüasyon (paranın diğer para birimleri karşısındaki değerinin devlet müdahalesi ile düzenlenmesi ve/veya yükseltilmesi) da ise devlet etkilidir.
Soru 14

Egemenliğin tek bir kişinin elinde olduğu yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristokrasi
B
Oligarşi
C
Teokrasi
D
Monarşi
14 numaralı soru için açıklama 
A) Aristokrasi: Soylu zümrenin B) Oligarşi: Belirli bir zümrenin C) Teokrasi: Tanrı'nın D) Monarşi: Tek kişinin (Kral, Şah v.b.) Demokrasi: Halkın egemenliğini ifade eder. Monarşilerde seçim söz konusu değildir; egemenlik genellikle babadan oğula devreder. Despotizm, Diktatörlük ve Tiranlık gibi terimler ise baskıya dayalı tek kişinin egemenliğini ifade eder. Son günlerde bazı siyasilerin Türkiye için kullandığı bu türden nitelemeler ise "büyük yalan" türünden bir algı saptırmasından başka bir anlam ifade etmez. Ülkemizde son 12 yıl içinde 11 seçim olduğu, ve bu seçimlerin hepsinde de aynı partinin birinci geldiği düşünülürse bu durum iktidarın diktatör olduğunu değil, muhalefetin iktiadara laternatif ve halk tarafından kabul gören politikalar üretemediğini ve zavallılığını gösterir.
Soru 15

• Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak

• Toplumsal düzeni ve adaleti sağlamak

• Ülkenin bağımsızlığını korumak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin temel işlevlerindendir?

A
Halkın
B
Devletin
C
Bürokrasinin
D
Siyasi partilerin
15 numaralı soru için açıklama 
• Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak • Toplumsal düzeni ve adaleti sağlamak • Ülkenin bağımsızlığını korumak Bu işlevlerin (görevlerin) tamamı DEVLET'in görevidir. Halk, bu görevleri yerine getirmesi için (yani kendi adına egemenliği kullanması) için bir SİAYASİ PARTİ'ye seçimlerde yetki ve görev verir. BÜROKRASİ de iktiadar gelen SİYASİ PARTİ'nin kurduğu HÜKÜMET tarafından kendisine verilen emir ve talimatlar doğrultusunda görevini yapar. BÜROKRASİ de, HÜKÜMETİ kuran SİYASİ PARTİ(LER) de DEVLET içinde birer organdır. HÜKÜMET ve BÜROKRASİ ilişkisinde belirleyici olan (olması gereken) seçimle iktidara gelen HÜKÜMET'tir.
Soru 16

Toplumsal değişme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir toplumda değişikliğe yol açan bir unsur başka toplumlarda da aynı değişikliğe yol açar.
B
Toplumsal değişme tüm toplumlar için kaçınılmaz ve evrensel bir olgudur.
C
Toplumsal yapıdaki bazı kurumlar değişmeden yapılarını korurlar.
D
Bir kurumda meydana gelen bir değişim diğer kurumları etkilemez.
16 numaralı soru için açıklama 
Toplumsal değişme, kaçınılmaz (değişmeden duramazsınız) ve evrensel (herkes, her toplum) bir olgudur. Ama her toplumda aynı hızda, aynı biçimde ve aynı doğrultuda olmaz. Aksine her toplum kendine göre farklılaşan dinamiklerin (etken ve güçlerin) etkisi ile farklı şekillerde değişir.
Soru 17

Deprem, sel baskınları, volkanik patlamalar gibi doğal afetler, toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ilgilidir?

A
Fiziki çevre
B
Demografi
C
Ekonomi
D
Bilim ve teknoloji
17 numaralı soru için açıklama 
Demografi: Nüfus faktörünü ifade eder. Soruda verilenler fiziki çevre faktörüne örnektir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumun gelişmişliğinin göstergelerindendir?

A
A) Orta tabakanın genişlemesi
B
B) Üst tabakanın genişlemesi
C
C) Tüketim oranlarının düşüklüğü
D
D) Nüfus sayısının fazlalığı
18 numaralı soru için açıklama 
Nüfusun azlığı veya fazlalığı bir başına bir gösterge değildir. Orta tabakanın genişlemesi, nüfusun büyük çoğunluğunun kendine yeter düzeyde gelire sahip olması anlamına gelir, bu da gelişmişliğin bir göstergesidir. Gelişmiş bir toplumda genellikle tüketim oranları da düşük değil, yüksektir. Bu da gelişmişliğin göstergesidir. Gelişmemiş toplumlarda alt tabaka daha geniştir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenlerinden biri değildir?

A
A) İş bölümü yetersizliği
B
B) Örgütlenme yetersizliği
C
C) Bilimsel gelişmelerin yetersizliği
D
D) Milli birlik bilincinin zayıflaması
19 numaralı soru için açıklama 
A ve B'deki yetrsizlikler çözülme göstergesidir. C) Bilimsel gelişmelerin yetersizliği ise uzun vadede çözülmeye yol açabilse de bir başına çözülmenin bir nedeni veya göstergesi değildir. D) Milli birlik bilincinin zayıflaması ise çözülmenin nedeni olduğu gibi yakın bir dağılma ve sömürgeleşme göstergesi ve sebebidir.
Soru 20

Komşumuz Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle ülkemize gelen Suriyeli sığınmacılara yardım etmek için toplumun birlikte hareket etmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

A
Mesleki işbölümüne
B
Toplumsal gelişmeye
C
Kültürel gecikmeye
D
Manevi değerler etrafında bütünleşmeye
20 numaralı soru için açıklama 
Suriyeli sığınmacılara yardım etmek, köklü tarih ve inanç birlikteliğinden kaynaklanan manevi değerler etrafında bütünleşmeye tam bir örnektir. Milletimiz bunu tarihin hemen her döneminde ve sadece inanç bağından değil, insanlık bilinci ve duygusu ile de yapmıştır. (1500 yıllarda İspanya'nın, 2. Dünya Savaşı'nda Hitlerin zulmünden kaçan Yahudilere; Balkanlarda Bulgar ve Yunan zulmünden kaçan soydaşlarımıza; Rus zulmünden kaçan Çerkeslere, Abhazlara ve diğer müslüman kardeşlerimize ve soydaşlarımıza her zaman kapılarını ve evlerini açmıştır. Anadolu'nun müslüman insanını büyük yapan da işte bu yüce gönüllülüğüdür.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI BİRİNCİ OTURUM – TYT Testleri Linkleri:

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Türkçe Testi

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Sosyal Bilimler Testi

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Matematik Testi

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Fen Bilimleri Testi

YKS Online AYT Deneme Sınavı

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Matematik Testi

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Sosyal Bilimler 2 Testi

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Fen Bilimleri Testi

TYT Deneme Sınavı Matematik Testi Soru Çözümleri için buraya tıklayabilirsiniz!

Cep telefonlarından bu karekodu okutarak izleyebilirsiniz:

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Nisan 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.