Sosyal Yapı ve Unsurları Konu Testi

Sosyal Yapı ve Unsurları Konu Testi

Sosyal Yapı ve Unsurları Konu Testi“, sosyal yapının unsurlarını, özelliklerini, sosyal ilişki ve çeşitlerini, sosyal grupları, sosyal statü ve rolü, sosyal değer ve normları konu edinen örnek çözümlü sorular ve çıkmış üniversite sınav sorularını içeren bir test. Ayrıca aşağıdaki bağlantıda “Sosyal Yapı ve Unsurları Konu Anlatımı” yer alıyor:…

Sosyal Yapı ve Unsurları Konu Testi

Soru 1

Kelam, mü’minleri taklidi imandan tahkiki imana ulaştırma arzusuyla, Cenab-ı Hakk’ın zat ve sıfatlarından, risalet ve nübüvvetten, mebde ve meâd itibariyle kainatın hallerinden bahseden ilimdir.

Bu paragrafta kelam bilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A
Tanımı
B
Konusuna
C
Amacına
D
Metoduna
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Kelam’ın temellerinin Hz. Muhammed (sav.) döneminde atıldığına işaret etmektedir?

A
A) Kur’an’da batıl inanç ve davranışları eleştiren ve bunlarla uygun fikri mücadeleyi emreden ayetlerin yer alması
B
B) Fetihler sebebiyle Müslümanların çeşitli din ve kültürlere sahip milletlerle temasta bulunması
C
C) Müslümanların halifelik meselesini tartışmaları
D
D) İslam düşüncesinin felsefeyle yakınlık kurması
Soru 3

Kelam alanında ilk eserleri hangi mezhebe mensup alimler vermiştir?

A
Eş’ari
B
Mutezile
C
Maturidi
D
Havariç
Soru 4

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet)

Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisine örnek oluşturur?

A
A) Allah - Alem ilişkisi
B
B) Bilgi - Değer ilişkisi
C
C) Bilgi - İnanç ilişkisi
D
D) Kelam - Felsefe ilişkisi
Soru 5

Hanefi mezhebinin ilk dönem içtihatlarında Irak örfünün, sonraki içtihatların da ise Maveraünnehir Bölgesi’nin izleri görülür.

Bu paragraf, mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden hangisine örnek oluşturur?

A
A) İnsanın yapısı
B
B) Siyasi sebepler
C
C) Ortam ve kültür
D
D) Kur’an’ın özelliği
Soru 6

Aşağıdaki mezheplerden hangisi Şii fırkalar arasında yer almaz?

A
İmamiye
B
Cebriye
C
İsmailiye
D
Zeydiye
Soru 7

Mürcie mezhebinin görüşleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
A) İman yönünden Müslümanlar eşit değildir.
B
B) Müslüman, büyük günahı sebebiyle imandan çıkmaz.
C
C) İman, dilin ikrarı veya kalbin tasdiki veya her ikisidir.
D
D) Allah, cehennemi haketmiş kişiyi dilerse affedilebilir.
Soru 8

Büyük günah sahibi ne mü’min ne kafirdir. O, iki yer arasında bir yerdedir.

Mutezile’nin bu görüşü aşağıdaki ilkelerden hangisinde dile getirilmiştir?

A
A) Adalet
B
B) el - Va’d ve’l - Vaid
C
C) el - Menziletü Beyne’l Menzileteyn
D
D) el - Emri bi’l Maruf ve’n - Nehyi anil Münker
Soru 9

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Eş’ari mezhebine ait değildir?

A
A) İnsan, kendi fiillerinin yaratıcısıdır.
B
B) Kur’an, Allah’ın kelamı olup yaratılmamıştır.
C
C) Allah ahirette mü’minler tarafından görülecektir.
D
D) Büyük günah işleyen kişi imandan çıkmaz, fasıktır.
Soru 10

• 780 yılında Bağdat’ta doğmuş, 855 yılında vefat etmiştir.

• Hadis ve fıkıh alanında tanınmıştır.

• “Müsned” adlı eseri meşhurdur.

Hakkında bilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Malik b. Enes
B
B) Numan b. Sabit
C
C) Cafer-i Sadık
D
D) Ahmed b. Hanbel
Soru 11

İnsanın; şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarından geçerek Allah’a ulaşacağını söyleyen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Yunus Emre
B
B) Hacı Bektaş Veli
C
C) Hacı Bayram Veli
D
D) Hoca Ahmet Yesevi
Soru 12

Alevi - Bektaşi kültüründe yol kardeşi olmak isteyen iki ailenin kurban keserek kardeş olmaya söz verdikleri ceme ne isim verilir?

A
A) Görgü Cemi
B
B) Musahiplik Cemi
C
C) Abdal Musa Cemi
D
D) Düşkünlükten Kaldırma Cemi
Soru 13

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde mü’min bir kimsenin davranışı anlatılmaktadır?

A
A) “Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar.” (Bakara suresi, 3. ayet)
B
B) “İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde; Allah’a ve ahiret gününe inandık derler.” (Bakara suresi, 8. ayet)
C
C) “... Allah ile peygamberlerin arasını ayırmak isteyen ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz diyenler yok mu?...” (Nisâ suresi, 150. ayet)
D
D) “Kendi heves ve arzularını ilah edineni gördün mü?” (Furkan suresi, 43. ayet)
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mü’minlerin sıfatı olamaz?

A
İffet
B
Vakar
C
Haset
D
Vefa
Soru 15

Aşağıdaki görüşlerden hangisi İmam Maturidi’ye aittir?

A
A) Büyük günah işleyen kafir olur.
B
B) İmanda artma ve eksilme vardır.
C
C) Akıl iyi ve kötünün bilgisine sahip değildir.
D
D) Akıl, kişiyi Allah’ın varlığına ulaştırır.
Soru 16

Taklidi İman ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
A) Kişinin bilgi sahibi olmadan çevresinden görerek sahip olduğu imandır.
B
B) Kişiyi araştırma ve inceleme yapmaya teşvik eder.
C
C) Bireysel düşüncenin gelişmesine engel olur.
D
D) Taassubu artırır.
Soru 17

“Ben mükemmel bir varlık olmadığım halde mükemmele ulaşma arzusundayım. Bu düşünce bana ancak mükemmel olan bir varlık tarafından gelmiş olmalıdır.”

Bu şekilde düşünen bir kimse Allah’ın varlığının delillerinden hangisini dile getirmektedir?

A
Kemal
B
İmkan
C
Hudus
D
Temanu
Soru 18

Allah’ın isimlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Rauf
B
Rahim
C
Rahman
D
Rezzak
Soru 19

Kur’an-ı Kerim’de melekler ile ilgili verilen bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
A) İnsanların yaptıklarını kaydettikleri
B
B) Yaptıklarından hesaba çekilecekleri
C
C) Peygambere salat edip destek verdikleri
D
D) Mü’minlerin bağışlanması için dua ettikleri
Soru 20

“Yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Halbuki onlar, bunlardan daha kuvvetliydiler. Ne göklerde ve ne de yerde hiç bir şey Allah’ı aciz bırakamaz. Çünkü O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.” (Fâtır suresi, 44. ayet)

Bu ayette Allah’ın sıfatlarının hangilerinden bahsedilmektedir?

A
A) Kıdem - Beka
B
B) Semi - Beşar
C
C) İlim - Kudret
D
D) Kelam - Tekvin
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Toplumsal Yapı ve Unsurları ünitesi Sosyoloji dersi konu anlatımı

Toplumsal Yapının Unsurları

Toplumsal İlişkiler

Toplumsal Statü, Rol ve Prestij

Toplumsal Değerler, Normlar, Toplumsal Kontrol ve Anomi (Kuralsızlık)

Toplumsal Gruplar

Toplumsal Tabakalaşma

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 24 Nisan 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.