Açık Lise İngilizce 2 dersi: Temalara göre konu özetleri ve kelime sözlük bilgisi

İçindekiler

Açık Lise İngilizce 2 dersi: Temalara göre konu özetleri ve kelime sözlük bilgisi

THEME 1: BRIDGING CULTURES (Kültürleri Birleştirme – Kültürler Arası Köprü Kurma)

Asking About and Describing Cities (Şehirleri tanımlama ve sorular sorma)

Students will learn how to ask questions about cities and describe them effectively. This includes talking about various landmarks, attractions, and notable features of different cities.

(Öğrenciler, şehirler hakkında sorular sormayı ve bunları etkili bir şekilde tanımlamayı öğreneceklerdir. Bu, farklı şehirlerin çeşitli simge yapıları, cazibe merkezleri ve dikkate değer özellikleri hakkında konuşmayı içerir.)

Identifying Cultural Differences (Kültürel farklılıkları tanımlama)

Students will identify and discuss cultural differences they observe or know about. This includes understanding different customs, traditions, and social norms.

(Öğrenciler, gözlemledikleri veya bildikleri kültürel farklılıkları tanımlayacak ve tartışacaklardır. Bu, farklı gelenekleri, görenekleri ve sosyal normları anlamayı içerir.)

Talking About Travel and Tourism (Seyahat ve turizm hakkında konuşma)

The unit will cover language and phrases useful for discussing travel and tourism. Students will learn to talk about their travel experiences, plans, and preferences.

(Bu ünitede, seyahat ve turizm hakkında konuşmak için yararlı dil ve ifadeler ele alınacaktır. Öğrenciler seyahat deneyimleri, planları ve tercihleri hakkında konuşmayı öğreneceklerdir.)

Ordering Food

Students will practice how to order food in a restaurant, including how to ask for the menu, place an order, and request the bill.

(Öğrenciler, bir restoranda yemek siparişi vermeyi pratik yapacaklar, menüyü nasıl isteyeceklerini, sipariş vereceklerini ve hesabı nasıl isteyeceklerini öğreneceklerdir.)

Functions and Useful Language

 • Airport Vocabulary: terminal, oxygen mask, life jacket, passport, baggage reclaim, security check, boarding ticket, emergency exit, seat belt, flight attendant.

(Havalimanı Kelime Bilgisi: terminal, oksijen maskesi, can yeleği, pasaport, bagaj teslimi, güvenlik kontrolü, biniş bileti, acil çıkış, emniyet kemeri, uçuş görevlisi.)

 • Listening Practice: Listening to announcements and completing related exercises.

(Dinleme Uygulaması: Anonsları dinleyerek ilgili alıştırmaları tamamlama.)

Example Dialogues and Passages

Dialogue Example:

 • Context: Meryem and Abha are talking about food.

(Bağlam: Meryem ve Abha yemek hakkında konuşuyorlar.)

 • Dialogue:
  • Meryem: Would you like to eat something?
  • Abha: Namaste, Meryem. I’d love to. Actually, I’m starving.
  • Meryem: What would you like to eat?
  • Abha: I’d like to eat “Baingan bharta”. Can we find it? Do you know it?
  • Meryem: This is the first time I’ve heard that name. Is it famous in India?
  • Abha: It’s very famous. It is one of our traditional foods.
  • Meryem: What is it?
  • Abha: It is roasted eggplant mashed with a variety of other vegetables and spices and it is served with flatbread.
  • Meryem: That’s interesting. Is it too spicy or hot? Or do you use a fork or spoon while eating it?
  • Abha: Indian food is generally spicy and I think your traditional foods are also very spicy, so you can eat “Baingan bharta” easily. We wrap it with flatbread.
  • Meryem: Hmmm… Let’s go and try it. I am sure, I’ll like it. But don’t forget, we’re going to eat Turkish baklava for dessert.
  • Abha: Deal.

(Diyalog Örneği:

  • Bağlam: Meryem ve Abha yemek hakkında konuşuyorlar.
  • Meryem: Bir şeyler yemek ister misin?
  • Abha: Namaste, Meryem. İsterim. Aslında, çok açım.
  • Meryem: Ne yemek istersin?
  • Abha: “Baingan bharta” yemek istiyorum. Bulabilir miyiz? Bunu biliyor musun?
  • Meryem: Bu ismi ilk kez duyuyorum. Hindistan’da ünlü mü?
  • Abha: Çok ünlüdür. Geleneksel yemeklerimizden biridir.
  • Meryem: Nedir bu?
  • Abha: Farklı sebzeler ve baharatlarla ezilmiş közlenmiş patlıcandır ve yufka ekmeğiyle servis edilir.
  • Meryem: İlginç. Çok mu baharatlı veya acı? Ya da yerken çatal veya kaşık mı kullanıyorsunuz?
  • Abha: Hint yemekleri genellikle baharatlıdır ve sanırım sizin geleneksel yemekleriniz de çok baharatlı, bu yüzden “Baingan bharta”yı kolayca yiyebilirsiniz. Yufka ekmeğiyle sararız.
  • Meryem: Hmmm… Hadi gidip deneyelim. Eminim beğenirim. Ama unutma, tatlı olarak Türk baklavası yiyeceğiz.
  • Abha: Anlaştık.)

Reading Passages

China:

China is an extremely large country. The customs and traditions of its people vary by geography and ethnicity. The Great Wall of China is one of the world’s famous landmarks. Cuisine is heavily influenced by geography and ethnic diversity. Rice is not only a major food source in China. The largest festival — also called the Spring Festival — marks the beginning of the Lunar New Year. During the 15-day celebration, the Chinese celebrate to welcome the new year by various activities, such as eating rice congee and mustard greens to cleanse the body.

(Çin: Çin son derece büyük bir ülkedir. Halkının gelenek ve görenekleri coğrafya ve etnik kökenlere göre değişir. Çin Seddi, dünyanın ünlü simge yapılarından biridir. Mutfak, coğrafya ve etnik çeşitlilikten büyük ölçüde etkilenir. Pirinç, Çin’de sadece ana gıda kaynağı değildir. En büyük festival — Bahar Festivali olarak da adlandırılır — Ay Yeni Yılı’nın başlangıcını işaret eder. 15 günlük kutlama boyunca, Çinliler yeni yılı çeşitli etkinliklerle karşılar, örneğin vücudu temizlemek için pirinç congee ve hardal yeşillikleri yemek gibi.)

France:

Most people associate French culture with Paris, which is a center of fashion, cuisine, art, and architecture. The Eiffel Tower is a must-see attraction. Paris is known as the home to many world-famous brands. Many French people dress in a sophisticated, professional, and fashionable style, but it is not overly fussy. Typical outfits include nice dresses, suits, long coats, scarves, and berets. The French celebrate the traditional Christian holidays of Christmas and Easter. They mark May Day, also known as Labor Day, on May 1.

(Fransa: Çoğu insan Fransız kültürünü Paris ile ilişkilendirir, bu moda, mutfak, sanat ve mimarinin merkezidir. Eyfel Kulesi, mutlaka görülmesi gereken bir cazibe merkezidir. Paris, birçok dünyaca ünlü markanın evidir. Birçok Fransız, sofistike, profesyonel ve modaya uygun bir tarzda giyinir, ancak aşırı titiz değildir. Tipik kıyafetler arasında güzel elbiseler, takımlar, uzun paltolar, atkılar ve bereler bulunur. Fransızlar, Noel ve Paskalya gibi geleneksel Hristiyan bayramlarını kutlar. Mayıs 1’de İşçi Bayramı olarak da bilinen Mayıs Günü’nü kutlarlar.)

Kelimeler:

 1. Custom – Gelenek, alışkanlık, adet
 2. Ethnic – Etnik, ırksal
 3. Festival – Festival, şenlik
 4. Heritage – Miras, kalıt
 5. Identity – Kimlik, kişilik
 6. Multicultural – Çok kültürlü
 7. Tradition – Gelenek, görenek
 8. Cultural – Kültürel, kültürle ilgili
 9. Celebration – Kutlama, tören
 10. Diversity – Çeşitlilik, farklılık
 11. Exchange – Değişim, takas
 12. Immigrant – Göçmen
 13. Integration – Entegrasyon, bütünleşme
 14. Respect – Saygı, hürmet
 15. Tolerance – Hoşgörü, tolerans
 16. Values – Değerler, kıymetler
 17. Customs – Gelenekler, görenekler
 18. Understanding – Anlayış, kavrama
 19. Nationality – Milliyet, uyruk
 20. Appreciation – Takdir, değer verme
 21. Diverse – Çeşitli, farklı
 22. Unity – Birlik, beraberlik
 23. Fusion – Birleşme, kaynaşma
 24. Influence – Etki, tesir
 25. Belief – İnanç, inanış
 26. Language – Dil, lisan
 27. Community – Toplum, topluluk
 28. Religious – Dini, dinsel
 29. Art – Sanat
 30. Music – Müzik
 31. Dance – Dans
 32. Cuisine – Mutfak, yemek kültürü
 33. Ritual – Ritüel, dini tören
 34. Folklore – Folklor, halk bilimi
 35. Social – Sosyal, toplumsal
 36. Norms – Normlar, standartlar
 37. Global – Küresel, dünya çapında
 38. Lifestyle – Yaşam tarzı, hayat biçimi
 39. Exchange – Değiş tokuş, takas
 40. Interaction – Etkileşim, karşılıklı etki
 41. Migrant – Göçmen
 42. Society – Toplum, cemiyet
 43. Cohesion – Uyum, bütünlük
 44. Affiliation – Bağlılık, üyelik
 45. Ethnicity – Etniklik, ırksal köken
 46. Participation – Katılım, iştirak
 47. Collective – Kolektif, ortak
 48. Identity – Kimlik, kişilik
 49. Celebration – Kutlama, şenlik
 50. Tradition – Gelenek, görenek
 51. Unity – Birlik, beraberlik
 52. Cultural – Kültürel, kültürle ilgili
 53. Diversity – Çeşitlilik, farklılık
 54. Heritage – Miras, kalıt
 55. Tolerance – Hoşgörü, tolerans
 56. Respect – Saygı, hürmet
 57. Understanding – Anlayış, kavrama
 58. Nationality – Milliyet, uyruk
 59. Belief – İnanç, inanış
 60. Social – Sosyal, toplumsal
 61. Values – Değerler, kıymetler

THEME 2: WORLD HERITAGE (Dünya Mirası)

Talking About Past Events

Students will learn how to discuss events that happened in the past. This includes understanding past tense verbs and constructing sentences to describe past experiences.

(Öğrenciler, geçmişte gerçekleşen olayları tartışmayı öğreneceklerdir. Bu, geçmiş zaman fiillerini anlamayı ve geçmiş deneyimleri tanımlamak için cümleler kurmayı içerir.)

Making Inquiries

Students will practice making inquiries, asking questions to obtain specific information. This will help them learn how to gather information in various contexts, such as historical sites and cultural landmarks.

(Öğrenciler, belirli bilgileri edinmek için sorular sormayı, sorgulama yapmayı pratik yapacaklardır. Bu, tarihi yerler ve kültürel simge yapılar gibi çeşitli bağlamlarda bilgi toplamayı öğrenmelerine yardımcı olacaktır.)

Asking and Answering Questions in an Interview

The unit will cover how to conduct and respond to interviews, focusing on both asking and answering questions. This skill is useful for exploring cultural heritage and historical contexts.

(Bu ünitede, röportaj yapmayı ve röportajlara yanıt vermeyi içerecek şekilde hem soru sormayı hem de cevap vermeyi kapsayacaktır. Bu beceri, kültürel miras ve tarihi bağlamları keşfetmek için faydalıdır.)

Functions and Useful Language

 • Past Tense Verbs: learned, asked, answered, visited, built, completed.

(Geçmiş Zaman Fiilleri: öğrendi, sordu, cevapladı, ziyaret etti, inşa etti, tamamladı.)

Example Activities

Listening Activity:

 • Instructions: Listen to a passage about the Seven Wonders of the Ancient World and fill in the blanks.

(Talimatlar: Antik Dünyanın Yedi Harikası hakkında bir metni dinleyin ve boşlukları doldurun.)

 1. The Colosseum is _______ just east of the Roman Forum. The construction _______ under the emperor Vespasian in AD 72, and was _______ in AD 80 under his successor and heir Titus.

(Kolezyum, Roma Forumu’nun hemen doğusunda yer almaktadır. İnşaat, MS 72’de İmparator Vespasian yönetiminde başladı ve halefi ve varisi Titus yönetiminde MS 80’de tamamlandı.)

 1. Mausoleum at Halicarnassus is a famous monument _______ in Bodrum, Türkiye, by Queen Artemisia in memory of her husband, King Mausolus who _______ in 353 B.C.

(Halikarnas Mozolesi, Türkiye’nin Bodrum şehrinde Kraliçe Artemisia tarafından eşi Kral Mausolus’un anısına yapılan ünlü bir anıttır, MÖ 353’te öldü.)

 1. Construction of the mausoleum was essentially _______ in 1643 but work _______ on other phases of the project for another 10 years. The Taj Mahal was _______ as a UNESCO World Heritage Site in 1983 for being “the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the world’s heritage”.

(Mozole inşaatı esasen 1643’te tamamlandı ancak projenin diğer aşamalarında çalışmalar 10 yıl daha devam etti. Tac Mahal, 1983’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne “Hindistan’daki Müslüman sanatının mücevheri ve dünyanın evrensel olarak beğenilen şaheserlerinden biri” olarak dahil edildi.)

 1. The Pyramids of Egypt is the combination of three pyramids, Khufu, Khafra, and Menkaura and it is _______ at Giza, Egypt, outside modern Cairo. And it is often _______ the first wonder of the world.

(Mısır Piramitleri, Khufu, Khafra ve Menkaura olmak üzere üç piramidin birleşimidir ve modern Kahire’nin dışında, Mısır’ın Giza şehrinde yer almaktadır. Ve genellikle dünyanın ilk harikası olarak adlandırılır.)

 1. Hanging Gardens of Babylon is often _______ as the second wonder, these gardens, which were _______ south of Baghdad, Iraq, were supposedly _______ by Nebuchadnezzar around 600 B.C. to please his queen, Amuhia.

(Babil’in Asma Bahçeleri genellikle ikinci harika olarak listelenir, bu bahçeler Irak’ın Bağdat şehrinin güneyinde bulunuyordu ve yaklaşık MÖ 600’de Nebukadnezar tarafından kraliçesi Amuhia’yı memnun etmek için yapıldığı iddia edilir.)

Example Dialogues and Passages

Reading Passage:

 • Chichen Itza: Chichen Itza is the 2nd most visited archaeological site in Mexico today. Chichen Itza was a large city built by the Maya. The Kukulkan Pyramid in Chichen-Itza, known as “El Castillo” (the castle), is one of the new seven wonders of the world elected on 07.07.2007. It is exactly 24 meters high considering the upper platform. Apart from the Kukulkan Pyramid, there are many other archaeological sites to visit, all carrying traces of Mayan Culture. Approximately 1.2 million people visit the ruins of Chichen Itza every year.

(Chichen Itza, bugün Meksika’da en çok ziyaret edilen ikinci arkeolojik sitedir. Chichen Itza, Maya’lar tarafından inşa edilmiş büyük bir şehirdi. Chichen-Itza’daki Kukulkan Piramidi, “El Castillo” (kale) olarak bilinir, 07.07.2007’de dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak seçilmiştir. Üst platformu dikkate alarak tam olarak 24 metre yüksekliğindedir. Kukulkan Piramidi dışında, Maya Kültürü’nün izlerini taşıyan birçok başka arkeolojik site de bulunmaktadır. Yaklaşık 1.2 milyon insan her yıl Chichen Itza’nın kalıntılarını ziyaret eder.)

 • Machu Picchu: Machu Picchu is one of the most popular archaeological sites in the world, and therefore, it is the most visited attraction in Peru. The Citadel of Machu Picchu is known throughout the world for its amazing ruins and its unusual location on a high mountain overlooking the mighty currents of the Urubamba river. Even today, nobody could solve the mystery of how the builders and designers managed to transport the huge blocks of limestone to the top of the mountain. It was probably built during the 15th century in a very difficult location and it was the greatest achievement of the Inca architects due to the intelligence and dare demonstrated by their design. Machu Picchu is located 2300 meters above sea level. Its main function was military.

(Machu Picchu, dünyanın en popüler arkeolojik alanlarından biridir ve bu nedenle Peru’da en çok ziyaret edilen cazibe merkezidir. Machu Picchu Kalesi, muhteşem kalıntıları ve Urubamba nehrinin güçlü akıntılarına bakan yüksek bir dağda sıra dışı konumu ile dünya çapında bilinir. Bugün bile, inşaatçılar ve tasarımcıların büyük kireç taşı bloklarını dağın tepesine nasıl taşıdıkları gizemi çözülememiştir. Muhtemelen 15. yüzyılda çok zor bir konumda inşa edilmiştir ve tasarımlarında gösterilen zeka ve cesaret nedeniyle İnka mimarlarının en büyük başarısı olmuştur. Machu Picchu, deniz seviyesinden 2300 metre yükseklikte yer almaktadır. Ana işlevi askeri idi.)

This summary should help provide a comprehensive overview of Theme 2: World Heritage, highlighting the key aspects and language functions covered in this unit .

 

THEME 2: WORLD HERITAGE (Dünya Mirası)

 1. Achievement – Başarı
 2. Ancient – Antik, eski
 3. Archaeological – Arkeolojik
 4. Architecture – Mimarlık
 5. Citadel – Kale, hisar
 6. Colosseum – Kolezyum
 7. Construction – İnşaat, yapı
 8. Cultural – Kültürel
 9. Design – Tasarım
 10. Destination – Hedef, varış yeri
 11. Heritage – Miras
 12. Historic – Tarihi
 13. Inca – İnka
 14. Landscape – Manzara, peyzaj
 15. Limestone – Kireç taşı
 16. Mausoleum – Anıt mezar
 17. Maya – Maya (Uygarlık)
 18. Memorial – Anıt, abide
 19. Monument – Anıt, abide
 20. Pyramid – Piramit
 21. Recognition – Tanınma, kabul
 22. Restoration – Restorasyon, yenileme
 23. Ritual – Ritüel, ayin
 24. Ruins – Harabeler, kalıntılar
 25. Sanctuary – Sığınak, tapınak
 26. Site – Alan, yer
 27. Temple – Tapınak
 28. Tomb – Mezar, türbe
 29. UNESCO – UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
 30. Wonder – Harika, mucize

THEME 3: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS (ACİL DURUMLAR VE SAĞLIK SORUNLARI)

Giving and Understanding Simple Instructions in Case of Emergency

Students will learn to give and understand basic instructions for handling emergencies. This includes knowing essential steps to take during various emergency situations to ensure safety.

(Öğrenciler, acil durumlarla başa çıkmak için temel talimatları vermeyi ve anlamayı öğreneceklerdir. Bu, çeşitli acil durumlar sırasında güvenliği sağlamak için gerekli adımları bilmeyi içerir.)

Giving and Asking for Advice

Students will practice giving and requesting advice in different health-related situations. They will learn to discuss symptoms and suggest appropriate actions or treatments.

(Öğrenciler, çeşitli sağlıkla ilgili durumlarda tavsiye vermeyi ve tavsiye istemeyi pratik yapacaklardır. Belirtileri tartışmayı ve uygun eylemleri veya tedavileri önermeyi öğreneceklerdir.)

Talking About Something That Has Happened Recently

The unit will cover how to talk about recent events, especially those related to health and emergencies. This includes using past tense verbs and relevant vocabulary.

(Bu ünite, özellikle sağlık ve acil durumlarla ilgili son olaylar hakkında nasıl konuşulacağını kapsayacaktır. Bu, geçmiş zaman fiillerini ve ilgili kelime dağarcığını kullanmayı içerir.)

Expressing Obligations and Prohibitions

Students will learn to express what must or must not be done in various situations, focusing on health and safety rules.

(Öğrenciler, çeşitli durumlarda ne yapılması gerektiğini veya yapılmaması gerektiğini ifade etmeyi öğreneceklerdir, sağlık ve güvenlik kurallarına odaklanarak.)

Functions and Useful Language

 • Emergency Vocabulary: emergency, first aid, faint, bleed, pulse, paramedic, ER (emergency room), infection.

(Acil Durum Kelime Bilgisi: acil durum, ilk yardım, bayılma, kanama, nabız, sağlık görevlisi, acil servis, enfeksiyon.)

Example Activities

Listening Activity:

 • Instructions: Listen to the instructions in case of a fire and fill in the blanks with the words you hear.

(Talimatlar: Yangın durumunda yapılması gereken talimatları dinleyin ve duyduğunuz kelimelerle boşlukları doldurun.)

  1. Fire safety is very important, and it’s critical that everyone knows some _______ about what to do if they see a fire.
  2. Getting outside quickly and _______ is your top priority.
  3. If you see smoke coming under the door or if the door is on fire or the doorknob is hot, don’t _______ the door.
  4. If there’s no smoke or heat nearby, move quickly and _______ to the nearest exit.

(Yangın güvenliği çok önemlidir ve bir yangın gördüğünüzde ne yapmanız gerektiği konusunda bazı _______ bilmeniz kritik önem taşır. Hızlı ve _______ bir şekilde dışarı çıkmak birinci önceliğinizdir. Kapının altından duman geliyorsa veya kapı yanıyorsa veya kapı kolu sıcaksa, kapıyı _______ açmayın. Yakında duman veya ısı yoksa, hızlı ve _______ bir şekilde en yakın çıkışa doğru hareket edin.)

Example Dialogues and Passages

Dialogue Example:
 • Context: Allan and 112 emergency operator are discussing an accident.

(Bağlam: Allan ve 112 acil servis operatörü bir kazayı tartışıyor.)

  • Dialogue:
   • Operator: 1-1-2. State your emergency, please.
   • Allan: I need help! Help me! I had an accident.
   • Operator: What kind of an accident, sir?
   • Allan: I had a motorcycle crash!
   • Operator: Are you injured, sir?
   • Allan: Yes, I have a cut on my leg and it is bleeding.
   • Operator: Could you please put a piece of cloth on the wound and press?
   • Allan: Okay.
   • Operator: Are you alone?
   • Allan: Yes, I am.
   • Operator: What’s your exact location, sir?
   • Allan: I am on Route 66.
   • Operator: OK. Please don’t hang up. The ambulance is on the way. Stay on the line till they arrive.
   • Allan: OK. I am waiting.

(Diyalog Örneği:

  • Bağlam: Allan ve 112 acil servis operatörü bir kazayı tartışıyor.
  • Operatör: 1-1-2. Acil durumunuzu belirtin, lütfen.
  • Allan: Yardıma ihtiyacım var! Yardım edin! Bir kaza geçirdim.
  • Operatör: Ne tür bir kaza, efendim?
  • Allan: Bir motosiklet kazası geçirdim!
  • Operatör: Yaralandınız mı, efendim?
  • Allan: Evet, bacağımda bir kesik var ve kanıyor.
  • Operatör: Yaraya bir bez parçası koyup bastırabilir misiniz?
  • Allan: Tamam.
  • Operatör: Yalnız mısınız?
  • Allan: Evet, yalnızım.
  • Operatör: Tam konumunuz nedir, efendim?
  • Allan: Route 66’dayım.
  • Operatör: Tamam. Lütfen telefonu kapatmayın. Ambulans yolda. Onlar gelene kadar hatta kalın.
  • Allan: Tamam. Bekliyorum.)

Reading Passages

Fire Safety:

 • Passage: Do you know what to do in case of a fire? Fire safety is very important, and it’s critical that everyone knows some basic rules about what to do if they see a fire. Whether you’re at school, at home, or somewhere else, it’s important to know how to get out of a building quickly and safely. Knowing where the exits are and how to get to them is important, since fire and smoke can easily block some exits you might think to take. If you’re in a room with a closed door when a fire breaks out, you must be very careful before opening the door. If you see smoke coming under the door or if the door is on fire or the doorknob is hot, don’t open the door. If there’s no smoke and the door itself and the doorknob is cool, open the door slowly. If there’s no smoke or heat nearby, move quickly and safely to the nearest exit. As you move, stay close to the ground, so that it will reduce the amount of smoke in your breath. It’s important to remember that you shouldn’t stay in a burning building any longer than necessary. Although it can be hard to do, you must leave your personal belongings behind to make sure you get outside as safely and quickly as possible. Don’t even stop to call 110 and 112. You or someone else can make that call once you’re safely outside and away from danger. Rely on emergency professionals, including police and firefighters, to rescue any belongings you may worry about. You mustn’t go back into a burning building for any reason! If you can’t get out quickly because fire or smoke is blocking your exit, yell for help. Shout out of an open window for help. If you are near a phone, go ahead and call 110, 112, or 155. Make sure that the emergency professionals can find you easily. Never hide under a bed or in a closet, because emergency professionals will have a hard time finding you. It’s good to know what to do in case of a fire, but it’s also important to practice. That’s why schools, public buildings, offices, and so many places have fire drills regularly. You should also practice what to do in case your clothes catch on fire: stop, drop, and roll.

Yangın Güvenliği: Yangın durumunda ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yangın güvenliği çok önemlidir ve bir yangın gördüğünüzde ne yapmanız gerektiği konusunda bazı temel kuralları bilmek kritik önem taşır. Okulda, evde veya başka bir yerde olsanız da, bir binadan hızlı ve güvenli bir şekilde nasıl çıkacağınızı bilmek önemlidir. Çıkışların nerede olduğunu ve nasıl ulaşılacağını bilmek önemlidir, çünkü yangın ve duman düşündüğünüz bazı çıkışları kolayca engelleyebilir. Bir yangın çıktığında kapalı bir odada iseniz, kapıyı açmadan önce çok dikkatli olmalısınız. Kapının altından duman geliyorsa veya kapı yanıyorsa veya kapı kolu sıcaksa, kapıyı açmayın. Duman yoksa ve kapının kendisi ile kapı kolu serin ise, kapıyı yavaşça açın. Yakında duman veya ısı yoksa, hızlı ve güvenli bir şekilde en yakın çıkışa hareket edin. Hareket ederken, nefesinizdeki duman miktarını azaltmak için yere yakın kalın. Yanmakta olan bir binada gerekli olandan daha uzun süre kalmamanız gerektiğini unutmamak önemlidir. Bunu yapmak zor olsa da, kişisel eşyalarınızı geride bırakmanız gerekir, böylece güvenli ve hızlı bir şekilde dışarı çıkabilirsiniz. Hatta 110 ve 112’yi aramak için bile durmayın. Bu çağrıyı güvenli bir şekilde dışarı çıkıp tehlikeden uzaklaştıktan sonra yapabilirsiniz. Kişisel eşyalarınızı kurtarmak için polis ve itfaiyeciler gibi acil durum profesyonellerine güvenin. Herhangi bir sebepten dolayı yanmakta olan bir binaya geri dönmemelisiniz! Yangın veya duman çıkışınızı engellediği için hızlıca dışarı çıkamazsanız, yardım için bağırın. Açık bir pencereden yardım için bağırın. Yakınlarda bir telefon varsa, 110, 112 veya 155’i arayın. Acil durum profesyonellerinin sizi kolayca bulabilmesini sağlayın. Asla yatağın altında veya dolapta saklanmayın, çünkü acil durum profesyonelleri sizi bulmakta zorlanır. Yangın durumunda ne yapacağınızı bilmek iyi bir şeydir, ancak pratik yapmak da önemlidir. Bu nedenle okullar, kamu binaları, ofisler ve birçok yer düzenli olarak yangın tatbikatları yapar. Giysilerinizin yanması durumunda ne yapmanız gerektiğini de pratik yapmalısınız: dur, düş ve yuvarlan.

Functions and Useful Language Continued

 • Health Vocabulary: symptoms, treatment, medicine, prescription, headache, stomachache, dizziness, fever.

(Sağlık Kelime Bilgisi: semptomlar, tedavi, ilaç, reçete, baş ağrısı, karın ağrısı, baş dönmesi, ateş.)

Additional Example Activities

Giving and Asking for Advice:

 • Example Dialogue:
 • Context: A patient consulting a doctor about a health problem.

(Bağlam: Bir hasta, sağlık sorunuyla ilgili bir doktora danışıyor.)

 • Dialogue:
   • Patient: Doctor, I’ve been feeling dizzy lately. What should I do?
   • Doctor: You should rest and drink plenty of fluids. Have you been experiencing any other symptoms?
   • Patient: Yes, I also have a slight fever and a headache.
   • Doctor: It sounds like you might have a mild infection. I’ll prescribe some medicine for you. Make sure to take it as directed and get plenty of rest.
   • Patient: Thank you, doctor. I will follow your advice.

(Diyalog Örneği:

   • Bağlam: Bir hasta, sağlık sorunuyla ilgili bir doktora danışıyor.
   • Hasta: Doktor, son zamanlarda başım dönüyor. Ne yapmalıyım?
   • Doktor: Dinlenmeli ve bol sıvı tüketmelisiniz. Başka semptomlar yaşıyor musunuz?
   • Hasta: Evet, ayrıca hafif bir ateşim ve baş ağrım var.
   • Doktor: Hafif bir enfeksiyonunuz olabilir. Size biraz ilaç yazacağım. Talimatlara göre aldığınızdan ve bol bol dinlendiğinizden emin olun.
   • Hasta: Teşekkür ederim, doktor. Tavsiyenizi takip edeceğim.)

Talking About Recent Health Issues:

 • Example Passage: Recently, I had a cold that lasted for about a week. It started with a sore throat and then I developed a cough and a runny nose. I also had a slight fever for a couple of days. I went to the doctor and he advised me to rest and drink plenty of fluids. He also prescribed some medicine to help with the symptoms. After following his advice, I started to feel better within a few days.

(Son zamanlarda, yaklaşık bir hafta süren bir soğuk algınlığı geçirdim. Boğaz ağrısıyla başladı ve sonra öksürük ve burun akıntısı geliştirdim. Ayrıca birkaç gün hafif bir ateşim vardı. Doktora gittim ve dinlenmemi ve bol sıvı tüketmemi tavsiye etti. Semptomlara yardımcı olması için de ilaç yazdı. Tavsiyesini takip ettikten sonra, birkaç gün içinde kendimi daha iyi hissetmeye başladım.)

This summary should help provide a comprehensive overview of Theme 3: Emergency and Health Problems, highlighting the key aspects and language functions covered in this unit.

 

Kelimeler:

 1. Accident – Kaza
 2. Ambulance – Ambulans
 3. Bandage – Bandaj
 4. Bleed – Kanamak
 5. Burn – Yanık
 6. Cough – Öksürük
 7. Critical – Ciddi, kritik
 8. Cut – Kesik
 9. Doctor – Doktor
 10. Emergency – Acil durum
 11. ER (Emergency Room) – Acil servis
 12. Faint – Bayılmak
 13. Fever – Ateş
 14. First Aid – İlk yardım
 15. Flu – Grip, nezle
 16. Health – Sağlık
 17. Hospital – Hastane
 18. Infection – Enfeksiyon
 19. Injured – Yaralı
 20. Medicine – İlaç
 21. Nurse – Hemşire
 22. Pain – Ağrı
 23. Paramedic – Sağlık görevlisi
 24. Patient – Hasta
 25. Pulse – Nabız
 26. Rash – Kaşıntı, kızarıklık
 27. Recovery – İyileşme
 28. Sprain – Burkulma
 29. Stitch – Dikiş
 30. Symptom – Belirti
 31. Treatment – Tedavi
 32. Wound – Yara

THEME 4: INVITATIONS AND CELEBRATIONS (Davetler ve Kutlamalar)

Asking for and Giving Suggestions

Students will learn how to ask for and give suggestions in the context of planning and attending events. This involves using appropriate language for making recommendations and responding to them.

(Öğrenciler, etkinlikleri planlama ve katılma bağlamında öneri isteme ve verme konusunda nasıl konuşacaklarını öğreneceklerdir. Bu, önerilerde bulunmak ve bunlara yanıt vermek için uygun dili kullanmayı içerir.)

Making Requests

This unit will cover how to make polite requests during conversations, particularly in the context of organizing and attending celebrations.

(Bu ünite, özellikle kutlamalar düzenlemek ve katılmak bağlamında nazik isteklerde bulunmayı kapsayacaktır.)

Talking About Future Plans

Students will practice discussing future plans, using appropriate future tense structures. This includes planning events and talking about what they will do in the near future.

(Öğrenciler, uygun gelecek zaman yapıları kullanarak gelecek planları hakkında konuşmayı pratik yapacaklardır. Bu, etkinlikler planlamayı ve yakın gelecekte ne yapacaklarını konuşmayı içerir.)

Making and Answering Phone Calls

Students will learn how to make and respond to phone calls, particularly in the context of inviting someone to an event or discussing plans.

(Öğrenciler, özellikle birini bir etkinliğe davet etmek veya planları tartışmak bağlamında telefon görüşmeleri yapmayı ve yanıtlamayı öğreneceklerdir.)

Doing Shopping

This part of the unit will teach students how to talk about shopping, including asking for items, making purchases, and discussing what they need for an event.

(Bu bölümde öğrenciler, eşyaları sormak, alışveriş yapmak ve bir etkinlik için neye ihtiyaç duyduklarını tartışmak gibi alışveriş hakkında nasıl konuşacaklarını öğreneceklerdir.)

Functions and Useful Language

 • Suggestions and Requests: Would you mind…? / Do you mind…? / Would you like to…? / Do you want to…? / We’d like to… / I’d rather not because… / Sorry, but I can’t because…

(Öneriler ve İstekler: Sakıncası var mı…? / Sakıncası var mı…? / İster misiniz…? / İster misiniz…? / İsteriz… / Benim için sakıncası yok çünkü… / Üzgünüm, ama yapamam çünkü…)

 • Future Plans: I’m going to… / We’re planning to… / I will… / They are going to…

(Gelecek Planları: … yapacağım / … yapmayı planlıyoruz / … yapacağım / … yapacaklar)

 • Phone Call Phrases: Is … in? / Can I talk to …? / Just a second, I’ll call him/her. / Can you speak slowly, please? / Thanks for calling, bye for now.

(Telefon Görüşmesi İfadeleri: … içeride mi? / … ile konuşabilir miyim? / Bir saniye, onu çağıracağım. / Daha yavaş konuşabilir misiniz lütfen? / Aradığınız için teşekkürler, şimdilik hoşçakalın.)

Example Activities

Listening Activity:

 • Instructions: Listen to the dialogues and tick (✓) the correct answer.

(Talimatlar: Diyalogları dinleyin ve doğru cevabı işaretleyin.)

 • a. Tolga accepts the invitation. (Tolga daveti kabul ediyor.)
 • b. Tolga refuses the invitation. (Tolga daveti reddediyor.)
 • c. They want to go to a café. (Bir kafeye gitmek istiyorlar.)
 • d. They want to go to a movie. (Bir filme gitmek istiyorlar.)
 • a. Meryem did all the errands. (Meryem tüm işleri yaptı.)
 • b. Meryem is doing the ironing. (Meryem ütü yapıyor.)
 • c. They will go to a fun fair. (Bir lunaparka gidecekler.)
 • d. They will roller blade. (Patenle kayacaklar.)
 • e. They are going to watch a DVD. (Bir DVD izleyecekler.)
 • a. They are deciding to have a graduation party. (Mezuniyet partisi yapmaya karar veriyorlar.)
 • b. They will have a surprise birthday party. (Sürpriz doğum günü partisi yapacaklar.)
 • c. They chose the theme. (Temayı seçtiler.)

Example Dialogues and Passages

Dialogue Example:

 • Context: Tolga and Ayşe are discussing what to do.

(Bağlam: Tolga ve Ayşe ne yapacaklarını tartışıyorlar.)

 • Dialogue:
   • Tolga: I got bored. I have nothing to do and I don’t want to stay at home.
   • Ayşe: Why don’t we go to a café?
   • Tolga: That sounds great. Maybe the kids were there. Let’s go.

(Diyalog Örneği:

   • Bağlam: Tolga ve Ayşe ne yapacaklarını tartışıyorlar.
   • Tolga: Sıkıldım. Yapacak bir şeyim yok ve evde kalmak istemiyorum.
   • Ayşe: Bir kafeye gitsek ne dersin?
   • Tolga: Harika olur. Belki çocuklar da oradadır. Hadi gidelim.)
 • Context: Meryem and Ali are planning an activity.

(Bağlam: Meryem ve Ali bir etkinlik planlıyorlar.)

 • Dialogue:
   • Meryem: I did all my errands. Let’s do something enjoyable.
   • Ali: I like that idea. What do you have in your mind?
   • Meryem: Why don’t we go to a fun fair?
   • Ali: I’d rather not because fun fairs are not very me. Why don’t we roller blade?
   • Meryem: Sorry but I can’t because I don’t know how to roller blade.
   • Ali: OK. What about staying at home and watching a DVD?
   • Meryem: I like that idea.

(Diyalog Örneği:

   • Bağlam: Meryem ve Ali bir etkinlik planlıyorlar.
   • Meryem: Tüm işlerimi yaptım. Eğlenceli bir şeyler yapalım.
   • Ali: Bu fikri sevdim. Aklında ne var?
   • Meryem: Bir lunaparka gitsek ne dersin?
   • Ali: Tercih etmem çünkü lunaparklar bana göre değil. Patenle kaymaya ne dersin?
   • Meryem: Üzgünüm ama yapamam çünkü patenle kaymayı bilmiyorum.
   • Ali: Tamam. Evde kalıp bir DVD izlemeye ne dersin?
   • Meryem: Bu fikri sevdim.)

Reading Passages

Invitation Card:

 • Example: Dear Mark and Janice, You are invited to a surprise birthday party for Taylor. Anabel Date: Friday 15th June Time: 20:00-24:00 Place: The Oaks Marina I hope you come…

(Davet Kartı Örneği: Sevgili Mark ve Janice, Taylor için sürpriz bir doğum günü partisine davetlisiniz. Anabel Tarih: 15 Haziran Cuma Saat: 20:00-24:00 Yer: The Oaks Marina Gelmenizi umuyorum…)

This summary should provide a comprehensive overview of Theme 4: Invitations and Celebrations, highlighting the key aspects and language functions covered in this unit .

 

Kelimeler:

 1. Absolutely – Kesinlikle
 2. Actually – Aslında
 3. Beverages – İçecekler
 4. Bored – Canı sıkılmış
 5. Celebration – Kutlama
 6. Decorations – Dekorasyon
 7. Enjoyable – Eğlenceli
 8. Errand – Günlük iş
 9. Excuse – Mazur görmek, affetmek
 10. Farewell – Veda, elveda
 11. Formal – Resmi
 12. Funfair – Panayır
 13. Graduation – Mezuniyet
 14. Housewarming – Yeni eve taşınma partisi
 15. Invitation – Davetiye, davet
 16. Invite – Davet etmek
 17. Party – Parti
 18. Reception – Resepsiyon
 19. Refuse – Reddetmek
 20. RSVP – Lütfen cevap veriniz (Répondez s’il vous plaît)
 21. Slumber party – Pijama partisi
 22. Surprise – Sürpriz
 23. Thank you note – Teşekkür notu
 24. Theme – Tema, konu
 25. Wedding – Düğün
 26. Wedding Ceremony – Düğün töreni
 27. Wonderful – Harika

THEME 5: TELEVISION AND SOCIAL MEDIA (Televizyon ve Sosyal Medya)

Asking for and Giving Opinions

Students will learn how to ask for and give opinions on various topics related to television and social media. This involves using phrases to express agreement or disagreement and to share personal viewpoints.

(Öğrenciler, televizyon ve sosyal medyayla ilgili çeşitli konular hakkında nasıl fikir sorup vereceklerini öğreneceklerdir. Bu, fikir birliği veya ayrılığı ifade etmek ve kişisel görüşleri paylaşmak için kullanılan ifadeleri içerir.)

Interrupting Someone in a Conversation

The unit will cover how to politely interrupt someone during a conversation. Students will practice using appropriate language to interject without being rude.

(Bu ünite, bir konuşma sırasında birini nazikçe nasıl böleceğinizi kapsayacaktır. Öğrenciler, kaba olmadan müdahale etmek için uygun dili kullanmayı pratik yapacaklardır.)

Making Predictions About the Future

Students will practice making predictions about the future, particularly concerning the development of television and social media. This includes using future tense forms and speculative language.

(Öğrenciler, özellikle televizyon ve sosyal medyanın gelişimi ile ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı pratik yapacaklardır. Bu, gelecek zaman formlarını ve spekülatif dili kullanmayı içerir.)

Gaining Time in a Conversation

The unit will teach students strategies to gain time during a conversation. This involves using filler phrases and expressions to think before responding.

(Bu ünite, bir konuşma sırasında zaman kazanma stratejilerini öğretecektir. Bu, yanıt vermeden önce düşünmek için dolgu ifadelerini ve ifadeleri kullanmayı içerir.)

Functions and Useful Language

 • Opinions: I think… / In my opinion… / To me… / What do you think…? / What is your idea…?

(Fikirler: Bence… / Benim düşünceme göre… / Bana göre… / Ne düşünüyorsun…? / Fikrin ne…?)

 • Interrupting: I am sorry for interrupting, but… / Can I add something here? / If I might add…

(Söze Karışma: Bölüyorum kusura bakma, ama… / Burada bir şey ekleyebilir miyim? / Eğer ekleyebilirsem…)

 • Predictions: I think… will… / I believe… might… / It is possible that… / In the future…

(Tahminler: Bence… olacak… / İnanıyorum ki… olabilir… / Mümkün ki… / Gelecekte…)

 • Gaining Time: Well… / So… / Anyway… / Let me think… / You know…

(Zaman Kazanma: Pekala… / Öyle… / Neyse… / Bir düşüneyim… / Bilirsin…)

Example Activities

Listening Activity:

 • Instructions: Listen to the dialogues and answer the questions.

(Talimatlar: Diyalogları dinleyin ve soruları cevaplayın.)

 1. Do you watch TV every day?
 2. How many hours do you watch TV in a day?
 3. Do you have favourite programmes? What are they?
 4. Do you watch much TV at the weekends?
 5. What kind of programmes do you prefer watching?

Example Dialogues and Passages

Dialogue Example:
 • Context: Interviewer and Marjory are discussing TV habits.

(Bağlam: Görüşmeci ve Marjory TV alışkanlıklarını tartışıyor.)

 • Dialogue:
   • Interviewer: Well, Marjory thank you for taking part in this programme. I want to ask some questions about your TV habits. OK?
   • Marjory: OK.
   • Interviewer: Right, here is the first question. How many hours do you spend watching TV every day?
   • Marjory: Hmmm… To be honest, I spend about four or five hours in front of TV and you know, at the weekends it gets a bit longer.
   • Interviewer: What kind of programmes do you prefer to watch?
   • Marjory: Let me think, hmmm… I think I usually watch documentaries but especially I watch science fictions.
   • Interviewer: What do you think about learning something quality from TV?
   • Marjory: Umm, I think it depends. I mean, if you are a passive viewer, watching TV isn’t much more useful. But if you know how to control yourself, you can get the benefits of TV.
   • Interviewer: Well, thank you Marjory for answering all the questions honestly.

(Diyalog Örneği:

   • Bağlam: Görüşmeci ve Marjory TV alışkanlıklarını tartışıyor.
   • Görüşmeci: Pekala, Marjory bu programa katıldığın için teşekkür ederim. TV alışkanlıkların hakkında bazı sorular sormak istiyorum. Tamam mı?
   • Marjory: Tamam.
   • Görüşmeci: İşte ilk soru. Her gün kaç saat televizyon izliyorsun?
   • Marjory: Hmmm… Dürüst olmak gerekirse, günde yaklaşık dört veya beş saat televizyon izliyorum ve biliyorsun, hafta sonları biraz daha uzun oluyor.
   • Görüşmeci: Ne tür programları izlemeyi tercih ediyorsun?
   • Marjory: Bir düşüneyim, hmmm… Sanırım genellikle belgesel izliyorum ama özellikle bilim kurgu izliyorum.
   • Görüşmeci: TV’den kaliteli bir şeyler öğrenmek hakkında ne düşünüyorsun?
   • Marjory: Umm, bence bu değişir. Demek istediğim, eğer pasif bir izleyiciyseniz, TV izlemek çok daha faydalı değil. Ama kendini kontrol etmeyi biliyorsan, TV’den fayda sağlayabilirsin.
   • Görüşmeci: Pekala, tüm soruları dürüstçe yanıtladığın için teşekkürler Marjory.)

Reading Passages

Article:

 • Title: The Impact of Social Media

(Başlık: Sosyal Medyanın Etkisi)

  • Main Points:
   • Social media allows for quick and efficient communication.
   • It helps connect people across distances.
   • It can also lead to issues like cyberbullying and misinformation.

(Ana Noktalar:

   • Sosyal medya hızlı ve verimli iletişim sağlar.
   • İnsanları mesafeler boyunca bağlar.
   • Ayrıca siber zorbalık ve yanlış bilgi gibi sorunlara yol açabilir.)
 • Example: Abigail believes that social media’s main advantage is the speed and efficiency of communication, especially for the younger generation. However, she points out the dangers of cyberbullying and stalking.

(Örnek: Abigail, sosyal medyanın ana avantajının, özellikle genç nesil için iletişimin hızı ve verimliliği olduğunu düşünüyor. Ancak, siber zorbalık ve takip gibi tehlikelere dikkat çekiyor.)

This summary should help provide a comprehensive overview of Theme 5: Television and Social Media, highlighting the key aspects and language functions covered in this unit.

 

Kelimeler:

 1. Absolutely – Kesinlikle
 2. Actually – Aslında
 3. Advertisement – Reklam
 4. Animation – Animasyon
 5. Approximately – Yaklaşık olarak
 6. Beverages – İçecekler
 7. Blog – Blog, çevrim içi günce
 8. Browser – Tarayıcı
 9. Cartoon – Çizgi film
 10. Chatting – Sohbet etme
 11. Comment – Yorum yapmak
 12. Communicate – İletişim kurmak
 13. Computer savvy – Bilgisayar kurdu
 14. Connect – Bağlanmak
 15. Cyberbullying – Siber zorbalık
 16. Disadvantage – Dezavantaj
 17. Documentary – Belgesel
 18. Efficiency – Verimlilik
 19. Effective – Etkili
 20. Entertainment – Eğlence
 21. Facebook – Facebook (bir sosyal medya platformu)
 22. Follower – Takipçi
 23. Forum – Forum
 24. Instagram – Instagram (bir sosyal medya platformu)
 25. Interaction – Etkileşim
 26. Internet – İnternet
 27. Issue – Sorun, mesele
 28. Like – Beğenmek
 29. Link – Bağlantı
 30. Media – Medya
 31. Message – Mesaj
 32. Network – Ağ
 33. News – Haber
 34. Online – Çevrim içi
 35. Password – Şifre
 36. Platform – Platform
 37. Post – Gönderi
 38. Privacy – Gizlilik
 39. Programme – Program
 40. Quality – Kalite
 41. Quiz show – Bilgi yarışması
 42. Replacement – Yenisiyle değiştirme
 43. Share – Paylaşmak
 44. Smartphone – Akıllı telefon
 45. Social media – Sosyal medya
 46. Soap opera – Pembe dizi
 47. Surfing – İnternette gezinmek
 48. Technology – Teknoloji
 49. Television – Televizyon
 50. Update – Güncelleme
 51. User – Kullanıcı
 52. Video – Video
 53. Viewer – İzleyici
 54. Virtual – Sanal
 55. Vlog – Video blog
 56. Website – İnternet sitesi
 57. Wireless – Kablosuz
 58. Youtube – Youtube (bir sosyal medya platformu)

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Temmuz 2024

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.